# کد مقاله عنوان مقاله نویسندگان وضعیت
1 1874-IPPC22 (R1) Diatrypella quercina، گزارشی جدید برای فلور قارچهای ایران آزاد لاوا، ، مژگان روغنیان، سیده فاطمه میری، محمدعلی تاجیک مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
2 1450-IPPC22 Phytophthora pseudocryptogea عامل ازپاافتادگی گیاهچه‌ی برنج فاطمه سلمانی نژاد، رضا مستوفی زاده قلمفرسا مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
3 2232-IPPC22 (R1) ‏‏ چگونگی تغییرات رفتار کاوشگری کنه شکارگر ‏Amblyseius swirskii (Acari: Phytoseiidae)‎‏ تحت تاثیر ‏منابع غذایی در دسترس بهادر ملک نیا، یعقوب فتحی‌پور، محمود سوف باف سرجمعی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
4 1319-IPPC22 ابزار GCPSR می گوید: آیا هنوز Fusarium solani متعلق به جنسFusarium است؟ مسلم پاپی زاده مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
5 2059-IPPC22 (R1) اثرات ارقام حساس و مقاوم گوجه‌فرنگی نسبت به شب‌پره‌ی Tuta absoluta (Lep.: Gelechiidae) روی پارامترهای جدول زندگی زنبور پارازیتوئید Habrobracon hebetor (Hym.: Braconidae) نسرین حیدری، امین صدارتیان جهرمی، مجتبی قانع جهرمی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
6 1326-IPPC22 (R1) اثرات جانبی پالیزین و تنداکسیر به عنوان آفت‌کش‌های سازگار با محیط زیست روی کنه شکارگر Phytoseiulus persimilis (Acari: Phytoseiidae( منوچهر نژادوردی، اورنگ کاوسی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
7 2084-IPPC22 (R1) اثرات جانبی حشره‌کش‌های ایندوکساکارب، ولیوم تارگو و پروفنوفوس بر روی مراحل مختلف زنبور Trichogramma brassicae Bezdenko (Hymenoptera: Trichogrammatidae) در شرایط آزمایشگاهی اکرم احمدی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
8 1134-IPPC22 (R1) اثرات دورکنندگی چند اسانس گیاهی برای لاروهای سنین پنجم و ششم و حشرات کامل سوسک شپشه آرد Tribolium confusum Duval. اکبر قاسمی کهریزه، سروش کریمی، محمد حسین کاظمی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
9 1611-IPPC22 (R1) اثرات زیر کشندگی چندآفت‌کش گیاهی روی شاخص‌های جمعیتی کنه تارتن دو لکه‌ای پگاه سلیمی، حمیدرضا صراف‌معیری، اورنگ کاوسی، علیرضا بلندنظر مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
10 2085-IPPC22 (R1) اثرات زیر‌کشندگی فلوبندیامید روی پارامتر‌های تولید مثلی و رشد جمعیت شب‌پره‌ی مینوز گوجه‌‌فرنگی Tuta absoluta (Lep: Gelechidae) الهام فریبرزی، مجتبی قانع جهرمی، امین صدارتیان جهرمی، حمیده صحراییان مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
11 1487-IPPC22 (R1) اثرات زیرکشندگی فوزالون و پایری پروکسی فن بر واکنش تابعی زنبور Habrobracon hebetor Say (Hymenoptera: Braconidae) نسبت به لارو کرم پیله خوار نخود Helicoverpa viriplaca Hufn فاطمه رشیدی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
12 1405-IPPC22 (R1) اثرات شکارگری درون رسته‌ای روی ویژگی های زیستی کفشدوزک Hippodamia variegata در تغذیه از شته های Aphis gossypii و پارازیت شده توسط زنبور Lysiphlebus fabarum مهدی طوسی، آرش راسخ، ناویا اوساوا مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
13 1120-IPPC22 (R1) اثرات عصاره‌های پروتئینی برخی بذور گیاهی روی مولفه‌های زیستی لاروهای سوسک کلرادوی سیب زمینی (Leptinotarsa decemlineata Say) در شرایط تغذیه‌ای همراه با اثر ارقام مختلف سیب‌زمینی شبنم عاشوری، رضا فرشباف پورآباد، سهیلا فاتحی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
14 1768-IPPC22 (R1) اثرات کشندگی و زیرکشندگی اسانس درمنه روی Trogoderma granarium Everts (Col.: Dermestidae) قدیر نوری قنبلانی، احسان برزویی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
15 1844-IPPC22 (R1) اثرات کشندگی و زیر‌کشندگی برخی حشره کش های رایج و زیست سازگار رویTrichogramma brassicae (Hymenoptera: Trichogrammatidae) تحت شرایط آزمایشگاهی احسان پارسائیان، موسی صابر، سیدعلی صفوی، نفیسه پورجواد مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
16 1286-IPPC22 (R2) اثرات کشندگی و زیرکشندگی حشره کش های پایری پروکسی فن و ایمیداکلرپراید روی کفشدوزک Cryptolamus montrouzieri Mulsant شکارگر شپشک آردآلود مرکبات جنوب Nipaecoccus viridis Newstead. سمیه رنجبر مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
17 1769-IPPC22 (R1) اثرات کشندگی و زیرکشندگی عصاره Artemisia sieberi Besser روی فیزیولوژی هضم Trogoderma granarium Everts (Col.: Dermestidae) قدیر نوری قنبلانی، احسان برزویی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
18 1680-IPPC22 (R1) اثرات میزبان‌های مختلف گیاهی بر پارامترهای زیستی ﮐﻨﻪ‌‌ی تارتن دولکه‌ای Tetranychus urticae (Acari: Tetranychidae) در شرایط آزمایشگاهی افسون آزادی قورت، امین صدارتیان جهرمی، مصطفی حقانی، مجتبی قانع جهرمی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
19 1983-IPPC22 (R1) اثرات مهار‌ زیستی قارچ‌های اندوفیت جدا شده از درختان سیب در برابر Diplodia bulgarica عامل شانکر دیپلودیایی سیب نسیم علیجانی ممقانی، مهرداد منافی شبستری، یوبرت قوستا مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
20 1486-IPPC22 (R3) اثر ارتفاع جغرافیایی در فراوانی زنبورهای مغزخوار سیاه Eurytoma plotnikovi Nikolskaya و طلایی پستهMegastigmus pistacia Walker در جنگل‌های بنه خبر و ده بکری استان کرمان هادی زهدی، ارسلان شکرچیان، جلال ابراهیمی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
21 1421-IPPC22 (R1) اثر اسانس آنغوزه Ferula gummosa L. و بطری شور Callistemon viminalis Gaertn. روی مراحل مختلف رشدی شب پره مدیترانه ای آرد Ephestia kuehniella Zeller وحید قاسمی، محمد خیرخواه مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
22 1124-IPPC22 (R1) اثر اسانس نانوکپسوله شده زیره سبز Cuminum cyminum L. بر شاخص‌های تغذیه‌ای شپشه آرد نسیم بایرام زاده، فریبا مهرخو، علی اصغر پورمیرزا، مهدی محمودیان مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
23 1438-IPPC22 (R1) اثر اسیدسالیسیلیک بر افزایش مقاومت گیاه کلزا در برابر آلودگی به قارچ Alternaria brassicae عبدالحسین جمالی زواره، پرتو روشندل مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
24 2338-IPPC22 (R2) اثر آفت‌کش گیاهی دایابون روی شته جالیز، Aphis gossypii Glover (Hemiptera: Aphididae) مهران رضایی، سعید محرمی‌پور، یعقوب فتحی‌پور مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
25 2019-IPPC22 اثر بازدارندههای پروتئازی برخی ارقام‌ لوبیا و سویا بر فعالیت پروتئازی گوارشی سرین و سیستئین سوسک کلرادو سیب‌زمینی Leptinotarsa decemlineata (Coleoptera: Chrysomelidea) نوشین گنجی، مجید کزازی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
26 1610-IPPC22 (R1) اثر بیماری‌زایی نماتودهای بیمارگر حشرات روی پروانه زنبورمانند چوبخوار Paranthrene diaphana (Lep.: Sesiidae) در شرایط آزمایشگاه سعید آذرنیا، آیت الله سعیدی زاده، حبیب عباسی پور شوشتری، علیرضا عسکریان زاده مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
27 1183-IPPC22 (R1) اثر پریمیکارب و تیامتوکسام بر فعالیت آنزیم‌های سم‌زدای شته Aphis fabae Scopoli (Hemiptera: Aphididae) به عنوان نشانگرهای زیستی قرار گرفتن در معرض آفت‌کش شیما رحمانی، علیرضا بندانی، مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
28 1043-IPPC22 (R1) اثر پنبه Bt بر فعالیت سرین پروتئاز و برخی از پارامترهای زیستیHelicoverpa armigera (Hϋbner) (Lepidoptera: Noctuidae) سولماز عظیمی، شیما رحمانی، ناهید واعظ مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
29 1226-IPPC22 اثر تاریخ کاشت و رقم بر عملکرد دانه و درصد وقوع بیماری بلایت فوزاریومی سنبله گندم در منطقه مغان حسین کربلایی خیاوی، کمال شهبازی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
30 1657-IPPC22 (R2) اثر تراکم‌های مختلف بذر در کاشت مستقیم برنج روی بیماری بلاست و خصوصیات زراعی آن امید کاظمی نیا، صفرعلی مهدیان، وحید خسروی، رحمان عرفانی، سحر نورمحمدی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
31 1606-IPPC22 اثر تنوع شکار بر پارامترهای جدول زندگی کنه شکارگر (Amblyseius swirskii (Acari: Phytoseiidae سمیرا حیدری، حسین اللهیاری، آزاده زاهدی گلپایگانی، رویا فرهادی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
32 1080-IPPC22 (R1) اثر حشره کشی پودر پوست میوه نارنج روی شپشه دندانه دار Oryzaephilus surinamensis و سوسک توتون Lasioderma serricorne لیلا دوستدار کل کناری، بهنام امیری بشلی، مهدی کبیری رییس آباد مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
33 1117-IPPC22 (R1) اثر خاک دیاتومه بومی روی حشرات بالغ شپشه برنج، Sitophilus oryzae، شپشه قرمز آرد،Tribolium castaneum و شپشه آرد Tribolium confusum معصومه ضیائی، مریم عطاپور، عارف معروف مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
34 2227-IPPC22 (R1) اثر خاموشی ژن Met در ویتلوژنسیس ماده‌های بالغ Blattella germanica محبوبه نقدی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
35 1744-IPPC22 (R2) اثر دما روی امید به زندگی و مرگ و میر کنه شکارگر Phytoseius plumifer (Phytoseiidae) با تغذیه روی کنه Eotetranychus hirsti (Tetranychidae) فرشته بازگیر، جهانشیر شاکرمی، لیلا پورحسینی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
36 1604-IPPC22 اثر دما و فتوپریود بر القای دیاپوز در شفیره های بید چغندرقندScrobipalpa ocellatella (Lepidoptera: Gelechiidae) فاطمه احمدی، سعید محرمی پور مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
37 1081-IPPC22 (R1) اثر دورکنندگی قرص گیاهی مانا (Mana®) روی شپشه برنج Sitophilus oryzae و شپشه دندانه‌دارOryzaephilus surinamensis لیلا دوستدار کل کناری، ، بهنام امیری بشلی، مهدی کبیری رییس آباد مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
38 1958-IPPC22 (R1) اثر رژیم‌های غذایی مصنوعی بر آماره‌های جدول زندگی Helicoverpa armigera (Lepidoptera: Noctuidae) ندا فلاح نژاد مجرد، شیلا گلدسته، زهرا رقیعی کرهرودی، رضا وفایی شوشتری مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
39 1253-IPPC22 (R1) اثر سازگاری در دماهای بالای تابستان و دماهای پایین زمستان روی تحمل دمایی شته جالیز،Aphis gossypii Glover و شته روسی گندم، Diuraphis noxia (Mordvilko) فاطمه سعیدی، سعید محرمی‌پور، اعظم میکانی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
40 1756-IPPC22 (R3) اثر سالیسیلیک اسید و باکتری Pseudomonas fluorescens بر نرخ بیان ژن PR1 در گوجه‌فرنگی آلوده به نماتد ریشه‌گرهی Meloidogyne javanica سیده زهرا دهقانیان، محمد عبدالهی، حبیب اله چاره گانی، علی نیازی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
41 2183-IPPC22 اثر سالیسلیک اسید و جاسمونیک اسید بر آنزیم‌های دفاعی، بروز علائم و فاکتورهای رشد گیاه گوجه فرنگی در پاسخ به جدایه آباده ویروس پیچیدگی برگ زرد گوجه‌فرنگی علیرضا افشاری فر مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
42 1715-IPPC22 (R1) اثر عصاره متانولی بومادران (Achillea millefolium) بر شاخص های تغذیه ای، فعالیت آنزیم های آلفا آمیلاز و پروتئاز در کرم برگخوار مصری پنبه Spodoptera littoralis مجتبی نخعی بهرامی، اعظم میکانی، سعید محرمی‌پور مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
43 1708-IPPC22 (R1) اثر عصاره متانولی رزماری Rosmarinus officinalis بر شاخص های تغذیه ای و فعالیت آنزیم های آلفا آمیلاز و پروتئاز درکرم غوزه پنبه Helicoverpa armigera وحید محمدی گیسور، اعظم میکانی، سعید محرمی‌پور مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
44 1384-IPPC22 (R1) اثر عصاره متانولی ماریتیغال Silybum marianum بر شاخص های تغذیه ای و فعالیت آنزیم های آلفا آمیلاز و پروتئاز درکرم غوزه پنبه Helicoverpa armigera وحید محمدی گیسور، اعظم میکانی، سعید محرمی‌پور مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
45 1013-IPPC22 (R1) اثر کشندگی عصاره اتانولی تاتوره Datura stramonium و پونه Mentha pulegium روی لاروهای سن سوم پروانه برگ خوار کدوییان Diaphania indica (Lep.: Pyralidae) عباس شکوهی، عباس خانی، پیمان نامور، سلطان رون، معین مولایی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
46 1014-IPPC22 (R1) اثر کشندگی عصاره اتانولی رازیانه Foeniculum vulgare و رزماری Rosmarinu sofficinalis روی لاروهای سن سوم پروانه برگ خوار کدوییانDiaphania indica (Lep.: Pyralidae) عباس شکوهی، عباس خانی، پیمان نامور، سلطان رون مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
47 1669-IPPC22 (R1) اثر کنترلی چند نانوذره فلزی روی قارچ عامل سوختگی شمشاد (Calonectria pseudonaviculata) صفرعلی مهدیان، مهسا خاکساری مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
48 2241-IPPC22 (R1) اثر کنه‌کشی اسانس فرموله شده نعناع فلفلی روی دو گونه کنه تترانیخید و کنه شکارگر Amblyseius swirskii (Acari: Phytoseiidae) فاطمه پیرایش فر، سید حامد چاوشی، حمیدرضا صراف‌معیری، علیرضا بلندنظر مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
49 1230-IPPC22 (R1) اثر کنه‌کشی منتول، تیمول و ترکیب آنها روی کنه تارتن دولکه‌ای،Tetranychus urticae Koch و کنه شکارگر Amblyseius swirskii Athias-Henriot حمیدرضا صراف‌معیری، فاطمه پیرایش فر، سیدعلی صفوی، علیرضا بلندنظر مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
50 1678-IPPC22 (R2) اثرکوددهی اسید هیومیک در مدیریت انبوهی مگس خربزه (Myiopardalispardalina Bigot)درشرایط مزرعه مهسا میرزااحمدی، مجتبی حسینی، غلامحسین مروج مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
51 1094-IPPC22 (R2) اثر کود‌ ورمی کمپوست در مقاومت القایی خیار گلخانه‌ای علیه بیماری مرگ گیاهچه ناشی از Pythium aphanidermatum سید کاظم صباغ، شاهو ولی زاده مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
52 2437-IPPC22 (R1) اثر موتاسیون گاما در بهبود خصوصیات آنتاگونیستی Trichoderma harzianum سلیمان قاسمی، ناصر صفایی، سمیرا شهبازی، حامد عسگری مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
53 1333-IPPC22 (R1) اثر نماتدکشی عصاره‌های هیدروالکلی بادرنجبویه و جعفری بر نماتدهای Aphelenchus avenae و Pratylenchus neglectus در شرایط آزمایشگاهی علی روشن بخش قنبری، ابراهیم پورجم، مهدی عیاری نوش آبادی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
54 1982-IPPC22 (R2) اثر نماتدهای بیمارگر حشرات روی نماتد ریشه گرهی Meloidogyne javanica در خیار فاطمه السادات سیدین، مسعود احمدزاده، رضا طلایی حسنلویی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
55 1200-IPPC22 (R1) اثر نمک‌های کلسیم در مهار Phytophthora pistaciae عامل گموز پسته رضا مستوفی زاده قلمفرسا، خدیجه حسینی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
56 2499-IPPC22 ایجاد گیاه تراریخته توتون مقاوم به علف کش بستا خدیجه مسلم نژاد، مقصود پژوهنده مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
57 1441-IPPC22 (R2) اختلالات مرفولوژیکی ایجاد شده روی سن گندم Eurygaster integriceps Puton توسط مهار کننده هورمون جوانی در شرایط آزمایشگاهی فاطمه کافی فراشاه، حسین فرازمند، رضا وفایی شوشتری، غلامرضا گل محمدی، علی محمدی پور مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
58 1311-IPPC22 (R1) ارائه کلید شناسایی برای گونه‌های پادمان جنس Endonura (Collembola: Neanuridae) در ایران مرتضی کهراریان مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
59 1508-IPPC22 (R1) ارتباط بین جمعیتVerticillium dahliae Kleb. در برگ‌های پنبه و علائم پژمردگی ورتیسیلیومی محمدرضا زاهدی، اسماعیل رضوی، سید جواد صانعی، نوشین شیخ الاسلامی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
60 1954-IPPC22 (R1) ارتباط بین خسارت ناشی از پژمردگی ورتیسیلیومی پنبه با جمعیت اولیه قارچ Verticillium dahliaeو خصوصیات خاک مرتضی عرب سلمانی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
61 1619-IPPC22 (R1) ارتباط پراکنش پروانه زنبور مانند، Paranthrene diaphana dalla Torre & Strand (Lep.: Sesiidae) روی بید مجنون با ارتفاع از سطح دریا و محل کاشت درمنطقه تهران مهرنوش مینایی مقدم، علیرضا عسکریان زاده، سهراب ایمانی، حبیب عباسی پور مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
62 2135-IPPC22 ارتباط ژنتیکی جدایه‌های Colletotrichum gloeosporiodes s. l. ، گونه غالب آنتراکنوز لوبیا در ایران، با استفاده از نشانگرهای ISSR، rep – PCR و URP-PCR امید اتقیا، محمد جوان‌نیکخواه، خلیل‌بردی فتوحی‌فر، علیرضا علیزاده مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
63 1296-IPPC22 (R2) ارتباط همزیستی بین شته، مورچه، پارازیتویید و گیاه میزبان (Hem. : Aphididae; Hym. : Formicidae; Hym. : Braconidae, Aphidiinae ) در دشت خوزستان محمد سعید مصدق، Peter Stary، Mustafa Sharaf، شیما محمدی، Abdullrahman S. Aldawood، ابراهیم تامولی طرفی، رضا ابوالفارسی، رحیم بهرامی، لیلا محسنی، ارزو شاهینی، فاطمه سیف الهی، پگاه سهیلی فر، بهناز روان، فاطمه علاقمند مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
64 1976-IPPC22 (R1) ارتقای شیوه پرورش انبوه زنبور Cotesia vestalis (Haliday) و کنترل کیفی آن براساس نرخ باروری جواد کریم زاده اصفهانی، عادل ربیعی، جهانشیر شاکرمی، شهریار جعفری مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
65 2198-IPPC22 (R1) ارزیابی اثرات زیر‌کشند‌گی تیوسیکلام روی پارامتر‌های تولید مثلی و رشد‌ی جمعیت شب‌پره‌ی مینوزگوجه‌فرنگی Tuta absoluta (Lep.:Gelechidae) زهره رضایی، مجتبی قانع جهرمی، امین صدارتیان جهرمی، حمیده صحراییان مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
66 2054-IPPC22 (R1) ارزیابی اثرات زیرکشندگی سم آبامکتین روی کنه‌ی تارتن دولکه‌ای Tetranychus urticae (Acari: Tetranychidae) صغری سیدی زاده، مجتبی قانع جهرمی، حجت الله محمدی، امین صدارتیان جهرمی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
67 1704-IPPC22 (R1) ارزیابی اثر پرتو گاما بر خصوصیات زیست شناسی و تولید مثلی پروانه مینوز برگ مرکبات، (Lepidoptera: Gracillariidae) Phylloconistis citrella در نسل‌های والد و F1 شیوا اصولی، مریم عطاپور مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
68 2159-IPPC22 ارزیابی اثر جدایه های Bacillus spp. در بیوکنترل بیماری بوته میری خیار ناشی ازPythium aphanidermatum رقیه رضائی، حمیدرضا علیزاده، مهدی آزادوار، خدیجه سالاری مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
69 1922-IPPC22 (R1) ارزیابی اثر ضد میکروبی پروتئین کایمری لاکتوفرین - لاکتوفریسین بدست آمده از شیر دام‌های اهلی بر باکتری بیماریزای Pseudomonas tolaasii مهدی اخلاقی، عباس تنهائیان، فرج اله شهریاری احمدی، سعید طریقی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
70 1042-IPPC22 (R1) ارزیابی اثر عصاره‌ی آبی تر و خشک چهار گیاه دارویی بر مرگ و میر نماتد مولد زخم (Pratylenchus thornei) در شرایط آزمایشگاهی احسان فاطمی، حبیب اله چاره گانی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
71 1444-IPPC22 (R2) ارزیابی اثر کمپوست حاصل از ضایعات شهری در کنترل پژمردگی ورتیسیلیومی پنبه فاطمه شبانی، عبدالحسین جمالی زواره مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
72 1895-IPPC22 (R1) ارزیابی آزمایشگاهی مواد مغذی افزودنی به عنوان محرک های تغذیه ای برای موریانهMicrocerotermes diversus Silvestri (Isoptera: Termitidae) مرجان اختلاط، بهزاد حبیب پور، معصومه ضیائی، لادن پورسرتیپ مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
73 1008-IPPC22 (R1) ارزیابی آفت کش گیاهی دایابون بر کاهش خسارت سوسک برگخوار نارون Xanthogaleruca luteolla مریم وهابی مشهور مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
74 2489-IPPC22 (R1) ارزیابی آلودگی‌های فوزاریومی طبقات مختلف بذر پنبه رقم ورامین در کشور علی اکبرزاده مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
75 1263-IPPC22 (R1) ارزیابی امکان مهار زیستی بیماری پاخوره گندم توسط استرین های بومی پروبیوتیک Bacillus subtilis مریم خضری، مهرداد منافی شبستری مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
76 2518-IPPC22 ارزیابی برخی محیط های کشت جامد در کنترل بیولوژیک Botrytis cinerea توسط Trichoderma کیوان بهبودی، ژیلا دلخواه مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
77 1387-IPPC22 (R1) ارزیابی بیماری زایی قارچ Metarhizium anisopliae روی پشه ی سیارید Lycoriella auripila فائزه طاوسی اجود، حسین مددی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
78 1195-IPPC22 (R1) ارزیابی بیماریزایی نماتود های بیمارگر حشرات در کنترل لارو‌های کرم خراط Zeuzera pyrina (Lepidoptera: Cossidae) از آزمایشگاه تا باغ الهام سالاری، جواد کریمی، حسین صادقی نامقی، مجید فصیحی هرندی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
79 1722-IPPC22 (R2) ارزیابی پتانسیل ضد قارچی چند اسانس گیاهی علیه Ceratocystis Paradoxa عامل سوختگی سیاه خرما اقدس خطیب، احمد درخشان، هادی محمودی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
80 2428-IPPC22 (R2) ارزیابی تاثیر دو گونه بومی قارچ‎های بیمارگر حشرات Beauveria bassiana و Metarhizium anisopliae روی مراحل زیستی سوسک شاخک بلند رزاسه Osphranteria coerulescens، د شرایط آزمایشگاه و نیمه طبیعی مهرداد محمدیانی، جواد کریمی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
81 2408-IPPC22 (R1) ارزیابی تأثیر ضد عفونی بذر برنج با قارچکش نوردوکس ( NORDOX 75 WG) برای مبارزه با بیماری پوسیدگی طوقه و ریشه وحید خسروی، Alireza Nabipur، شهرام نعیمی، لیلا زارع مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
82 1925-IPPC22 (R1) ارزیابی تغییر بیان tae-miR408 وtae-miR444 در طی بر‌هم‌کنش قارچ Zymoseptoria tritici با ارقام حساس و مقاوم گندم حسین سماواتیان، بهرام محمد سلطانی، رحیم مهرابی، مجید صادقی زاده، حسین نادری منش مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
83 1165-IPPC22 (R1) ارزیابی تنوع ژنتیکی جدایه های قارچ Trichoderma harzianum در استان آذربایجان غربی با استفاده از نشانگر مولکولی rep-PCR زهرا قنبری، یونس رضایی‌دانش، ناصر صفایی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
84 1458-IPPC22 (R1) ارزیابی توان آنتاگونیستی برخی جدایه‌های باسیلوس ریزوسفر گوجه فرنگی علیه بیماری پژمردگی ورتیسیلیومی فهیمه صفدرپور، غلام خداکرمیان مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
85 1167-IPPC22 (R1) ارزیابی توان آنتاگونیستی سودوموناس‌های فلورسنت رایزوسفر سیب‌زمینی در کنترل Ralstonia solanacearum در شرایط گلخانه المیرا حسنی، غلام خداکرمیان مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
86 1614-IPPC22 (R1) ارزیابی حساسیت نسبی شش رقم گلابی به پسیل گلابی (Cacopsylla pyricola (Förster)) در شرایط صحرایی محمدسعید امامی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
87 1199-IPPC22 (R1) ارزیابی حساسیت و مقاومت گیاهچه های پنبه تولید شده با دو روش کشت بافت و کشت دانه در برابر قارچ بیماری زای Verticillium dahliae با استفاده از توکسین قارچ فیروزه چمن دوستی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
88 2459-IPPC22 (R4) ارزیابی حضور گونه‌های هم‌بوم و هم‌نیا در جمعیت قارچ Botrytis cinerea در منطقه ورامین سمیرا سادات حبیب زاده کوزکنانی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
89 1652-IPPC22 (R1) ارزیابی ژرم‌پلاسم کنجد به بیماری بوته‌میری در شرایط مزرعه حمید صادقی گرمارودی، سعداله منصوری مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
90 2143-IPPC22 (R1) ارزیابی سازگاری زنبور پارازیتوئید Trichogramma brassicae (Hym.: Trichogrammatidae) با ارقام انتخابی گوجه‌فرنگی در مدیریت تلفیقی شب‌پره‌ی Tuta absoluta (Lep.: Gelechiidae) منور صفایی نیا، امین صدارتیان جهرمی، مجتبی قانع جهرمی، مصطفی حقانی، مصطفی زمانپور مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
91 1082-IPPC22 (R1) ارزیابی سمیت تماسی اسانس گیاه رزماری (Rosmarinus officinalis (Lamiaceae غیرفرموله و نانوکپسول های آن روی حشرات کامل شپشه آرد (Tribolium castaneum (Herbst) (Coleoptera:Tenebrionidae سید محمد احسائی، مهدی خوبدل مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
92 1056-IPPC22 (R2) ارزیابی فعالیت فنیل آلانین آمونیالیاز و لیپوکسیژناز در برهمکنش ارقام گندم و Fusarium graminearum نیما خالدی، پریسا طاهری، ماهرخ فلاحتی رستگار مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
93 2516-IPPC22 (R1) ارزیابی کارایی اختلاط علف‌کش‌های سنکور و آترازین درکنترل پیش‌رویشی علف‌های هرز مزارع کشت جدید در کشت و صنعت نیشکر دهخدا عباس آبین مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
94 2245-IPPC22 (R1) ارزیابی کارایی دزهای مختلف کنه‌کش بایومایت در کنترل جمعیت کنه‌ی قرمز اروپایی در استان آذربایجان شرقی داود شیردل، مسعود اربابی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
95 2196-IPPC22 (R1) ارزیابی کارایی زنبور تریکوگراما (Trichogramma brassicae) و دو آفت‌کش Bt و اسپینوساد برای کنترل بید گوجه‌فرنگی در شرایط گلخانه صبا عبدلی مسینان مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
96 1775-IPPC22 (R1) ارزیابی کارایی ساقه های نی معمولی و نیشکر به عنوان طعمه جهت جلب و کنترل موریانه Microcerotermes diversus Silvestri (Isoptera: Termitidae)) مرجان اختلاط، بهزاد حبیب پور، معصومه ضیائی، لادن پورسرتیپ مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
97 1111-IPPC22 (R1) ارزیابی کشت مخلوط ذرت علوفه‌ای (Zea mays) و ماشک معمولی (Vicia villosa) بر جمعیت علف‌های هرز حمیده حبیبی، حکیمه حبیبی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
98 1748-IPPC22 (R2) ارزیابی گرده افشان های دیپلوئید مقاوم به بیماری ریزومانیا در چغندر قند سعید واحدی الوانق مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
99 1064-IPPC22 (R1) ارزیابی میزان پارازیتیسم تخم بید گوجه‌فرنگی (Meyrick) Tuta absoluta توسط سه جمعیت‌ بومی زنبورTrichogramma pintoi (Voegelè) در شرایط آزمایشگاه سیده راضیه احمدی پور، شهرام فرخی، جهانشیر شاکرمی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
100 1526-IPPC22 (R1) ارزیابی میزان تحمل تعدادی از ارقام پنبه (Gossypium hirsutum L.) نسبت به بیماری پژمردگی ورتیسیلیومی محمدرضا زاهدی، اسماعیل رضوی، سید جواد صانعی، قاسم آزاد مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
101 2492-IPPC22 ارزیابی میزان تحمل لاین‌های خالص سویا به بیماری پوسیدگی ذغالی سیاوش زعیت پناه مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
102 1182-IPPC22 (R1) ارزیابی مزرعه ای مقاومت به ساقه خواران (Lepidoptera: Noctuidae) Sesamia spp. در پانزده رقم تجاری نیشکر امین نیک پی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
103 1985-IPPC22 (R2) ارزیابی مقاومت 21 ژنوتیپ گوجه‌فرنگی نسبت به شب پره مینوز گوجه‌فرنگی Tuta absoluta (Meyrick) بهمن غارتی، فریبا سهرابی، حمیدرضا نوریزدان، زریر سعیدی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
104 1442-IPPC22 (R2) ارزیابی مقاومت ارقام گندم به بیماری لکه خرمایی با تاکید روی ارقام رایج در اقلیم شمال کشور حسن مومنی، همایون کاظمی، حسین براری مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
105 1456-IPPC22 (R2) ارزیابی مقاومت پنج رقم کلزا نسبت به شته مومی کلم Brevicoryne brassicae (L.) در اتاقک رشد محسن محمدی انایی، مریم پهلوان یلی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
106 2495-IPPC22 ارزیابی مقاومت ژنوتیپ‌های آفتاب‌گردان نسبت به بیماری پوسیدگی ریزوپوسی طبق در شرایط آلوده‌سازی به قارچ بیمارگر (Rhizopus oryzae) در منطقه‌ی کردکوی الهه کریمى، امیر ذوالفقاری، سراج‌الدین معظمی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
107 1046-IPPC22 (R1) ارزیابی مقاومت ژنوتیپ‌های مختلف گلرنگ به مگس گلرنگ در کشت پاییزه در استان کردستان صلاح الدین کمانگر، عبداله شریعتی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
108 1448-IPPC22 (R1) ارزیابی مقاومت شش رقم گوجه‌فرنگی نسبت به شب‌پره‌ی مینوز گوجه‌فرنگی Tuta absoluta (Lep.: Gelechiidae) در شرایط آزمایشگاهی نسرین حیدری، امین صدارتیان جهرمی، مجتبی قانع جهرمی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
109 2439-IPPC22 (R2) ارزیابی مقاومت نسبی برخی پایه های درختان میوه نسبت به قارچArmillaria mellea محمد محمدی پور مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
110 1400-IPPC22 (R1) ارزیابی مقاومت هفت رقم تجاری نیشکر به سفیدبالک Neomaskellia andropogonis Corbett تحت شرایط مزرعه ای امین نیک پی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
111 1919-IPPC22 (R1) ارزیابی مقاومت و تعیین صفات زراعی گیاهان تراریخت چغندرقند مقاوم به ریزومانیا از طریق خاموشی ژن در شرایط مزرعه شاهد صفر، مریم خوش نامی، علی اصغر بهروز، مژده ملکی، محمد علی ملبوبی*، سیدباقر محمودی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
112 2277-IPPC22 (R1) ارزیابی مولکولی مقاومت القاء شده در گیاه خیار توسط عصاره های آبی و الکلی گیاه رازیانه علیه نماتد مولد گره ریشه نرگس قبادی، فرشاد رخشنده رو، آیت الله سعیدی زاده مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
113 1212-IPPC22 (R1) ارزیابی واکنش ارقام سورگوم دانه‌ای به بیماری پوسیدگی دانه و تجمع فومونسین لاله ابراهیمی، محمدرضا شیری، وحید رهجو مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
114 1327-IPPC22 (R2) ارزیابی واکنش رقم های تجاری و امید بخش جو ایرانی به نماتد ریشه گرهی Meloidogyne javanica مجید شاهی بجستانی، عصمت مهدیخانی مقدم، رضا اقنوم، حمید روحانی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
115 2105-IPPC22 (R1) ارزیابی واکنش ژنوتیپ های نخود نسبت به بیماری برق زدگی در خزانه بین‌المللی جواد اشرفی، کامران رهنما، معصومه خیرگو مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
116 1490-IPPC22 (R1) ارزیابی واکنش کلون‌های امیدبخش سیب زمینی نسبت به ویروسPVY (Potato virus Y) و PVX (Potato virus X) در شرایط گلخانه‌ای رحیم احمدوند، احمد موسی پور گرجی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
117 1506-IPPC22 (R1) ارزیابی واکنش هیبریدهای نر عقیم هواخشک اصلاح شده نسبت به ویروس وای سیب زمینی(PVY) و ویروس موزاییک خیار (CMV) عظیمه حسینی، سید افشین سجادی، عبدالرحیم مهدوی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
118 2132-IPPC22 (R1) استخراج بازدارنده های پروتئینی از Dature straminium (Solanacea)و D. metel و بررسی اثرات بازدارندگی آن در تریپسین گوارشی کرم غوزه پنبه Helicoverpa armigera Hubner رضا نوائی بناب، مجید کزازی، موسی صابر، محمد وطن پرست مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
119 1259-IPPC22 استخراج ترکیبات ضدقارچی متابولیت های ثانویه (Trichoderma atroviridae (1-3 با کاربرد پلیمرهای قالب مولکولی نانو حفره مائده شهیری طبرستانی، کامران رهنما، محسن جهانشاهی، علیرضا امیری مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
120 1623-IPPC22 (R1) استفاده از روش IC-RT- PCR به منظور شناسایی جدایه‌های ویروس لکه حلقوی بافت مرده هسته داران از غرب و شمال غرب ایران زهرا کاشیها، داود کولیوند، نعمت سخندان بشیر، امید عینی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
121 1130-IPPC22 (R1) استفاده از ژن 16S rRNA در شناسایی گونه سوسک پوست‌خوار کاج از ایران مسعود مهرپرور، جهانگیر خواجه علی، غلامرضا صالحی جوزانی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
122 2438-IPPC22 (R1) استفاده از عوامل دورکننده و جلب کننده در کاهش جمعیت پسیل پسته Aganoscena pistaciae علی جعفری ندوشن، الهام پورطاهری، بیژن حاتمی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
123 1365-IPPC22 افزایش مقاومت به بیماری گیاه Arabidopsis thaliana از طریق ادراک الیسیتور باکتری Xanthomonas citri subsp. citri 306 وحید فلاح زاده ممقانی، مسعود احمدزاده، جرج فلیکس، کیوان بهبودی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
124 1115-IPPC22 (R3) افزایش مقاومت به پوسیدگی خاکستری (Botrytis cinerea) با استفاده از بیانEDT151 -پپتید ضدمیکروبی غنی از سیستئین- در گیاه Nicotiana benthamiana پریسا رحیمی تمندگانی، دوستمراد ظفری، Gustavo Nolasco مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
125 1160-IPPC22 افزایش مقاومت به ویروس موزاییک شلغم (TuMV) در کلزای تراریخته (Brassica napus L.) با استفاده از سازه آر ان آی سنجاق‌سری (hp RNA) مجید جعفری، مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
126 2291-IPPC22 (R1) القاء مقاومت به ویروس برگ بادبزنی مو (GFLV) با استفاده از سازه سنجاق‌سری حامل بخشی از ترادف نوکلئوتیدی ژن پلیمراز (RdRp) سمیرا پاکباز، مقصود پژوهنده، امید عینی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
127 1341-IPPC22 (R1) القاء مقاومت توسط Piriformospora indica علیه سوختگی غلاف برنج زهره نسیمی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
128 1061-IPPC22 (R1) القاء مقاومت علیه ویروس موزائیک زرد کدو توسط برخی از باکتری های سودوموناد فلوروسنت سیده عاطفه حسینی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
129 1519-IPPC22 القای مقاومت به ویروس لکه پژمردگی گوجه‌فرنگی با استفاده از واکسیناسیون مبتنی بر اران‌اهای مداخله‌گر سید علی اکبر بهجت نیا، جیان پائولو آکوتو، امانوئلا نوریس، آناماریا وایرا، سعید تابعین، لائورا میوتزی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
130 1060-IPPC22 القای مقاومت سیستمیک در کدو علیه کنه تارتن دولکه ای با استفاده از محلول پاشی کود سمیرا خدایاری مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
131 2028-IPPC22 (R1) آلودگی بیماری سفیدک‌پودری در ژنوتیپ‌های مختلف چغندر و علف‌های هرز مجاور در شرایط استان اصفهان کوثر شریفی، مهدی نصراصفهانی ، مصطفی درویش نیا مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
132 2462-IPPC22 (R1) آلودگی میوه های انار ترک خورده و ترک نخورده به کرم گلوگاه انار در شرایط باغ سیدعلی حسینی، سیدحسین گلدانساز مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
133 1806-IPPC22 (R1) آماره‌های جدول زندگی شب‌پره مینوز گوجه فرنگی،Tuta absoluta (Lep., Gelechiidae)، در دماهای مختلف راحیل اسدی، کاظم کهتری مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
134 2029-IPPC22 (R3) آماره‌های زیستی سفیدبالک گلخانه روی دو میزبان گوجه‌فرنگی و ریحان فرشته نورپور، محمدحسین کاظمی، محمد جعفرلو، سمیه میرزامحمدزاده مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
135 1896-IPPC22 (R1) آماره‌های زیستی مینوز گوجه‌فرنگی Tuta absoluta (Meyrick) (Lep.: Gelechiidae) روی ارقام مختلف گوجه-فرنگی لیلا عمادی، راحیل اسدی، نازیلا سقایی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
136 1928-IPPC22 (R1) امکان سنجی کاربرد چند استروئیدگیاهی به عنوان حشره کش های زیستی از طریق بررسی مدل های برهمکنش آنها با گیرنده های اکداستروئیدی کرم غوزهHelicoverpa armigera و بالتوری سبز Chrysoperla carnea آرزو حیدرزاده، اروج ولیزادگان، محمود جوکار مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
137 2265-IPPC22 (R1) اندازه گیری تنش های اکسیداتیو در سلول قارچ در برهمکنش قارچ بیمارگر گیاهی و باکتری بیوکنترل حدیث شهبازی، کیوان بهبودی، استفان اولسون مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
138 1854-IPPC22 اهمیت مشخصات آنامورفیک در جنس Xylaria سید عبدالله هاشمی، رسول زارع، سیداکبر خداپرست، سید علی الهی نیا مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
139 2190-IPPC22 (R2) اولین گزارش Clonostachys buxi (J.C. Schmidt ex Link) از درختان شمشاد در جنگل‌های شمال ایران پریسا خزائلی، سعید رضائی، منصوره میرابوالفتحی، حمیدرضا زمانی زاده، هادی کیادلیری مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
140 2258-IPPC22 اولین گزارش Pseudocercospora pistacina به عنوان عامل لکه برگی Pistacia spp. در ایران با استفاده از نشانگرهای ملکولی ضیاالدین بنی‌هاشمی، سید حسن رحمتی، رضا مستوفی زاده قلمفرسا، مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
141 1468-IPPC22 (R1) اولین گزارش از Phaeoacremonium parasiticum و Botryosphaeriaceae spp. همراه با زردی و سرخشکیدگی Pistacia khinjuk Stocks در ایران صالح پناهنده، حمید محمدی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
142 2163-IPPC22 اولین گزارش از بیماری پوسیدگی نرم ایجاد شده توسط Fusarium proliferatum روی کاکتوس انگشتی (Echinopsis chamaecereus) در دنیا ابوالفضل نرمانی، مهدی ارزنلو، اسداله بابای اهری، حسین هاتف، سعید قاسمی اسفهلان مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
143 1561-IPPC22 اولین گزارش از بیماری سر ارغوانی سیب زمینی (Stolbur) از استان زنجان سجاد شاهوردی، سید محسن تقوی، ، سید علی اکبر بهجت نیا، محمود معصومی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
144 1469-IPPC22 اولین گزارش از جدایه بیماریزای Curtobacterium flaccumfaciens pv. flaccumfaciens از گیاه یونجه در ایران معین خجسته، سید محسن تقوی، امل فضلی عرب، ابراهیم اسداغی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
145 2471-IPPC22 (R1) اولین گزارش از جنس Euagathis Szépligeti, 1900 (Hym., Braconidae, Agathidinae) و گونه Euagathis indica Enderlein, 1920 از منطقه پالئارکتیک علی عامری سیاهویی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
146 2033-IPPC22 (R2) اولین گزارش از جنس Hoplotylus (Nematoda: Pratylenchidae) از ایران پریسا جلالی نسب، رامین حیدری، بهروز گل حسن مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
147 1290-IPPC22 (R1) اولین گزارش از زوال گوجه فرنگی و خیار ناشی از Plectosphaerella cucumerina در ایران. مریم میرطالبی، ضیاالدین بنی هاشمی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
148 1927-IPPC22 اولین گزارش از سه جنس جدید قارچی برای مایکوبیوتای ایران نسرین حیدری، مرتضی قربانی، محمد سالاری، ناصر پنجه که، مهدی پیرنیا مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
149 1292-IPPC22 (R1) اولین گزارش از قارچ Acremonium sclerotigenum به عنوان عامل بیماری سرخشکیدگی شاخه‌ی رز در ایران مریم میرطالبی، ضیاالدین بنی هاشمی، فاطمه صباحی، حمزه مفاخری مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
150 2176-IPPC22 (R1) اولین گزارش از قارچ Curvularia buchloes همراه با علائم لکه برگی ذرت از ایران گلنوش بابا احمدی، جمشید حیاتی، مهدی مهرابی کوشکی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
151 1280-IPPC22 (R1) اولین گزارش از کنه سیکلامن توت فرنگی Phytonemus pallidus fragariae در ایران مصطفی منصورقاضی، سامان بهرامی کمانگر مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
152 2419-IPPC22 (R1) اولین گزارش از گونه Humicola fuscoatra برای میکوبیوتای ایران امین علیدادی، محمد جوان‌نیکخواه، مژگان کوثری، سعدی کرمی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
153 2078-IPPC22 (R2) اولین گزارش از همراهی فایتوپلاسما با “Pinus eldarica” در ایران عطیه بهاری، سید مهدی علوی، مسعود شمس بخش، اسماعیل صابری مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
154 1632-IPPC22 (R1) اولین گزارش از همراهی قارچ Neodidymelliopsis xanthina با مرگ سرشاخه درختان اکالیپتوس از ایران سیده اکرم احمدپور، رضا فرخی نژاد، مهدی مهرابی کوشکی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
155 2445-IPPC22 (R1) اولین گزارش از همراهی یک فیتوپلاسما از گروه 16SrVI با فیلودی گل همیشه‌بهار در استان خراسان رضوی مهناز آشنائی، الهام جمشیدی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
156 1855-IPPC22 (R1) اولین گزارش از همراهی یک فیتوپلاسما از گروه 16SrXII با بیماری جاروک نسترن در ایران سجاد شاهوردی، سید محسن تقوی، ، سید علی اکبر بهجت نیا مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
157 1125-IPPC22 (R2) اولین گزارش از همراهی یک فیتوپلاسما با بیماری کتابی شدن زرشک بی‌دانه از ایران رضا توانایی سراب، مسعود شمس بخش، مسعود اکبری مطلق مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
158 2328-IPPC22 (R1) اولین گزارش از همراهی یک فیتوپلاسما با کتابی شدن ساقه زرشک زینتی(Berberis thunbergii از ایران مسعود اکبری مطلق، مسعود شمس بخش، رضا توانایی سراب مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
159 1162-IPPC22 (R2) اولین گزارش از همراهی یک فیتوپلاسما با کتابی‌شدن و جارویی شدن گل‌جالیز از ایران رضا توانایی سراب، مسعود شمس بخش، مسعود اکبری مطلق مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
160 2282-IPPC22 (R1) اولین گزارش از همراهی یک فیتوپلاسمای مربوط به گروه 16SrII با بیماری ریزبرگی نارون فرشاد همتی دیناروند، علیرضا افشاری فر، مجید صیام پور مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
161 1476-IPPC22 (R1) اولین گزارش از وجود Coniothyrium fuckelii عامل شانکر ساقه گل رز هلندی در ایران صمد جمالی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
162 2485-IPPC22 (R2) اولین گزارش از وجود Phaeoacremonium spp روی درختچه‌ پیچ امین الدوله (Lonicera nummulariifolia) راحیل قاسمی سردره، حمید محمدی، همایون فرهمند مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
163 1815-IPPC22 (R1) اولین گزارش از وجود جنس Thornia Meyl, 1954 در ایران ابراهیم کاظمی، غلامرضا نیکنام، احمد خیری مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
164 1693-IPPC22 (R1) اولین گزارش از ویروس موزائیک خیار (CMV) از گزنه در ایران فائزه السادات ابطحی، شکوفه عابدی، سعید صداقت مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
165 1851-IPPC22 (R1) اولین گزارش از ویروس نوار زرد موسیر (SYSV) از سیر در ایران فائزه السادات ابطحی، فرزانه چوپانی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
166 2153-IPPC22 (R1) اولین گزارش از وقوع Cladosporium cladosporioides روی لارو سرخرطومی یونجه (Hypera postica) در دنیا ابوالفضل نرمانی، مهدی ارزنلو، فاطمه کاظمی، رقیه کریم زاده مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
167 1846-IPPC22 اولین گزارش از وقوع Cryptosphaeria pullmanensis روی صنوبر در ایران عبدالرحمان رشیداقدم، اسداله بابای اهری، مهدی ارزنلو، ابوالفضل نرمانی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
168 1926-IPPC22 (R1) اولین گزارش از وقوع لکه‌برگی باکتریایی گوجه فرنگی ناشی از Xanthomonas perforans در ایران ابراهیم اسداغی، سید محسن تقوی، امل فضلی عرب مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
169 1299-IPPC22 (R2) اولین گزارش باکتری Candidatus Xiphinematobacter sp.، همزیست اجباری گونه‌ای از Xiphinema americanum-group از ایران مهیار مبصری، مجید پدرام، ابراهیم پورجم مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
170 2224-IPPC22 اولین گزارش باکتری pectobacterium carotovorum subsp. Carotovorum مولد پوسیدگی نرم صبر زرد از ایران حبیب نوجوان، حسین میرزایی نجفقلی، عباسعلی روانلو، سعید طریقی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
171 1765-IPPC22 (R1) اولین گزارش بوریا پوشان (Nomophila noctuella (Lepidoptera: Crambidae: Spilomelinae از آزولا در تالاب‌ها و مزارع برنج آتوسا فرحپور حقانی، مهدی جلائیان، فرامرز علی‌نیا، فرزاد مجیدی شیل‌سر مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
172 1413-IPPC22 (R1) اولین گزارش جنس (Acari: Trombidiformes: Acarophenacidae) Adactylidium Cross, 1965 از آسیا پریسا لطف الهی، صادق تجدد، فاطمه هوشیاری مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
173 1287-IPPC22 (R1) اولین گزارش خانواده‌ی Pomerantziidae (Acari: Trombidiformes) از ایران همراه با گزارش دو گونه برای اولین بار از آسیا پریسا لطف الهی، الناز موحد زاده مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
174 1966-IPPC22 (R1) اولین گزارش خانواده دوبالان کم‌یاب Odiniidae (Diptera: Cyclorrhapha) از ایران مهرداد پرچمی عراقی، ابراهیم گیلاسیان مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
175 1069-IPPC22 (R1) اولین گزارش دو گونه از پادمان ( Collembola: Entomobryidae ) از استان گلستان فرناز سادات حسینی، معصومه شایانمهر، مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
176 1215-IPPC22 اولین گزارش دو گونه از سوسک‌های کک‌‎مانند برای فون ایران First records of two Flea beetles for the fauna of Iran سایه سری، هیوا ناصرزاده، Maurizio Biondi مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
177 1575-IPPC22 (R1) اولین گزارش راسته (Nematoda) Isolaimida از ایران مهیار مبصری، مجید پدرام، ابراهیم پورجم مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
178 1692-IPPC22 (R1) اولین گزارش زنبور گرده افشان Hoplitis aravensis (Zanden, 1992) (Hymenoptera: Megachilidae) از ایران شهرام فلامرزی، بهزاد حبیب پور، محمد سعید مصدق، علیرضا منفرد مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
179 2193-IPPC22 (R1) اولین گزارش زنبور گونه Microplitis cebes (Braconidae: Microgastrinae) از ایران پریسا عبدلی، علی اصغر طالبی، سمیرا فراهانی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
180 1383-IPPC22 (R2) اولین گزارش قارچ Lentinus tigrinus به عنوان اندوفیت از برگ چای (Camellia sinensis) در استان گیلان سیده لیلا اکبری کیارود، کامران رهنما مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
181 2039-IPPC22 (R1) اولین گزارش کنه Caesarodispus samsinaki (Mahunka, 1967) (Acari: Prostigmata: Microdispidae) از آسیا محمد صبحی کلی علیا، حمیدرضا حاجی‌قنبر، سید عبدالعظیم مرتضوی لاهیجانی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
182 1498-IPPC22 (R1) اولین گزارش کنه Imparipes (Imparipes) tenuis Mahunka, 1981 (Heterostigmata: Scutacaridae) از ایران سید عبدالعظیم مرتضوی لاهیجانی، حمیدرضا حاجی‌قنبر، کریم کمالی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
183 1645-IPPC22 (R1) اولین گزارش گونه Glypta (Conoblasta) extincta (Ichneumonidae: Banchinae) از ایران عباس امیری، علی اصغر طالبی، احسان رخشانی، حمیدرضا حاجی‌قنبر مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
184 1990-IPPC22 (R1) اولین گزارش گونه Nothrus perezinigoi Mahunka, 1980 (Acari: Oribatida: Nothridae) از آسیا علیرضا صالحی، محمدعلی اکرمی، علی ایرانپور پاریزی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
185 2207-IPPC22 (R1) اولین گزارش گونه Sciapus longulus (Dip., Dolichopodidae) از ایران پژمان تاج میری، فرزانه کازرانی، سیدعلی اصغر فتحی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
186 2289-IPPC22 (R1) اولین گزارش گونه Tuckerella channabasavannai Malik & Kumar (Acari: Tuckerellidae)از ایران حمید خادم صفدرخانی، مهدیه اسدی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
187 1289-IPPC22 (R2) اولین گزارش مگس سرکه اشک‌خوار Gitona beckeri Duda (Diptera: Drosophilidae: Steganinae) از غرب منطقه پالئارکتیک و ایران مهرداد پرچمی عراقی، ابراهیم گیلاسیان، فرزانه بساوند مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
188 1887-IPPC22 (R1) باکتری Brennerian nigrifluens به عنوان تهدید جدید برای درختان گردو استان البرز الهه صادقی گوغری، حکیمه حبیبی، پژمان خدایگان مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
189 1282-IPPC22 باکتری Pantoea ananatis به عنوان محرک جوانه زنی بذر و رشد گیاه برنج ریحانه غلامعلی زاده، غلام خداکرمیان، علی اکبر عبادی، مریم خشکدامن مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
190 1953-IPPC22 (R1) بیان ژن پروتئین پوششی یک جدایه ایرانی ویروس پیچیدگی برگ سیب زمینی در Escherichia coli مسعود نادرپور، سید علی اکبر بهجت نیا، محمد حسن عصاره، کرامت اله ایزدپناه، فضل اله صفی خانی، راحله شهبازی، سعید تابعین، ابوذر قربانی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
191 2254-IPPC22 (R1) بیان ژن تجزیه‌کننده ترکیبات آلی فسفره، opd، در باکتری Escherichia coli سیده مینو سجادیان، وحید حسینی نوه، خلیل طالبی، مریم زمانی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
192 1550-IPPC22 (R1) بیان ژن فسفوپروتئین و 3 ویروس ایرانی موزاییک ذرت (Iran ,maize mosaic virus, IMMV) در باکتری Eschericha coli سمیرا ربیعی فرادنبه مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
193 1481-IPPC22 بخش چهارم معده میانی در سن سبز پسته Brachynema germari برای حضور همزیست های Gammaproteobacteria تخصص یافته است مرضیه کشکولی، محمد مهرآبادی، یعقوب فتحی‌پور مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
194 1382-IPPC22 (R2) برخی همزیست‌های باکتریایی درون سلولی در زنجرک Hishimonus phycitis Distant (Hem.: Cicadellidae) ناقل بیماری جاروک لیموترش Witches' broom disease of lime(WBDL) چمران همتی، سعید محرمی‌پور، مجید عسکری سیاهویی، محمد مهرآبادی، عبدالنبی باقری مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
195 1783-IPPC22 (R2) بررسی اثرات پلاسمای سرد اتمسفریک بر تجزیه آفت کشهای ارگانوفسفره استفاده شده بر روی برخی محصولات کشاورزی سیده محبوبه موسوی، سهراب ایمانی، داود درانیان، کامبیز لاریجانی، محمود شجاعی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
196 2416-IPPC22 (R2) بررسی اثرات تلفیقی آب پلاسمایی و پیرولیگنئوس اسید در کنترل Fusarium culmorum عامل پوسیدگی طوقه و ریشه گندم مهین صابری، رسول زارع، سید علی محمد مدرس ثانوی، حمید رضا قمی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
197 1059-IPPC22 (R1) بررسی اثرات زیرکشندگی دو کنه‌کش پیریدابن و اسپیرودیکلوفن روی پارامترهای جدول زندگی کنه تاتن دو لکه-ای Tetranychus urticae Khoch (Prostigmata: Tetranychidae) زینب احمدی، موسی صابر، غلامرضا مهدوی نیا، محمد باقری مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
198 2047-IPPC22 (R1) بررسی اثرات ضدقارچی عصاره اتانولی بره‌موم روی قارچ‌های Sclerotinia sclerotiorum و Botrytis cinerea در شرایط آزمایشگاهی مهدی داوری، رباب اعزازی، رضا اشرفی پارچین مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
199 1795-IPPC22 (R1) بررسی اثرات کشنده‌گی و زیرکشندگی اسانس گیاهان درمنه خراسانی Artemisia khorassanica (Podl.) و هنده-بید Vitex pseudo-negundo (Hausskn) بر روی شب‌پره هندی Plodia interpunctella (Hübner) علی اکبر عابدی، بهرام ناصری، احسان برزویی، زهرا عابدی، محمد صادق پور مهر مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
200 1247-IPPC22 بررسی اثر اسید سالیسیلیک بر کاهش خسارت Pectobacterium carotovorum در غده‌های سیب‌زمینی الهام عشق پور، فاطمه شهریاری، ابوالقاسم قاسمی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
201 1571-IPPC22 (R1) بررسی اثر آفتابدهی خاک در کنترل انگل گل جالیز (Orobanche cernua)در منطقه جیرفت فرانگیز سورانی، ذبیح الله اعظمی ساردویی، محمد روزخش، فرناز فکرت مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
202 1803-IPPC22 (R1) بررسی اثر آنتاگونیستی تعدادی از جدایه های قارچی و ترکیبات زیستی در کنترل بیولوژیک نماتود سیستی چغندرقند در شرایط گلخانه کوثر شیرازی، مهدی نصراصفهانی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
203 2371-IPPC22 بررسی اثر بازدارندگی عصاره‌ی برخی گیاهان بر نماتد ریشه گرهی (Meloidogyne javanica) در شرایط آزمایشگاه مرضیه علی کرمی، حبیب اله چاره گانی، محمد عبدالهی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
204 2066-IPPC22 (R2) بررسی اثر برخی عصاره‌های گیاهی در کنترل بیماری سفیدک کرکی خیار مریم کرد، ، حمیدرضا علیزاده، خدیجه سالاری، محسن فرزانه مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
205 1399-IPPC22 (R1) بررسی اثر بیماریزایی نماتودهای بیمارگر حشرات روی کرم گلوگاه انار Ectomyelois ceratoniae Zeller (Lep: Pyralidae) زهرا معماری، جواد کریمی، مجتبی حسینی، ، سیدحسین گلدانساز مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
206 1881-IPPC22 (R1) بررسی اثر ترکیبات جدید در کنترل جمعیت آفت سپردار قهوه‌ای مرکبات (Chrysomphalous dictyospermi) دراستان گیلان سعید قنادآموز، محمد رضا ملکزاده، علیرضا ارجمندی نژاد، زهرا مجیب حق قدم، محمد رضا عباسی مژدهی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
207 1272-IPPC22 (R1) بررسی اثر تغذیه درختان انار با کودهای آلی وزیستی بر خسارت کرم گلوگاه انار Ectomyielois ceratoniae Zell (Lep:pyralidae ) علی اولیایی ترشیز، سیدحسین گلدانساز، بابک متشرع زاده، محمد علی عسکری مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
208 1273-IPPC22 (R2) بررسی اثر تغذیه درختان پسته باکودهای آلی و شیمیایی بر جمعیت پسیل معمولی پسته (Hem:Psyllidae) Burckhardt and Lauterer Agonoscena pistaciae علی اولیایی ترشیز، مجتبی حسینی، مینا امامیان مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
209 1054-IPPC22 (R3) بررسی اثر تلفیقی خاک دیاتومه با پودر و اسانس بذور گیاهان زیره سبز Cuminum cyminum L. و زنیان Trachyspermum ammi I. Sprague روی دو آفت اصلی محصولات انباری در شرایط آزمایشگاهی اثمر سلیمان زاده، فرشته خرمی، اروج ولیزادگان مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
210 1608-IPPC22 (R2) بررسی اثر حشره کشی قارچ‌های Lecanicillium longisporum و Lecanicillium lecanii بر روی شپشک آردآلود مرکبات، Planococcus citri در شرایط گلخانه سپیده غفاری، جواد کریمی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
211 2148-IPPC22 (R1) بررسی اثر حشره‌کشی و ضدقارچی باکتری Bacillus subtilis روی آفت شب‌پره‌هندی و قارچ Aspergillus spp. در شرایط آزمایشگاهی ملیحه وحیدی نسب، مسعود احمدزاده، سیدحسین گلدانساز، حمیده افشارمنش مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
212 1234-IPPC22 بررسی اثر سیگنال Pseudomonas quinolone signal تولیدی باکتری Pseudomonas aeruginosa بر خصوصیات بیماریزایی دو باکتری Pseudomonas syringae و Pseudomonas viridiflava در شرایط گلخانه مهدی اخلاقی، سعید طریقی، مسعود صاحبی، حسین میرزایی نجفقلی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
213 1072-IPPC22 (R2) بررسی اثر سمیت تماسی آفت کش گیاهی دایابون روی شته زرد خرزهره Aphis nerii ، شته سیاه باقلا Aphis fabae و شکارگر آنها، کفشدوزک هفت نقطه ای Coccinella septempunctata مریم وهابی مشهور مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
214 2170-IPPC22 (R1) بررسی اثر سینرژیستی ترکیب کاربندازیم و ایپرودیون روی Botrytis cinerea فاطمه ابراهیم زاده، مسعود ابرین بنا مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
215 2242-IPPC22 (R2) بررسی اثر سینرژیستی روغن‌های چریش، سیتووت و ولک روی سموم بپروفزین و دلتامترین روی سفید بالک گلخانه ای رز Trialeurodes vaporariorum (Hem.: Aleyrodidae) اصغر حسینی نیا، محمد خانجانی، سعید جوادی خدری، امیر عربی، سجاد نیازی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
216 1591-IPPC22 (R1) بررسی اثر عصاره‌ی آبی تر و خشک چهار گیاه دارویی بر تفریخ تخم و مرگ و میر لارو سن دوم نماتد ریشه‌گرهی (Meloidogyne javanica) در شرایط آزمایشگاهی حبیب اله چاره گانی، احسان فاطمی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
217 1935-IPPC22 (R2) بررسی اثر کنه کشی و دور کنندگی امولسیون روغن منداب Eruca sativa روی کنه تارتن دو لکه‌ای Tetranychus urticae Koch. مریم معصومی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
218 1353-IPPC22 (R5) بررسی اثر نماتدکشی عصاره خام گیاه خرزهره بر نماتد ریشه گرهی Meloidogyne javanica در ریزوسفر گوجه فرنگی سید هیرش رحمانی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
219 1625-IPPC22 (R2) بررسی اثر نوع و زمان استفاده از برگ خشک‌کن‏های مختلف بر سلامت بذر سویا نصیبه رضایی بیاره، فرشید قادری فر، ابراهیم زینلی، اسماعیل رضوی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
220 1517-IPPC22 (R1) بررسی اثر ورمی کمپوست روی مرگ و میر مراحل نابالغ سفید بالک پنبه Bemisia tabaci biotype B پرورشی بر روی گوجه فرنگی گلخانه ای زهرا احمدی الموتی، مهدی ضرابی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
221 1564-IPPC22 بررسی ارتباط بین وجود آنزیم اندوگلوکاناز در قارچ Macrophominaphaseolinaو بیماریزائی جدایه‌ها A survey on relashioship between presence of endoglucanase enzymes in Macrophomina phaseolinaand pathogenicity of its isolates. پریسا همتی، دوستمراد ظفری، مسعود سلطانی، مجید هاشمی، سیدباقر محمودی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
222 1835-IPPC22 (R2) بررسی استفاده از بسترهای مختلف برای پرورش انبوه کنه شکارگر(Acari: Phytoseiidae) Neoseiulus californicus مریم رضائی، رضا جوان نژاد مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
223 2012-IPPC22 بررسی الگوی پراکنش علف های هرز در مزارع گندم با استفاده از روش کریجینگ مژگان ویسی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
224 1738-IPPC22 (R1) بررسی الگوهای پرورش انبوه کفشدوزک Cheilomenes sexmaculata (Fabricius) بر اساس مطالعات جمعیت نگاری محمد علی میرحسینی، مهران رضایی، محمد امین جلالی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
225 2061-IPPC22 (R1) بررسی امکان نوترکیبی در ناحیه P1 جدایه ایرانی ویروس ﻣﻮزاییک ﭼﻐﻨﺪرﻗﻨﺪ (Beet mosaic virus, BtMV) موسی محمدی، احمد حسینی، ثمین السادات حسینی فرهنگی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
226 2173-IPPC22 (R1) بررسی آنزیم‌های کیتیناز و پروتئاز القا شده به وسیله ی سالسیلیک‌اسید در گیاه گوجه‌فرنگی آلوده به قارچ فائقه ابوطالبی پیرنعیمی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
227 1347-IPPC22 (R1) بررسی اهمیت بیماری پوسیدگی جیبرلایی بلال ذرت در شمال و شمالغرب ایران همایون کاظمی، حسن مومنی، حسین براری مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
228 1356-IPPC22 (R3) بررسی بازدارندگی اسانس مریم گلی Salvia officinalis، مرزه Satureia hortensis، زیره Cuminum cyminum و بادرشبو Dracocephalum moldavica بر چند باکتری بیماری‌زای گیاهی سیده مریم شهیدی، سلیمان جمشیدی، حسن نورافکن مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
229 1921-IPPC22 (R1) بررسی برخی ویژگی های بیواکولوژی مگس میوه زیتون Bactrocera oleae (Rossi) (Dip.: Tephritidae) و میزان پارازیتیسم لاروهای آن توسط زنبور Cyrtoptyx latipes Rond. (Hym.: Eurytomidae) در منطقه طارم سفلی (استان قزوین) علی اکبر کیهانیان مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
230 2109-IPPC22 (R3) بررسی بیماریزایی جدایه های دو گونه غالب از جنس Cytospora روی شاخه های گردو درختان ده ساله در فصول مختلف سال فریبا رئوفی، ضیاالدین بنی هاشمی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
231 2038-IPPC22 بررسی بیماری شانکر ساقه در گلخانه های هیدروپونیک تولید رز در استان کرمانشاه مهیار شیخ الاسلامی آل آقا، داریوش صفایی، حسن یونسی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
232 1155-IPPC22 بررسی بیمارگری باکتری Bacillus thuringiensis روی سرخرطومی یونجه سلیمان قاسمی، مهدی فرضی، سیاوش ترابی، مجید حسینی، سمانه جعفری یزنی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
233 1303-IPPC22 (R1) بررسی بیولوژی کرم خراط، Zeuzera pyrina L. (Lep.:Cossidae) در استان کرمان هادی زهدی، رئوف کلیایی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
234 1012-IPPC22 (R1) بررسی پارامترهای جدول زندگی بید سیب زمینی، Phthorimaea operculella (Lep.: Gelechiidae) روی سه رقم سیب زمینی در آزمایشگاه ناهید واعظ، لاله پرویز، مونا شفیعی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
235 2296-IPPC22 (R1) بررسی پارامترهای زیستی بید سیب‌زمینیPhthorimaea operculella (Zeller) (Lep.: Gelechiidae) روی برگ سه رقم سیب‌زمینی در شرایط آزمایشگاهی سمیه صلواتی، حامد غباری، امین صادقی، مصطفی معروفپور مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
236 1879-IPPC22 (R1) بررسی پراکنش، بیولوژی، راهکارهای پیشگیری و کنترل سوسک پوست‌خوار مدیترانه‌ای کاج، Orthotomicus erosus (Wollaston)، در اصفهان غلامرضا صالحی جوزانی، حسین فرازمند، درنا سعادت، غلامرضا گل محمدی، رسول امیریان مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
237 1977-IPPC22 بررسی پراکنش علف های هرز مزارع گندم تحت تأثیر درجه حرارت و تبخیر طی دو دهه - آنالیز چند متغیره مژگان ویسی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
238 1728-IPPC22 (R2) بررسی پروسه آلودگی Macrophomina phaseolina ، مقایسه هیستوپاتولوژیکی ارقام متحمل و حساس سویا پریسا همتی، دوستمراد ظفری، سیدباقر محمودی، مجید هاشمی، مسعود سلطانی، حمیدرضا بابائی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
239 2355-IPPC22 (R1) بررسی تأثیر پرتو UV-C بر میزان رشد کپک های آبی و خاکستری سیب علی اسدالهی، حشمت اله امینیان، عباس شرزه ای مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
240 1734-IPPC22 (R1) بررسی تاثیر ترکیب اجونت Break-Thru® S240 در کارایی حشره‌کش‌ها روی شته جالیز احمد حیدری، محمدرضا باقری، محمد تقی فصیحی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
241 1408-IPPC22 (R1) بررسی تاثیر تیمارهای پی در پی خاک با دیازینون بر رفتار تجزیه آن با استفاده از مدل‏های کینتیک سید احسان ترابی، خلیل طالبی، مسعود احمدزاده، احمد علی پوربابایی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
242 1832-IPPC22 (R1) بررسی تأثیر دو آفت‌ کش گیاهی سیترال® و تنداکسیر® در مقایسه با حشره‌کش شیمیایی ایمیداکلوپرید روی شته سبز گردو Chromaphis juglandicola در شهرستان خرم آباد امیرحسین دانای طوس، فرناز کریم زاده، ناهید نقدی، ساناز کهزادی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
243 2375-IPPC22 (R1) بررسی تاثیر دو حشره‌کش آورمکتینی پروکلایم فیت و و ورتیمک روی پروانه میوه‌خوار پسته Recurvaria pistaciicola قاسم عسکری سریزدی، علی جعفری ندوشن، احمد حیدری، مهدی بصیرت، مرضیه عامی زاده مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
244 1964-IPPC22 (R2) بررسی تاثیر غیرمستقیم کود اوره بر پارامتر‌ها‌ی زیستی زنبور پارازیتوئید (Praon yomenae (Hym.: Braconidae زهرا گرجی، محسن مهرپرور مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
245 1227-IPPC22 بررسی تاثیر قارچ کش سولفور SC80% و پنکونازول بر روی بیماری سفیدک پودری و صفات کمی و کیفی انگور حسین کربلایی خیاوی، محمد حاجیان شهری، کاووس کشاورز، حسین خباز جلفایی، اسفندیار ظهور، محمد بازوبندی، رضا حسینی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
246 1302-IPPC22 (R1) بررسی تأثیر میزبان‌های گیاهی روی فراسنجه‌های جدول زیستی ساقه‌خوار ذرت و نیشکر، Sesamia nonagrioides Lefèbvre (Lep.: Noctuidae) لادن صدیقی، حسین رنجبر اقدم، سهراب ایمانی، محمود شجاعی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
247 2091-IPPC22 (R2) بررسی تاثیر مقادیر مختلف علف کش گلایفوسیت، سولفوسولفورون و ریم سولفورون برکنترل گل جالیز مصری (Phelipanche aegyptiaca ) در مزارع گوجه فرنگی شهرستان کوثر بیتا سهیلی مقدم، حسین کربلایی خیاوی، لیلا پورقربان مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
248 2225-IPPC22 بررسی تاکسونومیک جنس (Setina Schrank, 1802 (Lep.: Erebidae در ایران، به همراه گزارش جدید یک گونه برای فون ایران. مریم افسریان، هلن عالی پناه، شهاب منظری مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
249 1090-IPPC22 (R1) بررسی تحمل ارقام مختلف گوجه فرنگی نسبت به گل جالیز ((Orobanche cernua در منطقه جیرفت فتانه قلاوند، ذبیح الله اعظمی ساردویی، فرناز فکرت مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
250 1582-IPPC22 (R1) بررسی تداخل متقابل حشرات کامل ماده کفشدوزک Hippodamia variegata روی شته Aphis gossypii معصومه ابراهیمی ارفع، حسین اللهیاری، حسین مددی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
251 2079-IPPC22 (R2) بررسی تغییرات جمعیت بید گوجه فرنگی Tuta absolata (Lepidoptera: Gelechiidae) در مزارع گوجه فرنگی استان اصفهان علیرضا حق شناس نصرآبادی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
252 1808-IPPC22 (R1) بررسی تلفیق روش‌های به نژادی و به زراعی و کاهش سموم شیمیایی در کنترل بیماری لکه موجی سیب زمینی در اصفهان کوثر شیرازی، مهدی نصراصفهانی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
253 1889-IPPC22 (R1) بررسی تمایز بین پنج گونه از زنبورهای جنس Megachile Latreille (Hymenoptera: Megachilidae) با استفاده از ریخت سنجی هندسی بال بر پایه لندمارک های دو سلول زیرکناری شهرام فلامرزی، بهزاد حبیب پور، محمد سعید مصدق، علیرضا منفرد مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
254 1358-IPPC22 (R1) بررسی تنوع ژنتیکی جدایه‌های قارچ Fusarium avenaceum از مزارع باقلا در شهرستان طارم نغمه افشاری، رقیه همتی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
255 2323-IPPC22 (R1) بررسی توانایی تشکیل گروه در لاروهای شش گونه از کنه‌های خانواده Phytoseiidae مهدی بهلول زاده، آزاده زاهدی گلپایگانی، علیرضا صبوری، حسین اللهیاری مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
256 1642-IPPC22 (R2) بررسی توان آنتاگونیستی باکتری Pseudomonas fluorescens علیه Clavibacter michiganensis subsp. insidiosus عامل پژمردگی یونجه در استان همدان معصومه اعظمی، غلام خداکرمیان مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
257 1848-IPPC22 (R1) بررسی توانایی ورمی کمپوست و قارچ میکوریزآربوسکولار (Glomus mosseae) بر میزان کنترل بیماری پژمردگی فوزاریومی آوندی گوجه فرنگی (Fusarium oxysporium f.sp. Lycopersici) و نماتد مولد گره ریشه (Meloidogyne javanica) در گوجه فرنگی مجید امیرافضلی، ذبیح الله اعظمی ساردویی، فرناز فکرت مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
258 1932-IPPC22 (R1) بررسی تولید آنزیم L-آسپاژیناز توسط قارچ های اندوفیت جدا شده از گیاهان دارویی خانواده Apocynaceae سحر لیلایی، دوستمراد ظفری مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
259 1196-IPPC22 (R1) بررسی جمعیت‌های جغرافیایی مختلف دو گونه زنبور پارازیتوئید رقیب Praon exsoletum (Nees, 1811) و Trioxys complanatus (Quilis, 1931) (Braconidae; Aphidiinae)، پارازیتوئیدهای اختصاصی شته‌ی خالدار یونجه Therioaphis trifolii forma maculata محبوبه حدادیان نژاد یوسفی، عباسعلی زمانی، علیرضا معرفت، احسان رخشانی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
260 2212-IPPC22 بررسی حساسیت جدایه‌های Sclerotinia minor نسبت به ایپرودیون عترت مجتوی، مسعود ابرین بنا، یوبرت قوستا مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
261 2184-IPPC22 (R2) بررسی حساسیت دو جمعیت شته جالیز( Aphis gossypii) تحت تاثیر دو آفتکش اسپیروتترامت و فلونیکامید مجید محمد نژاد، قدرت‌اله صباحی، علیرضا بندانی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
262 2366-IPPC22 (R1) بررسی حساسیت دو جمعیت کنه تارتن دو لکه‌ای (‏Tetranychus urticae Koch(Acari:Tetranychidae به پروپارژیت و کلرپایریفوس سعید فراهانی، علیرضا بندانی، ضرغام بی غم، ارسلان خلیلی مقدم مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
263 2297-IPPC22 (R1) بررسی حساسیت مراحل نابالغ کنه‌ی تارتن دو لکه‌ای Tetranychus urticae Koch. (Acari.: Tetranychidae) نسبت به قارچ Beauveria bassiana (Bals.) Vuill. بر روی گیاه لوبیا Phaseolus vulgaris L. سمانه احمدیان، پریسا لطف الهی، علی مهرور مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
264 2092-IPPC22 (R1) بررسی خاصیت ضد باکتریایی سه گونه از جنس Salvia علیه باکتری Pectobacterium carotovorum اکبر شیرزاد، وحید فلاح زاده ممقانی، حسین هاشم پور، المیرا بشاش مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
265 1015-IPPC22 بررسی خسارت آفات تحت تأثیر نسبت های مختلف ردیف های کشت ذرت و لوبیا در دو سیستم با کنترل و بدون کنترل علف های هرز ایمان ساسانفر، حسین صادقی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
266 1016-IPPC22 بررسی خسارت آفات تحت تأثیر نسبت های مختلف ردیف های کشت گلرنگ - لوبیا در دو سیستم با کنترل و بدون کنترل علف های هرز حسین صادقی، ایمان ساسانفر مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
267 1236-IPPC22 بررسی خصوصیات Phytophthora pseudocryptogea × P. sansomeana همراه با پوسیدگی ریشه چغندرقند در استان فارس بنفشه صفایی فراهانی، رضا مستوفی زاده قلمفرسا، جایلز هاردی، ترینا برجس مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
268 1238-IPPC22 بررسی خصوصیات بیمارگر گیاهی جدیدی حاصل از دورگ‌شدن طبیعی دو گونه‌ی ناشناخته‌ی فیتوفتورا بنفشه صفایی فراهانی، رضا مستوفی زاده قلمفرسا، جایلز هاردی، ترینا برجس مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
269 2508-IPPC22 (R1) بررسی دمای آستانه و نیاز حرارتی رشد و نمو سوسک Lilioceris faldermanni (Guerin-Meneville)(Col., Chrysomelidae)آفت گیاه سوسن چلچراغ،Lilium ledebourii (Baker) زهرا مجیب حق قدم، محمد رضا عباسی مژدهی، سعید قنادآموز مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
270 1207-IPPC22 (R1) بررسی روش‌های مختلف مدیریت بیماری شانکر ریزوکتونیایی سیب زمینی در استان اردبیل بیتا سهیلی مقدم، حسین کربلایی خیاوی، لیلا پورقربان مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
271 1297-IPPC22 (R1) بررسی زیست ‌شناسی و پارامترهای جدول زندگی کفشدوزک Hyperaspis polita Weise با تغذیه از شپشک‌های Phenacoccus solenopsis Tinsley و Planococcus citri Risso لیلا رمضانی، صادق نخعی مدیح، سارا ضرغامی، نوشین زندی سوهانی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
272 1433-IPPC22 (R1) بررسی زمستان‌گذرانی دو استرین زنبور پارازیتویید Trichogramma brassicae Bezdenko (Hymenoptera: Trichogrammatidae) در کرج سمیه رحیمی کلده، احمد عاشوری، علیرضا بندانی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
273 1101-IPPC22 (R1) بررسی سیستم دفاعی Spodoptera exigua در مقابل نماتود بیمارگر حشرات: نوسان سکروپین و سلول‌های خونی در طول آلودگی ریحانه درسویی، جواد کریمی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
274 2181-IPPC22 (R1) بررسی سمیت تماسی سه جمعیت از شپشه آرد Tribolium confusum به اسانس پوست میوه نارنج مرضیه عطاریان فر، خلیل طالبی، وحید حسینی نوه مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
275 1342-IPPC22 (R1) بررسی سمیت تماسی و تخم کشی عصاره ‌های مختلف گیاه گز روغنی Moringa peregrina روی کنه تارتن دو لکه‌ایTetranychus urticae رضا سیفی، سعید محرمی‌پور، مهدی عیاری نوش آبادی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
276 1027-IPPC22 (R1) بررسی سمیت تنفسی فرمولاسیون نانو الیاف اسانس های گیاهی روی شب پره هندی Plodia interpunctella Hb. (Lepidoptera: Pyralidae) سمیه اله ویسی، خلیل طالبی، سهراب ایمانی، محمد خانجانی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
277 1031-IPPC22 (R1) بررسی سمیت و دوام اسانس گیاه مرزه Satureja hortensis L. (Lamiaceae) و نانوفرمولاسیون آن روی کنه تارتن دولکه‌ایTetranychus urticae Koch (Acari:Tetranychidae) زینب احمدی، موسی صابر، غلامرضا مهدوی نیا، محمد باقری مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
278 1099-IPPC22 (R1) بررسی شیوع بیماری‌ پژمردگی ورتیسیـلیومی در ارقام جدید پنبه در کاشت تاخیری در استان گلستان فاطمه آزاددیسفانی، عمران عالیشاه مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
279 1392-IPPC22 (R2) بررسی عوامل اقتصادی-اجتماعی موثر بر مدیریت آفت ساقه خوار نواری برنج Chilo suppressalis (Lepidoptera: Pyralidae) در استان مازندران ترانه اسکو، مجید حسنی مقدم، وحید خسروی، محسن عمرانی، لیلا زارع، محدثه قلندری مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
280 1038-IPPC22 بررسی فاکتورهای موثر بر بقا و بیماری‌زایی باکتری Xanthomonas citri subsp. citri حسین میرزایی نجفقلی، سعید طریقی، مرتضی گل محمدی، پریسا طاهری مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
281 1410-IPPC22 (R1) بررسی فراسنجه‌های زیستی بید سیب‌زمینی، Phthorimaea operculella (Zeller) (Lep.: Gelechiidae) روی غده سه رقم سیب‌زمینی در شرایط آزمایشگاهی سمیه صلواتی، حامد غباری، امین صادقی، مصطفی معروفپور مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
282 2069-IPPC22 (R1) بررسی فعالیت چند اسانس گیاهی و ترکیبات آن‌ها بر علیه باکتری Xanthomonas citri subsp. citri حسین میرزایی نجفقلی، سعید طریقی، مرتضی گل محمدی، پریسا طاهری مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
283 1163-IPPC22 بررسی فلاونوئیدهای تولید شده ناشی از اثر بیوکنترلی Bacillus subtilis روی آلودگی Agrobacterium tumifacies در گیاه توتون فهیمه نظری، ناصر صفایی، محمد بهرام سلطانی، ، محسن شریفی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
284 1654-IPPC22 (R1) بررسی فیلوژنتیکی جدایه لرستان ویروس موزاییک انجیر و وقوع کلستروویروس های همراه با آن ابوذر قربانی، کرامت اله ایزدپناه، علیرضا افشاریفر، فرشته مهدی نیا مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
285 2494-IPPC22 (R1) بررسی فیلوژنتیکی جدایه‌های گروه گونه‌ای Fusarium graminearum جدا شده ازخوشه گندم در مناطق شمال ایران کسری شریفی، حمید رضا زمانی زاده، رسول زارع، منصوره میراابوالفتحی، سعید رضائی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
286 1850-IPPC22 بررسی فنوتیپی، مولکولی و بیماریزایی جدایه های Xanthomonas گردو در استان خراسان رضوی معصومه سروش نیا، ساره بقایی راوری، ماهرخ فلاحتی رستگار، پژمان خدایگان مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
287 1217-IPPC22 (R1) بررسی فونستیک تاج انار و نوسانات جمعیت پارازیتوئیدها و شکارگرهای کرم گلوگاه، Ectomyelois ceratoniae Zeller (Lep.: Pyralidae) در منطقه قم حبیب عباسی پور شوشتری، رضا مهرآذین، سیدحسین گلدانساز، علیرضا عسکریان زاده مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
288 1902-IPPC22 (R1) بررسی فونستیک مگس‌های زیرخانواده Sciomyzinae (Diptera: Sciomyzidae) در استان آذربایجان شرقی همراه با گزارش 6 گونه جدید برای فون ایران احسان حامد، صمد خاقانی نیا، یاسر قراجه داغی، ژان کلود والا مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
289 1981-IPPC22 (R1) بررسی فونستیک و تنوع گونه ای کفشدوزکهای شکارگر در فضای سبز کرج فاطمه محمدبیگی، سید ابراهیم صادقی، محمود شجاعی، علی اصغر طالبی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
290 1569-IPPC22 (R1) بررسی فون شکم پایان (شاخه Mollusca) مناطق یک، دو و سه کشاورزی ایران الهام احمدی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
291 2082-IPPC22 (R2) بررسی فون کنه‌های بالاخانواده Raphignathoidea در جنگل بلوط شهرستان نهاوندُ ایران فاطمه صابرفر، محمد خانجانی، معصومه خانجانی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
292 1176-IPPC22 (R1) بررسی فون نماتدهای مرتبط با ‏فراریشه گیاهان پارک ملی سرخه حصار تهران علی روشن بخش قنبری، ابراهیم پورجم مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
293 1478-IPPC22 (R1) بررسی قارچهای همراه با نماتدهای سیستی غلات از مزارع گندم استان خوزستان علیرضا احمدی، سید مهدی شتاب بوشهری، هاجر صالحی کهریزسنگی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
294 2099-IPPC22 (R4) بررسی کارایی پروتئین ماهی در جلب و کنترل مگس میوه زیتون، Bactrocera oleae محمدرضا عباسی مژدهی، علی اکبر کیهانیان، سعید قنادآموز، زهرا مجیب حق قدم مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
295 1028-IPPC22 (R1) بررسی کارایی پودر کائولین در کاهش جمعیت پسیل آسیائی مرکبات (Kuwayama) Diaphorina citri علی محمدی‌پور مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
296 1098-IPPC22 (R1) بررسی کارآیی تثبیت‌کننده‌های شیمیایی Talaromyces flavus در کنترل بیولوژیک بیماری پوسیدگی پیتیومی ریشه گوجه‌فرنگی و خیار گلخانه‌ای دنیا بهرامیان، لاله نراقی، اصغر حیدری مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
297 2487-IPPC22 (R1) بررسی کارایی ترکیبات بیولوژیک با ماده موثره Bacillius subtilis در کنترل مرگ گیاهچه پنبه ناشی از Fusarium solani سمیه صادقی مداح مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
298 2008-IPPC22 (R1) بررسی کارایی ترکیبات معدنی روی زنجرک های مو در تاکستان های شهرستان خلیل آباد رضا عابدینی، حسین فرازمند، عیسی جبله، محمد سیرجانی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
299 1668-IPPC22 (R1) بررسی کارایی تله‌های فرومونی بر میزان شکار بید سیب‌زمینی Phthorimaea operculella (Lep.: Gelechiidae) در انبار معصومه محمدی، محمد رضا نعمت اللهی، جهانگیر خواجه علی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
300 1667-IPPC22 (R2) بررسی کارایی تله‌های فرومونی بر میزان شکار بید سیب‌زمینی Phthorimaea operculella (Lep.: Gelechiidae) در مزرعه معصومه محمدی، محمد رضا نعمت اللهی، جهانگیر خواجه علی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
301 2150-IPPC22 (R2) بررسی کارآیی جدایه‌های تجاری و بومی تریکودرما در کنترل بیماری پژمردگی فوزاریومی خیار محمدرضا اخلاقی، مجتبی مرادزاده اسکندری، حمید روحانی، عصمت مهدیخانی مقدم مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
302 2294-IPPC22 (R1) بررسی کارایی جونده‌کش‌ موشا پاک در کنترل موش ورامین Nesokia indica ، موش‌مغان Microtus socialis و موش سیاه Rattus rattus کیانوش جعفری، سید مهدی محجوب، علی جعفری ندوشن مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
303 1432-IPPC22 (R1) بررسی کارایی حشره‌کش ایمونیت (Imunit SC 15%) جهت کنترل کرم میوه خوار گوجه فرنگی Helicoverpa armigera Hub علی اکبر کیهانیان، حسن براری، غلامعلی امین، سید وحید فرهنگی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
304 1004-IPPC22 (R1) بررسی کارایی روش اخلال در جفت‌گیری برای کنترل خسارت پروانه کرم چوبخوار پسته، Kermania pistaciella Amsel (Lep.: Oinophylidae) آرمان آوندفقیه، مهدی ناصری، علی محمدی‌پور، سهیل فرید مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
305 1029-IPPC22 (R1) بررسی کارایی سه نوع تله چسبی در کاهش جمعیت پسیل آسیائی مرکبات (Kuwayama) Diaphorina citri علی محمدی‌پور مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
306 1258-IPPC22 (R1) بررسی کارایی علف‌کش دو منظوره اتللو بر کنترل علف‌های هرز یولاف‌وحشی و پیچک صحرایی در کشت گندم پرویز شریفی زیوه، رسول فخاری، حسین کربلایی خیاوی، محمد اسدی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
307 1143-IPPC22 (R1) بررسی کارآیی علف کش ها در مبارزه با علف های هرز مزارع زعفران مجید عباس پور مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
308 1275-IPPC22 (R1) بررسی کارایی کنه کش های مختلف در کنترل کنه زرد شرقی مرکبات klein Eutetranychus orientalisدر جیرفت سمیه رنجبر مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
309 1142-IPPC22 (R1) بررسی کارآیی مبارزه با علف های هرز در مزرعه پنبه (Gossypium hirsutum) در روش کاشت بدون شخم مجید عباس پور مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
310 1725-IPPC22 (R1) بررسی کارائی سمپاشی هوائی در کنترل زنجرک خرما احمد حیدری، محمدجواد عصاری مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
311 1137-IPPC22 (R2) بررسی کاربرد جداگانه و تلفیقی قارچ i2375 Trichoderma harzianum و ورمی‌کمپوست در مهار‌ نماتود ریشه‌گرهی (Meloidogyne javanica) در گیاه گوجه‌فرنگی فریبا حیدری، مجید اولیاء مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
312 2351-IPPC22 بررسی کلاسیک میزان واکنش برخی ارقام درختان میوه هسته‌دار نسبت به مایه‌کوبی مصنوعی عامل بیماری شانکر مجید الداغی، فاطمه قدمنان، ابوالقاسم قاسمی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
313 1025-IPPC22 بررسی کنترل زیستی Sclerotium cepivorum با استفاده از جدایه های Trichoderma و Talaromycesدر آزمایشگاه، گلخانه و مزرعه رازک مهدیزاده نراقی، حمیدرضا زمانی‌زاده، اصغر حیدری مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
314 1598-IPPC22 (R1) بررسی محیط‌های غذایی جامد طبیعی در تولید کنیدی هوایی قارچ‌های Lecanicillium longisporum و Lecanicillium lecanii سپیده غفاری، جواد کریمی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
315 1609-IPPC22 (R2) بررسی میزان آلودگی ژنوتیپ های مختلف چغندرقند به بید چغندر قند “Scrobipalpa Ocellatella” در شرایط مزرعه ابوالفضل رازینی، هاجر پاکیاری، عباس ارباب، محمد جواد ارده، هدی اردستانی رستمی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
316 2155-IPPC22 (R1) بررسی میزان تحمل قارچ‌های اندوفیت ریشه‌ی جو به کادمیوم در شرایط آزمایشگاه لیلا شادمانی، صمد جمالی، اکرم فاطمی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
317 1096-IPPC22 (R1) بررسی میزان وقوع بیماری مرگ گیاهچه چغندرقند پس از کاربرد علف‌کش‌های رایج در مزرعه لاله نراقی، محمدرضا کرمی نژاد، اصغر حیدری، منصور منتظری، حسین نجفی، محمد رضوی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
318 1372-IPPC22 بررسی مزرعه ای بیماری زنگ سیر در منطقه طارم شمس اله نجفی، حسین جعفری، عباس شرزه ای، حشمت اله امینیان مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
319 1308-IPPC22 (R1) بررسی مقایسه ای اثر بازدارندگی عصاره های آبی و هیدروالکلی خاکشیر، Descurainia sophia روی شپشه آرد رؤیا تقی زاده مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
320 1836-IPPC22 (R2) بررسی مقایسه‌ای واکنش تابعی کنه شکارگر Neoseiulus californicus (Acari: Phytoseiidae) پرورش یافته روی گرده‌های گیاهی مختلف مریم رضائی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
321 1260-IPPC22 (R1) بررسی مقایسه کارایی‌ علف‌کش‌های رایج در کنترل علف‌های هرز ذرت دانه‌ای در منطقه مغان پرویز شریفی زیوه، رسول فخاری، حسین کربلایی خیاوی، پژمان آیینه چی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
322 2460-IPPC22 (R2) بررسی مقاومت ایجاد شده به بیماری ریزومانیا با استفاده از سازه کایمر القا کننده‌ی خاموشی RNA علیه 6 ژن BNYVV بهاره زارع، فریده هدایتی، مریم خوش نامی، محمدصادق ثابت، زهرا مختارزاده، شیوا حمزه، پیمان نوروزی، مصطفی برغمدی، علی اصغر بهروز، محمد علی ملبوبی* مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
323 1376-IPPC22 (R1) بررسی مقاومت احتمالی سن گندم Eurygaster integriceps به آفت‌کش‌های فنیتروتیون و دلتامترین غلامرضا گل محمدی، مسعود امیرمعافی، مهدی دسترنج مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
324 1378-IPPC22 (R1) بررسی مقاومت ارقام مختلف گندم به شته سبز گندم Schizaphis graminum Rondani با استفاده از سنجش میزان فنل کل گیاه مریم پهلوان یلی، محسن محمدی انایی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
325 1239-IPPC22 (R1) بررسی مقاومت آنتی زنوزی چند رقم گوجه فرنگی گلخانه‌ای نسبت به مینوز گوجه فرنگی،Tuta absoluta (Meyrick) (Lepidoptera: Gelechiidae) حمیده سالک ابراهیمی، غلامحسین قره خانی، ناصر صباغ نیا مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
326 1762-IPPC22 بررسی مقدماتی پراکنش ویروس رگبرگ توته ای مرکبات (Citrus vein enation virus, CVEV) در چند استان مرکبات خیز کشور و تعیین زمان مناسب ردیابی ویروس سحر نوری، اکبر دیزجی، حشمت اله رحیمیان مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
327 1723-IPPC22 (R1) بررسی مقدماتی حشرات شکارگر آفات گونه‌ پده (Populus euphratica Olive) در ایران مهری باب مراد، جواد کریم زاده اصفهانی، مهدی افروزیان، غلامرضا کجباف والا، ستار زینالی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
328 2096-IPPC22 (R1) بررسی مقدماتی فون شیخک های (Insecta: Mantodea) استان خراسان جنوبی محمد مهدی ربیعه، آژین روحانی، Roberto Battiston مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
329 1868-IPPC22 (R1) بررسی مکانیسم مقاومت ژنوتیب های مختلف بادام نسبت به زنبور مغزخوار بادام amygdali Eurytoma زریر سعیدی، حبیب الله نوریخش، منیژه حیدری، علیرضا نعمتی، ارسلان خلیلی مقدم مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
330 1150-IPPC22 (R3) بررسی مگس‌های حائز اهمیت پزشکی و بهداشتی خانواده Calliphoridae (Diptera) در شهرستان ارومیه احسان رادی صیقلانی، فرخ دبیری مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
331 1057-IPPC22 (R3) بررسی مولکولی بخشی از ژن پروتئین پوششی ویروس موزاییک خطی گندم در استان‌های خراسان شمالی و گلستان خدیجه سالاری، سیده عاطفه حسینی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
332 1566-IPPC22 (R3) بررسی مولکولی جمعیتی از Pratylenchoides sp براساس ناحیه D2-D3 ژن 28S rDNA نفیسه دیوسالار، ابراهیم شکوهی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
333 1565-IPPC22 (R1) بررسی مولکولی گونهLongidorus iranicus جدا شده از ریزوسفر انار در استان کرمان براساس توالی یابی ناحیه 28S دی ان آ ریبوزومی هادی پناهی، ابراهیم شکوهی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
334 1276-IPPC22 (R1) بررسی نقش حشرات در بروز عارضه لکه‌های قرمز و بدشکلی میوه‌های سیب در باغ‌های سمیرم محمد رضا نعمت اللهی، احمد حیدریان مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
335 1761-IPPC22 (R1) بررسی نوسانات جمعیت شب‌‌پره چوبخوار پسته، (Kermania pistaciella Amsl (Lep.: Tineidae) با استفاده تله فرمونی دلتا در باغات پسته کاشان نجمه فخری، حبیب عباسی پور، علیرضا عسکریان زاده مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
336 2337-IPPC22 (R1) بررسی واکنش بیماری‌زایی دو گونه‌ی Stemphylium botryosum و Stemphylium vesicarium بر روی باقلا در شرایط گلخانه‌ای نسیم شیخ نظری کتولی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
337 1252-IPPC22 (R1) بررسی واکنش ژنوتیپ‌های لوبیا نسبت به ویروس موزائیک معمولی لوبیا (BCMV) در شرایط گلخانه ای الهام آهنگر مقتدر، رحیم احمدوند، امید عینی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
338 1590-IPPC22 (R1) بررسی واکنش‌های رفتاری سرخرطومی جالیز، Acythopeus curvirostris persicus به گیاهان میزبان در شرایط آزمایشگاهی محدثه افراخته، کاظم محمدپور، حبیب عباسی پور شوشتری، علیرضا عسکریان زاده مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
339 2484-IPPC22 (R1) بررسی و تعیین بهترین ارتفاع و جهت نصب تله های زرد همراه با فرومون جنسی برای شکار مگس میوه زیتون (Bactrocera oleae) در شرایط استان گیلان سعید قنادآموز، رئوف کلیائی، محمدرضا عباسی مژدهی، محمد رمضانی ملکرودی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
340 1496-IPPC22 (R1) بررسی ویژگی‌های بیولوژیکی و مولکولی فیتوپلاسماهای همراه با بیماری جاروک یونجه در مناطق گسترش بیماری در ایران سید علیرضا اسمعیل زاده حسینی، غلام خداکرمیان، محمد صالحی، Assunta Bertaccini مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
341 1153-IPPC22 (R1) بررسی ویژگی‌های زمین‌آماری و پراکنش سفید‌ بالک پنبه Bemisia tabaci در مزارع خیار شهرستان بهبهان (استان خوزستان) علیرضا شعبانی نژاد، مریم عجم حسنی، بهرام تفقدی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
342 1913-IPPC22 (R1) بررسی ویژگی های سلول های خونی در پروانه برگ‌خوار توت Glyphodes pyloalis (Lepidoptera: Pyralidae) با روش های مختلف میکروسکوپی جلال جلالی سندی، رویا خسروی، Fabio Brayner مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
343 1882-IPPC22 بررسی ویژگی‌های فنوتیپی و ژنوتیپی باکتری‌های همراه با بیماری شانکر پوستی درختان گردو در استان کرمان الهه صادقی گوغری، پژمان خدایگان، احمد حسینی، روح اله صابری مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
344 2080-IPPC22 (R1) بررسی ویژگی‌های مولکولی پوتی‌ویروس جدا شده از گیاه شوکران در استان کرمان سعیده نوری، احمد حسینی، ثمین السادات حسینی فرهنگی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
345 1741-IPPC22 بررسی و مقایسه تنوع زیستی سن های خانواده Anthocoridae در استان‌های لرستان و خوزستان زهرا سپهوند، علی اصغر سراج، فرحان کچیلی، علی رجب پور مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
346 2131-IPPC22 (R1) برهمکنش بین زنبورهای پارازیتویید Aphidius matricariae و Praon volucre (Hymenoptera: Braconidae) و پیش بینی دینامیسم جمعیت آنها با مدل رقابتیLotka-Volterra زهرا تازرونی، علی اصغر طالبی، یعقوب فتحی‌پور، محمود سوف باف سرجمعی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
347 2094-IPPC22 (R1) برهمکنش بین‌گونه‌ای زنبورهای پارازیتویید Aphidius matricariae وPraon volucre (Hymenoptera: Braconidae) روی مراحل مختلف شته Myzus persicae (Hemiptera: Aphididae) زهرا تازرونی، علی اصغر طالبی، یعقوب فتحی‌پور، محمود سوف باف سرجمعی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
348 1711-IPPC22 برهمکنش سن شکارگر Orius nigerو قارچ بیمارگر Beauveria bassiana در کنترل کنه تارتن دولکه‌ای Tetranychus urticae در شرایط میکروکازم علی اصغر کوثری، احد صحراگرد، رضا طلایی حسنلویی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
349 1213-IPPC22 (R1) برهمکنش شته-سیرفید شته خوار: تاثیر حضور مورچه ها iهمیار و محتوی گلوکوزینولیتی میزبان علیرضا امیری جامی، حسین صادقی نامقی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
350 2444-IPPC22 (R1) بکارگیری تکنیک Multiplex PCR جهت ردیابی Fusarium verticillioides و F. proliferatum در ذرت نجمه جوانبخت اول مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
351 2477-IPPC22 (R1) بیماری لکه سیاه ناشی از قارچ Alternaria alternata روی خرمالو در ایران بهزاد اسدی، ولی اله بابایی زاد مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
352 1331-IPPC22 (R1) به کارگیری سالسیلیک اسید به صورت خارجی به عنوان یک القاکننده مقاومت در لوبیا علیه Xanthomonas axonopodis pv. phaseoli علی صفایی فراهانی، سید محسن تقوی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
353 2264-IPPC22 بهینه‌سازی تولید سورفکتین توسط باکتری Bacillus subtilis UTB96 ملیحه وحیدی نسب مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
354 1459-IPPC22 بهینه سازی روش ارزیابی مقاومت ژنوتیپهای چغندرقند به پوسیدگی فیتوفترائی ریشه مژده کاکوئی نژاد، پریسا طاهری، باقر محمودی، سعید طریقی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
355 1152-IPPC22 (R1) بهینه سازی مصرف صابون حشره کش پالیزین علیه شب پره موم خوار بزرگGalleria mellonella L. با روش رویه پاسخ علیرضا شعبانی نژاد، مریم عجم حسنی، بهرام تفقدی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
356 2318-IPPC22 (R2) پارامترهای جدول زندگی زنبور Trichogramma brassicae Bezdenko (Hym.: Trichogrammatidae) روی تخم‌های بید سیب‌زمینی، Phthorimaea operculella (Zeller) و بید آرد، Anagasta kuehniella Zeller در آزمایشگاه زهرا پورقلی، ناهید واعظ، داود محمدی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
357 1475-IPPC22 (R1) پارامترهای جدول زندگی زنبور پارازیتویید Diaeretiella rapae (Hymenoptera: Braconidae) روی شته مومی کلم پرورش یافته روی ارقام حساس و مقاوم کلزا آمنه کرمی، یعقوب فتحی‌پور، علی اصغر طالبی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
358 1673-IPPC22 (R2) پارامترهای جدول زندگی وابسته به نسل زنبور پارازیتوئید Habrobracon hebetor (Hymenoptera: Braconidae) در شرایط آزمایشگاهی فاطمه بدران، یعقوب فتحی‌پور، محمد رضا عطاران مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
359 1802-IPPC22 (R1) پارامترهای رشد جمعیت کنه شکارگر Macrocheles muscaedomesticae (Acari: Macrochelidae) روی مگس خانگی Musca domestica در شرایط آزمایشگاهی سارا فرحی جهرمی، پرویز شیشه بر، علیرضا نعمتی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
360 2194-IPPC22 (R1) پاسخ بویایی کفشدوزک (Coleoptera: Coccinellidae) Menochilus sexmaculatus به محرک‎های شیمیایی میزبان در سطوح اول و دوم غذایی فرناز کارآموزیان، مهدی ضیاءالدینی، امین مقبلی قرایی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
361 1141-IPPC22 پاسخ جوانه‌زنی و رشد گیاهچه یولاف (Avena ldoviciana Deuri.) به تنش شوری و خشکی معصومه دهقان بنادکی، گودرز احمدوند، جواد علیمرادی، سارا گودرزی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
362 1436-IPPC22 (R1) پاسخ زنبورهای پارازیتویید تک جنسی و دو جنسی Trichogramma brassicae Bezdenko (Hymenoptera; Trichogrammatidae) به طیف‌های مختلف نوری در فرایند ورود و خروج از دیاپوز سمیه رحیمی کلده، احمد عاشوری، علیرضا بندانی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
363 2199-IPPC22 (R1) پاسخ شته جالیز به محرک‎های شیمیایی همگونه‎ها و ترکیبات فرار چهار رقم از گیاهان میزبان فرناز کارآموزیان، مهدی ضیاءالدینی، امین مقبلی قرایی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
364 1325-IPPC22 (R1) پایش و پیش‌آگاهی خوشه‌خوار انگور، Lobesia botrana (Lep.: Tortricidae)، با استفاده از تله‌ی فرومونی در سی‌سخت حجت‌اله محمدی، الهام کرمی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
365 1343-IPPC22 پی‌جویی بیماری پوسیدگی خوشه، ساقه و مرگ گیاهچه ذرت با عامل Stenocarpella maydis در ایران حسن مومنی، همایون کاظمی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
366 2436-IPPC22 (R2) پراکندگی نپوویروس های آلوده کننده انگور در تاکستان های استان های البرز و قزوین سیمین صباغیان، فرشاد رخشنده رو، تافیک البینو مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
367 1810-IPPC22 (R1) پراکنش، شناسایی اختصاصی و تنوع بیماری زایی جدایه‌های Calonectria pseudonaviculata عامل بیماری بلایت شمشاد در جنگلهای هیرکانی پریسا خزائلی، سعید رضائی، منصوره میراابوالفتحی، حمیدرضا زمانی زاده، هادی کیادلیری مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
368 1970-IPPC22 (R1) پراکنش گونه جدید پوتی‌ویروس آلوده کننده زعفران (Crocus sativus L.) در مناطق عمده کشت زعفران در ایران شیرین پریزاد، اکبر دیزجی، مینا کوهی حبیبی، فرناندو گارسیا آرنال، سیامک کلانتری، فاطمه ایزدپناه مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
369 1971-IPPC22 (R1) پراکنش و عوامل ایجاد کننده تغییر رنگ دانه برنج استان اصفهان حسین سماواتیان، وحید خسروی، احمد رمضانی، مجید حقوقی، حسن الماسی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
370 1058-IPPC22 (R1) پروانش، میزبان جدید ویروس موزائیک خیار از جیرفت خدیجه سالاری، زهره داوودی، حسین معصومی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
371 1205-IPPC22 (R1) پیش ‏بینی و آنالیز ساختاری تریپسین معده‏ ی میانی شب پره هندی Plodia interpunctella سید علی همتی، سعید محرمی‌پور، رضا حسن ساجدی، مجید تقدیر، محمد مهرآبادی، حسین رحمانی، سید مسعود اعتضاد مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
372 2387-IPPC22 پیش بینی محاسباتی میکرRNA های ویروسی در ویروس پیچیدگی برگ چغندر قند و ویروس ایرانی پیچیدگی برگ چغندر قند مسعود اکبری مطلق، مسعود شمس بخش، سجاد رشیدی منفرد، جبرائیل پغه، رضا توانایی سراب مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
373 2111-IPPC22 پیش درآمدی بر ایجاد پایگاه اطلاعاتی راست ‌بالان ایران فاطمه طالب، محسن مفیدی نیستانک مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
374 2273-IPPC22 (R1) تاثیر اختلاط عصاره فلفل قرمز و صابون روغن نارگیل با کائولین فرآوری شده روی پسیل معمولی پسته در منطقه کاشمر در شرایط صحرایی سمیه بختیاری تربتی، حسین فرازمند، عیسی جبله، محمد سیرجانی، محمدرضا رمضانی مقدم، مهدی حشمت پژوه مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
375 2303-IPPC22 (R1) تاثیر اختلاط گوگرد میکرونیزه با کائولین فرآوری شده روی پسیل معمولی پسته در منطقه کاشمر سمیه بختیاری تربتی، حسین فرازمند، عیسی جبله، محمدرضا رمضانی مقدم، محمد سیرجانی، مهدی حشمت پژوه مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
376 1471-IPPC22 (R1) تأثیر ارقام مختلف کلزا بر پارامترهای جدول زندگی شته مومی کلم Brevicoryne brassicae (Hemiptera: Aphididae) آمنه کرمی، یعقوب فتحی‌پور، علی اصغر طالبی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
377 1048-IPPC22 (R2) تاثیر آزادیرختین و تاکومی بر برخی از خصوصیات زیستی زنبور پارازیتوئید Habrobracon hebetor (Hym.: Braconidae) فاطمه رستمی، نوشین زندی سوهانی، فاطمه یاراحمدی، لیلا رمضانی، کریم اولین چهارسوقی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
378 1819-IPPC22 (R2) تأثیر اسانس دارچین در کنترل قارچ‌های Botrytis cinerea، Aspergillus niger و Penicillium digitatum عارف مرادپور، فاطمه دریکوند، صدیقه سرلک، اکرم عسگری، عیدی بازگیر، سید مسلم موسویان مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
379 1626-IPPC22 (R1) تأثیر اسانس میخک در بازدارندگی از رشد قارچ‎های Botrytis cinerea، Fusarium solani و Aspergillus niger سید مسلم موسویان، مصطفی درویش نیا، نوراله دریکوند مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
380 1220-IPPC22 (R1) تاثیر آشفتگی برسطح تعادل جمعیت کرم گلوگاه انار (Apomyelois ceratoniae (Zeller)) در شرایط طبیعی محمدحسن بشارت نژاد، جواد کریم زاده اصفهانی، ناصر معینی نقده مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
381 1268-IPPC22 (R2) تاثیر آلودگی انفرادی و دوگانه زیر گروه های I و II ویروس موزاییک خیار روی کارایی انتقال هر جدایه تو سط Aphis gossypii سوسن توکلی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
382 2285-IPPC22 (R1) تاثیر آلودگی به ویروس های موزاییک خیار (CMV) و موزاییک یونجه (AMV) روی شاخص های بیوشیمیایی و رشدی ریحان (Ocimum basilicum) احد اروج زاده، اکبر دیزجی، محسن فرزانه مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
383 1084-IPPC22 (R1) تاثیر اندازه بدن بر ذخایر انرژی و نقطه فوق سرمای سن گندم Eurygaster integriceps Put. (Hem. Scutelleridae) کبری فتوحی، مرتضی موحدی فاضل، مهدیه کمالی دهقان، طاهره علمشاهی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
384 2478-IPPC22 (R1) تاثیر باکتری Bacillus thuringiensis و حشره‌کش آزادیراختین و بررسی اثرات متقابل آن‌ها در کنترل پروانه سفید آمریکایی (Hyphantria cunea Drury) مرضیه افتاده، جلال جلالی سندی، بیتا ولی‌زاده مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
385 1368-IPPC22 (R1) تاثیر باکتری‌های احیاء کننده نیترات در افزایش رشد گیاه گوجه فرنگی سونیا سیفی، کیوان بهبودی، روح الله شریفی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
386 2140-IPPC22 (R2) تاثیر برخی از فرآورده های چند گیاه دارویی جهت کنترل نماتد ریشه گرهی پسته خیزران دولت آبادی، غلامحسین داوری نژاد، عصمت مهدیخانی مقدم، بهرام عابدی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
387 2098-IPPC22 (R1) تأثیر برخی ترکیبات القاکننده مقاومت در گیاه لوبیا بر پارامترهای زیستی کنه تارتن دو لکه‌ای عاطفه دهمرده، ملیحه لطیفی، روح اله صابری مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
388 2266-IPPC22 (R1) تأثیر بسترهای رنگی مختلف بر نرخ پارازیتیسم و طول عمر ماده‌های Trichogramma brassicae (Hym: Trichogrammatidae) سعید فراهانی، فاطمه حقی گلباغی، شیما رحمانی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
389 1420-IPPC22 (R1) تاثیر پودروتابل سپیدان در کنترل کرم سیب، Cydia pomonella. ، در رقم سیب قرمز حسین فرازمند، رئوف کلیایی، علی محمدی‌پور، سینا احمدیه راد مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
390 1679-IPPC22 (R2) تاثیر تابش فرابنفش C بر پوسیدگی کپک سبز پنی سیلیومی و القای مقاومت در پرتقال رقم تامسون تحت شرایط درون زیوه فاطمه سکه چی، وحید زرین نیا، فرشاد رخشنده رو مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
391 1875-IPPC22 (R1) تاثیر تراکم‌ بوته قیاق (Sorghum halepense L.) و تاریخ کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت در منطقه مغان رسول فخاری، احمد توبه، محمد تقی آل ابراهیم، پرویز شریفی زیوه مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
392 1790-IPPC22 (R2) تاثیر توام چند عصاره گیاهی و آفت کش آبامکتین به همراه کود ورمی کمپوست روی میزان تلفات سفید بالک پنبه Bemisia tabaci (Gennadius) (Hemiptera: Aleyrodidae) روشنک صداقت باف، محمدامین سمیع، هادی زهدی، مهدی ضرابی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
393 2218-IPPC22 (R2) تاثیر چند اسانس گیاهی به عنوان آفت کش تدخینی روی مراحل لارو و بالغ شب‌پره مدیترانه‌ای آرد Ephestia kuehniella سارا ابراهیمی، اورنگ کاوسی، حمیدرضا صراف‌معیری مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
394 1758-IPPC22 (R1) تأثیر چند حشره‌کش سازگار با محیط زیست روی سرخرطومی برگ یونجه Hypera postica در شرایط مزرعه‌ای فاطمه کاظمی، رقیه کریم زاده، میرجلیل حجازی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
395 1306-IPPC22 (R1) تاثیر چهار رقم تجاری مرکبات بر برخی از پارامتر های فیزیولوژیکی پروانه برگخوار مرکبات Papilio demoleus L. (Lepidoptera) لیلا خلقی اشکلک، جلال جلالی سندی، آرش زیبایی، آزاده کریمی ملاطی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
396 1973-IPPC22 (R1) تأثیر حشره‌کش استامی پراید و روغن ولک روی جمعیت پسیل زبان گنجشک، Psyllopsis discrepans، در منطقه کرمانشاه آرزو جمشیدی، حسنعلی واحدی، عباسعلی زمانی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
397 1040-IPPC22 (R1) تاثیر حشره کشهای تماسی پالیزین، کلروپیریفوس، دیفلوبنزورون، هگزافلومورون و دلتامترین بر شاخص های تغذیه‌ای شب پره آرد Anagasta kuehniela (Lep.:yralidae) بهرام الله توکلی، مریم عجم حسنی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
398 1892-IPPC22 (R1) تاثیر حشره‌کش‌های کلرانترانیلی‌پرول، امامکتین بنزوات، اسپینوسد، سایپرمترین و فوزالون روی واکنش تابعی زنبور پارازیتوئید تخم، Trichogramma brassicae Bezdenko (Hymenoptera: Trichogrammatidae) احسان پارسائیان، سیدعلی صفوی، موسی صابر، نفیسه پورجواد مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
399 1613-IPPC22 (R1) تاثیر حضور همزمان دو گونه شکار بر نرخ شکارگری کنه ی شکارگر (Amblyseius swirskii (Acari: Phytoseiidae سمیرا حیدری، حسین اللهیاری، آزاده زاهدی گلپایگانی، رویا فرهادی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
400 2295-IPPC22 (R1) تاثیر خاک ورزی حفاظتی بر تراکم جمعیت نماتد سیستی غلات Heterodera avenae type B و عملکرد گندم علیرضا احمدی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
401 2216-IPPC22 (R1) تاثیر خاموشی ژن kr-h1 روی بیان ژن‌های دخیل در مسیر سیگنالینگ JH در تخمدان ماده های بالغ B. germanica محبوبه نقدی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
402 1753-IPPC22 (R1) تأثیر خصوصیات ظاهری بسترهای حامل میزبان، بر برخی از ویژگی های زیستی زنبور پارازیتوئید Trichogramma embryophagum (Hymenoptera: Trichogrammatidae) فاطمه حقی گلباغی، شیما رحمانی، ماشاءالله بلباسی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
403 1627-IPPC22 تأثیر دلینته کردن بر میکوفلور بذر پنبه رقم ورامین مرتضی عرب سلمانی، زهرا مهندسی، عباس شرزه ای مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
404 2185-IPPC22 (R2) تاثیر دمای بالا بر شدت بیماری ناشی از ویروس‌های موزائیک کوتولگی ذرت و موزائیک جنوبی مرغ یاسر بی نیاز، کرامت اله ایزدپناه، محمود معصومی، حبیب الله حمزه زرقانی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
405 1826-IPPC22 (R2) تأثیر دما بر واکنش تابعی زنبور Anisopteromalus calandrae (Howard) (Hymenoptera: Pteromalidae) پارازیتوئید لارو سوسک Callosobruchus maculatus (Fabricius) (Coleoptera: Bruchidae) مریم مبارکیان، عباسعلی زمانی، جواد کریم زاده اصفهانی، ناصر معینی نقده، محمدسعید امامی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
406 1572-IPPC22 (R1) تاثیر دما بر واکنش حشرات کامل ماده کفشدوزک Hippodamia variegata به تغییر تراکم شکار معصومه ابراهیمی ارفع، حسین اللهیاری، حسین مددی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
407 1866-IPPC22 (R1) تاثیر دما روی پارامترهای زیستی و تولید مثلی کنه تارتن بادام Schizotetranychus smirnovi Wainst زریر سعیدی، حبیب الله نوریخش، علیرضا نعمتی، ارسلان خلیلی مقدم مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
408 1214-IPPC22 (R1) تاثیر رابطه همیاری شته و مورچه بر نرخ پارازیته شدن شتهAcyrthosiphon gossypii Mordvilko, 1914 (Hem.: Aphidae) بر روی Cardaria draba (L.) علیرضا امیری جامی، حسین صادقی نامقی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
409 1463-IPPC22 تاثیر سن چغندرقند بر مقاومت به پوسیدگی پی تیومی ریشه مژده کاکوئی نژاد، پریسا طاهری، باقر محمودی، سعید طریقی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
410 1965-IPPC22 (R2) تأثیر عصاره گیاه سیرAllium sativum L. در کنترل راب L Agriolimax agrestisو مقایسه آن با سموم متالدهید و چریش زهرا مجیب حق قدم، محمد قدمیاری، الهام احمدی، سعید قنادآموز، محمد رضا عباسی مژدهی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
411 1700-IPPC22 (R1) تاثیر عصاره متانولی کلپوره(Teucrium polium) بر شاخص های تغذیه ای و فعالیت آنزیم های آلفا آمیلاز و پروتئاز در کرم برگخوار مصری پنبه Spodoptera littoralis مجتبی نخعی بهرامی، اعظم میکانی، سعید محرمی‌پور مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
412 1184-IPPC22 (R1) تأثیر عصاره‌های پروتئینی Amaranthus retroflexus و Cuminum cyminum بر پروتئازهای گوارشی Helicoverpa (Heliothis) armigera (Hübner) (Lepidoptera: Noctuidae) شیما رحمانی، مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
413 1254-IPPC22 (R1) تاثیر غیرمستقیم ورمی‌کمپوست روی پارامترهای رشد جمعیت زنبور Aphidius colemani Viereck (Hym., Braconidae) لیلا متقی نیا، مهدی حسن پور، جبرائیل رزمجو، اسماعیل چمنی، مجتبی حسینی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
414 2300-IPPC22 (R1) تاثیر غلظت‌های زیرکشنده آبامکتین بر جدول زندگی شب‌پره مینوز گوجه‌فرنگیTuta absoluta Meyrick (Lepidoptera: Gelechiidae) آیدین زیبایی، ضرغام بی غم، مجتبی اسمعیلی، علیرضا بندانی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
415 2049-IPPC22 (R1) تاثیر غلظت‌های زیرکشنده دو اسانس گیاهی بر پارامترهای جدول زندگی کنه تارتن دولکه‌ای Tetranychus urticae Koch (Acari: Tetranychidae) محمد شریفیان، مجتبی اسماعیلی، علیرضا بندانی، ایمان شریفیان مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
416 2306-IPPC22 (R2) تاثیر فصل روی تنوع قارچ های اندوفیت پوست تنه درختان پرتقال محمد علی تاجیک قنبری، حکیمه ضیایی جویباری، مهدی ارزنلو، حشمت اله رحیمیان مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
417 2087-IPPC22 (R1) تاثیر قارچ اندوفایت گیاهان فسکیوی بلند و چچم چندساله بر کنترل کنه تارتن دو لکه ای، Tetranychus urticae بهناز جوادی، جهانگیر خواجه علی، محمدرضا سبزعلیان مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
418 1505-IPPC22 (R1) تاثیر کاربرد متیل جاسمونات و سالیسیلیک اسید در کلزا روی پارامترهای جدول زندگیMyzus persicae Sulzer (Hemiptera: Aphididae) بهرام ناصری، محمد شجاع الدینی، محبت شهابی نژاد مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
419 1322-IPPC22 (R1) تاثیر کائولین روی تخم‌ریزی شب‌پره‌ی مینوز گوجه‌فرنگی، Tuta absoluta (Meyrick) (Lep.: Gelechiidae) در شرایط گلخانه محسن عبدالهی، کامبیز مینایی، محمود عالیچی، هادی آتشی، سعید عشقی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
420 2350-IPPC22 (R2) تأثیر کیفیت گیاه فلفل دلمه‌ای روی اندازه‏ بدن کفشدوزک Hippodamia variegata Goeze با تغذیه از شته‏ سبز هلو، Myzus persicae Sulzer جهانشیر شاکرمی، مژگان مردانی طلایی، قدیر نوری قنبلانی، جبرائیل رزمجو، مهدی حسن پور، لیلا متقی نیا مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
421 2333-IPPC22 (R1) تاثیر کودهای شیمیایی، آلی و بیولوژیک بر پارامترهای رشد جمعیت کفشدوزک،Hippodamia variegata (Goeze) (Col.: Coccinellidae) شکارگر مهم شته‌ی سبز هلو، Myzus persicae (Sulzer)، روی فلفل‌دلمه‌ی Capsicum annuum L., در شرایط آزمایشگاهی جهانشیر شاکرمی، مژگان مردانی طلایی، قدیر نوری قنبلانی، جبرائیل رزمجو، مهدی حسن پور مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
422 1980-IPPC22 (R1) تاثیر کودهای شیمیایی، آلی و بیولوژیک بر شاخص‌های تغذیه‌ای مراحل لاروی و بالغ کفشدوزک، Hippodamia variegata شکارگر مهم شته‌ی سبز هلو،Myzus persicae روی گیاه فلفل‌دلمه‌ی Capsicum annuum مژگان مردانی طلایی، قدیر نوری قنبلانی، جبرائیل رزمجو، مهدی حسن پور، بهرام ناصری مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
423 1237-IPPC22 (R1) تاثیر گیاه میزبان بر آماره‌های زیستی سن شکارگر Macrolophus pygmaeus (Hemiptera: Miridae) با تغذیه از Bemisia tabaci (Hemiptera: Aleyrodidae) منا سادات مقدسی، مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
424 1243-IPPC22 تاثیر مایه زنی دوگانه گیاه توتون Nicotiana rustica)) با جدایه های زیرگروه I وII ویروس موزاییک خیار روی فراوانی ردیابی و غلظت نسبی هر جدایه سوسن توکلی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
425 1602-IPPC22 (R1) تاثیر متوکسی فنوزاید و امامکتین بنزوآت روی زنبور پارازیتوید تخمTrichogramma brassicae (Hymenoptera: Trichogrammatidae) مینا جعفری، موسی صابر، وحید مهدوی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
426 1872-IPPC22 (R1) تأثیر محتوی جیره غذایی روی فعالیت آمیلولیتیک Plodia interpunctella (Hubner) (Lepidoptera: Pyralidae) احسان برزویی، علیرضا بندانی، رضا طلایی حسنلویی، سیدحسین گلدانساز مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
427 1240-IPPC22 (R1) تاثیر مراحل مختلف سنی شته جالیز Aphis gossypii Gloverروی شایستگی نتاج زنبور پارازیتوئید Lysiphlebus fabarum Marshall در شرایط آزمایشگاه علی الماسی، آرش راسخ، مهدی اسفندیاری، مجید عسکری سیاهویی، معصومه ضیائی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
428 1778-IPPC22 (R1) تاثیر میزبان های مختلف غلات بر پارامترهای دموگرافی زنبور پارازیتویید (Habrobracon hebetor (Say) (Hym: Braconidae نرگس مصطفی زاده، فریبا مهرخو مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
429 1547-IPPC22 (R2) تاثیر مویان های همپلاس، گیاه گیت و کوکووت در افزایش کارآیی علفکش های برومایسید ام آ Bromoxinil+MCPA) ) و سولفوسولفورون در کنترل علفهای هرز پهن برگ غالب در مزارع گندم استان خوزستان محمد علی امینی خلف بادام، رضا پورآذر، حسین ناطقی، محمد خصوصی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
430 1766-IPPC22 (R1) تاثیر نماتد نوک سفیدی برگ (Aphelenchoides besseyi) بر خصوصیات چسبندگی برنج سیده زهره اسعدی، سالار جمالی، فاطمه حبیبی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
431 1842-IPPC22 (R1) تأثیر نمک‌های سیلیسیوم بر تغییرات فیزیولوژیک باقلاهای آلوده به Rhizoctonia solani آمنه محمدی، رضا مستوفی زاده قلمفرسا مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
432 1841-IPPC22 (R1) تأثیر نمک‌های سیلیسیوم بر تغییرات فیزیولوژیک ناشی از آلودگی به Phytophtora pistaciae در باقلا آمنه محمدی، رضا مستوفی زاده قلمفرسا مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
433 2219-IPPC22 (R1) تأثیرهای انفرادی و ترکیبی Bacillus thuringiensis و آزادیراختین روی شاخص های تغذیه‌ای Plodia interpunctella Hübner (Lep.: Pyralidae) مهدیه جعفری جاهد، زهرا عابدی، احسان برزویی، آرمان عبدالملکی، قدیر نوری قنبلانی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
434 1618-IPPC22 (R1) تاثیر همزیستی مایکوریزایی بر تجمع ویروس پیچیدگی بوته چغندر قند در گوجه فرنگی سعیده ابراهیمی، امید عینی، داود کولیوند مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
435 1418-IPPC22 (R3) تجزیه GC-MS اسانس کاکوتی چند ساله Ziziphora clinopodioides Lam. و سمیت تنفسی آن روی برخی از فعالیت های زیستی شب پره مدیترانه ای آرد Ephestia kuehniella Zeller وحید قاسمی، محمد خیرخواه مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
436 1265-IPPC22 (R2) تجزیه زیستی آفت‌کش کلرپیریفوس به وسیله باکتری‌های بومی جداشده از خاک‌های آلوده آرزو علی پور، پژمان خدایگان، علی علی زاده مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
437 2211-IPPC22 (R3) تجزیه و تحلیل ژنوم کامل ویروس موزائیک جنوبی مرغ و موقعیت تاکسونومیکی آن یاسر بی نیاز، کرامت اله ایزدپناه، محمود معصومی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
438 2083-IPPC22 (R1) تحقیق در زمینه شناسایی قارچ‌های اندوفیت سرشاخه و شاخه درختان بلوط در جنگل‌های بلوط مناطق ارسباران سعید قاسمی اسفهلان، مهدی ارزنلو، اسداله بابای اهری مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
439 1684-IPPC22 تحقیقی در زمینه قارچ‌های بیمارگر حشرات آفت مرکبات در استان گیلان حمیده محبوب مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
440 1435-IPPC22 (R2) تحقیقی در فون راست‌بالان (Hexapoda: Orthoptera) شمال استان کرمان زهرا پورجعفری گدنه، محسن مفیدی نیستانک، علی اکبر ملکی راد مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
441 1721-IPPC22 (R1) تحلیل مدل اقتصادی کنترل شیمیایی و غیر شیمیایی مزارع پنبه و گوجه فرنگی شهرستان استهبان استان فارس مهران رضایی، احسان قائم مقامی، علیرضا علیپور مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
442 2114-IPPC22 (R2) تراکم جمعیت پسیل پسته (‏Agonoscena pistaciae (Hemiptera: Psyllidae‎‏ و الگوی توزیع فضایی پوره‎‎ها ‏روی سه رقم پسته در شهرستان مه‎ولات خراسان رضوی سمانه غلامی مقدم، ناصر معینی نقده، لیلا ندرلو مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
443 2016-IPPC22 (R1) تراکم جمعیت شته باقلا و دشمنان طبیعی آن در کشت مخلوط نواری باقلا - زیره سبز سولماز عظیمی، نگار منیری راد، سیما مجیدیانی، ناهید واعظ مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
444 1047-IPPC22 (R1) ترجیح تخم ریزی پروانه ساقه‌خوار نیشکر روی سه رقم مختلف گیاه نیشکر در شرایط آزمایشگاهی مهدی بی مثل شعربافی، نوشین زندی سوهانی، ارسلان جمشیدنیا، منصور غنیان مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
445 1787-IPPC22 (R1) ترجیح سنین پورگی سفیدبالک گلخانه Trialeurodes vaporariorum توسط زنبور پارازیتوییدEretmocerus delhiensis جعفر ابراهیمی‌فر، ارسلان جمشیدنیا، حسین اللهیاری مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
446 1250-IPPC22 ترکیب باکتری‌های اپی فیت برگ چغندرقند در مناطق مهم چغندرکاری غرب کشور میلاد آئینی، غلام خداکرمیان مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
447 1245-IPPC22 ترکیب باکتری‌های اندوفیت برگ چغندرقند در مناطق مهم چغندرکاری غرب کشور میلاد آئینی، غلام خداکرمیان مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
448 1527-IPPC22 (R1) تزریق حشره کش ها به تنه درخت برای کنترل پسیل گلابی Cacopsylla pyricola(Foerster) (Hemiptera: psyllidae) هدی اردستانی رستمی، عزیز شیخی گرجان، عباس ارباب، علی محمدی‌پور، ابوالفضل رازینی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
449 2240-IPPC22 (R1) تشخیص بیماری سفیدک پودری هلو با استفاده از پردازش تصویر و شبکه عصبی اعظم سلیمانی، سید محمد رضوی، حمید روحانی، عصمت مهدیخانی مقدم مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
450 2411-IPPC22 تشخیص و تعیین تنوع ژنتیکی ویروس موزاییک آلسترومریا در استان‌های اصفهان و چهار محال و بختیاری رضا تحویلداری مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
451 1984-IPPC22 (R1) تشخیص و تعیین خصوصیات مولکولی ویروس کوتولگی بافت مرده‌ی باقلا در مزارع نخود استان‌های لرستان و کرمانشاه یلدا سخن سنج، کاوه بنانج، فرشاد رخشنده رو، علی آهون منش مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
452 2160-IPPC22 (R1) تشخیص و تعیین خصوصیات مولکولی ویروس کوتولگی سبزرد نخود در مزارع نخود استان‌های لرستان و کرمانشاه یلدا سخن سنج، کاوه بنانج مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
453 2341-IPPC22 تشخیص و تنوع ژنتیکی ویروس موزاییک سیمبیدیوم Cymbidium mosaic virus (CymMV) و ویروس لکه حلقوی ادونتوگلاسوم، Odontoglossum ringspot virus (ORSV) در ارکیده فرزانه ترکیان مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
454 2228-IPPC22 تشکیل فرم جنسی Pseudocercospora pistacina در شرایط طبیعی و آزمایشگاهی سید حسن رحمتی، ضیاالدین بنی‌هاشمی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
455 2166-IPPC22 تعیین ایدیومورف‌های تیپ آمیزشی و وضعیت سازگاری جنسی جدایه‌های قارچ Pyricularia oryzae در ایران امین علیدادی، محمد جوان‌نیکخواه، عادل پردل مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
456 1484-IPPC22 (R1) تعیین بودجه‌ی زمانی پارازیتویید با مشاهده‌ی مستقیم رفتار زنبور ماده‌ی Trissolcus vassilievi در رویارویی با تخم سن گندم پریسا بنا مولایی، شهزاد ایرانی پور، شهریار عسگری مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
457 1709-IPPC22 (R1) تعیین جایگاه تکاملی جدایه‌های ایرانی ویروس موزائیک یونجه بر اساس ترادف نوکلئوتیدی ژن پروتئین پوششی فرشته علی پور لری، حسین معصومی، جهانگیر حیدرنژاد، اکبر حسینی پور، محمد مداحیان مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
458 2201-IPPC22 تعیین جفت آغازگرهای مناسب برای تفکیک قارچ Biscogniauxia mediterranea از مجموعه عوامل قارچی همراه شانکر زغالی بلوط استان ایلام سعدی کرمی، مژگان کوثری مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
459 1284-IPPC22 (R1) تعیین دینامیک جمعیت Xanthomonas citri subsp. citri روی علف‌های هرز و گیاهان زراعی در شرایط گلخانه صادق زارعی، سید محسن تقوی، حبیب الله حمزه زرقانی، ابراهیم اسداغی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
460 2466-IPPC22 (R2) تعیین زمان سم‌پاشی و اوج پرواز کرم طوقه بر چغندرقند Agrotis segetum با استفاده از تله‌های فرومونی در استان چهارمحال و بختیاری امین هیبتیان قلعه سلیمی، فرهاد رضایی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
461 1355-IPPC22 (R1) تعیین شاخص های زیستی کفشدوزکOenopia conglobata contaminata(Col.: Coccinellidae)باتغذیه از رژیم های غذایی مختلف آناهیتا وهمنی، اصغر شیروانی، مریم راشکی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
462 2335-IPPC22 (R1) تعیین گونه‌های غالب زنجرک‌های مزارع جو در شهرستان شهرکرد فرهاد رضایی، امین هیبتیان قلعه سلیمی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
463 1804-IPPC22 تعیین محل استقرار داخل سلولی عمل‌گر WBDLEff64 از ژنوم فیتوپلاسمای جاروک لیموترش در گیاه Nicotiana benthamiana با روش بیان گذرا کرامت اله ایزدپناه، امنه عنابستانی، مارتینا مورانو، سابرینا پالمانو، آندرآ کارا، مارتا والینو، کریستینا مرزاکی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
464 1274-IPPC22 (R2) تعیین میزان بقای اپی‌فیتی Xanthomonas arboricola pv. pruni روی گیاهان زراعی و علف‌های هرز در شرایط گلخانه صادق زارعی، سید محسن تقوی، حبیب الله حمزه زرقانی، ابراهیم اسداغی، حمزه مفاخری مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
465 1847-IPPC22 (R1) تعیین نرخ شکارگری و زادآوری Nabis pseudoferus Remane با تغذیه از شته جالیز طیبه السادات مهدوی، حسین مددی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
466 1281-IPPC22 (R1) تعیین نوع اوپین های تولید شده توسط جدایه های Agrobacterium vitis جدا شده از باغات انگور استانهای فارس و کردستان حمزه مفاخری، سیدمحسن تقوی، احمدرضا قربانی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
467 1411-IPPC22 (R1) تعیین نوع پاتوتیپ سویه های ایرانی باکتری مولد شانکر اسیایی مرکبات و بررسی تنوع ژنتیکی انها با استفاده از روش های انگشت نگاری ژنومی rep-PCR و RAPD فاطمه یوسفی کوپائی، سید محسن تقوی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
468 2293-IPPC22 (R2) تعیین هاپلوتیپ کنه Varroa destructor (Acari: Varroidae) در استان های جنوبی ایران زهرا حاجی علیزاده، مهدیه اسدی، کمال احمدی، آسیه یلواسی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
469 1858-IPPC22 (R1) تغییرات جمعیت شته های مزارع گندم آبی در منطقه میانه سیمین رجبی، شهزاد ایرانی پور، شهرام شاهرخی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
470 1660-IPPC22 (R1) تغییرات شاخص سبزینگی گیاه نیشکر در زمان آلودگی به کنه زرد نیشکر Oligonychus sacchari Mc Gregor (Acari: Tetranychidae) امیر چراغی، حسین پریان، امین نیک پی، آرش ملک محمدی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
471 2214-IPPC22 (R1) تغییر در فعالیت استرازی Aphis gossypii در پاسخ به تغذیه از هشت ژنوتیپ خیار Cucumis نازنین دریانی زاده، سعید محرمی‌پور، وحید حسینی نوه، محمد مهرآبادی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
472 1800-IPPC22 (R1) تغییر در محتوای انرژی در طی مراحل پورگی و بلوغ سن سبز پسته، Acrosternum arabicum Wagner (Hemiptera: Pentatomidae) مژگان محمدزاده، حمزه ایزدی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
473 1480-IPPC22 تفاوت واکنش تابعی دو جمعیت زنبور Trissolcus vassilievi به تخم سن گندم پریسا بنا مولایی، شهزاد ایرانی پور، شهریار عسگری مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
474 1791-IPPC22 (R1) تفکیک سریع دو گونه از کنه‌های تارتن خسارت‌زا در گلخانه‌های شهرستان مشهد، Tetranychus urticae (Acari: Tetranychidae) و Tetranychus turkestani، با استفاده از روش Multiplex PCR سمیرا سینایی، حسین صادقی نامقی، لیدا فکرت مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
475 1473-IPPC22 (R1) تکامل بیمارگری عامل بیماری لکه آجری برگ بادام، Polystigma amygdalinum، در نتیجه اهلی سازی میزبان آزاده حبیبی، ضیاالدین بنی هاشمی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
476 2086-IPPC22 تنوع زیستی جدایه های کشوری قارچ ریزوکتونیا Rhizoctonia solani عامل بیماری شانکر خشک و شوره سیاه سیب زمینی درنا فرقانی، مهدی نصراصفهانی ، عیدی بازگیر مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
477 1483-IPPC22 تنوع زیستی قارچ‌های اندوفیت درختان سیب در استان آذربایجان غربی نسیم علیجانی ممقانی، یوبرت قوستا، یونس رضایی‌دانش مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
478 1587-IPPC22 (R3) تنوع ژنتیکی جدایه های ایرانی ویروس موزاییک خیار در مزراع طالبی ورامین سمیه قلی زاده روشنق مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
479 2456-IPPC22 (R1) تنوع ژنتیکی ویروس پیچیدگی زرد برگ گوجه فرنگی در گلخانه‌های ورامین مریم خلیلی، شاهین نوری نژاد زرقانی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
480 1185-IPPC22 تنوع قارچ های اندوفیت درختان آلبالو (Prunus cerasus) در ایران شیوا عبدالهی اقدم، خلیل‌بردی فتوحی‌فر مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
481 2280-IPPC22 (R1) تنوع قارچ‌های ماکروبازیدیومیست در استان گیلان سیده گلستانه تیموری سندسی، معصومه قبادنژاد، سید اکبر خداپرست مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
482 1839-IPPC22 (R2) تنوع گونه ای زنجرک ها‌ی خانواده Cicadellidae در فضای سبز شهرستان مشهد به همراه معرفی گونه غالب سمیرا حاجی علیلو بناب، غلامحسین مروج، مینو حیدری لتیباری، chris Dietrich مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
483 2483-IPPC22 تنوع هیفومیست های آب شیرین در استان لرستان راضیه پورسعید، خلیل‌بردی فتوحی‌فر مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
484 1367-IPPC22 تورم قابل برگشت در پیکره ویروس موزائیک نوارسبزرد قیاق (JCSMV) و بارگیری دارو توسط آن عفت عالم زاده، کرامت اله ایزدپناه، فاطمه احمدی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
485 1261-IPPC22 (R3) توصیف یک گونه جدید از جنس Miculenchus Andrássy, 1959 از ایران یوسف پناهنده، ابراهیم پورجم، مجید پدرام مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
486 1369-IPPC22 تولید پیکره‌های توخالی موزائیک نوار سبزرد قیاق (JCSMV-VLPs) در شرایط in vivo عفت عالم زاده، کرامت اله ایزدپناه، فاطمه احمدی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
487 2507-IPPC22 (R1) جداسازی استرین‌های باکتری‌ جنس .Pantoea sp از معده و مدفوع پروانه برگخوار مرکبات Papilio demoleus (Lepidoptera: papilionidae) لیلا خلقی اشکلک، حسین مسیگل، رضا حسینی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
488 1223-IPPC22 (R1) جداسازی، شناسایی مرفولوژیکی و ملکولی نماتد ریشه گرهی Meloidogyne arenaria از سبزیجات در استان خراسان رضوی مجید شاهی بجستانی، عصمت مهدیخانی مقدم، رضا اقنوم، حمید روحانی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
489 2361-IPPC22 (R1) جداسازی، شناسایی و ارزیابی جدایه‌های Trichoderma asperellum در کنترل بیولوژیک پوسیدگی طوقه و ریشه گندم آزاده شریفی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
490 2319-IPPC22 (R1) جداسازی، شناسایی و ارزیابی جدایه‌های Trichoderma citrinoviride در کنترل بیولوژیک پوسیدگی طوقه و ریشه گندم آزاده شریفی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
491 1380-IPPC22 (R1) جداسازی یک بگوموویروس با ژنوم نوترکیب از علف هرز عروسک پشت پرده در جیرفت مرضیه شمشیری سرخ آبادی، جهانگیر حیدرنژاد، حسین معصومی، مهدی کمالی دشت ارژنه، نجمه پورامینی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
492 1350-IPPC22 (R2) جداسازی یک تِرنکِرتوویروس جدید از زنجرک های ناقل در استان کرمان مهدی کمالی دشت ارژنه، جهانگیر حیدرنژاد، حسین معصومی، مرضیه شمشیری مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
493 2256-IPPC22 جداسازی و شناسایی Phaeoacremonium fraxinopennsylvanicum و Phellinus tuberculosus بر روی درختچه ارژن (Amygdalus wendelboi Freitag) در ایران محبوبه سهرابی، حمید محمدی، مهدی سرچشمه پور مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
494 1903-IPPC22 (R2) جدا سازی و شناسایی باکتری Pseudomonas tolaasii عامل بیماری لکه قهوه‌ای قارچ تکمه ای در استان کردستان محمد علی اصلانی، بهروز حریقی، جعفر عبداله زاده مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
495 2188-IPPC22 جداسازی و شناسایی باکتری Rhizobium از گره‌های ریشه ی توسکا در مازندران راحله اصغرى، حشمت اله رحیمیان، ولی اله بابایی زاد مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
496 1688-IPPC22 جداسازی و شناسایی باکتری Serratia marcescens از کرم سفید ریشه Polyphylla olivieriو بررسی بیماری‌زایی این باکتری بر روی شب‌پره‌ی هندی آرد Plodia interpunctella (Hunber) فرزاد بیداری، محمد مهرآبادی، مسعود شمس بخش مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
497 2138-IPPC22 جداسازی و شناسایی باکتری عامل یا همراه گره ریشه درختان انگور فرنگی در شمال ایران اسماعیل بساوند، حشمت اله رحیمیان مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
498 2400-IPPC22 جداسازی و شناسایی باکتری‌های اندوفیت بازدارنده رشد از درختان گردو در استان کرمانشاه سامان قربانی، بهروز حریقی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
499 2395-IPPC22 جداسازی و شناسایی باکتری‌های اندوفیت محرک رشد گیاه از درختان گردوی استان کرمانشاه سامان قربانی، بهروز حریقی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
500 1345-IPPC22 جداسازی و شناسایی باکتری‌های بیماریزای Phalaenopsis amabilis در ایران مسعود صاحبی، سوما نریمانی، سعید طریقی، مهدی اخلاقی، حسین میرزایی نجفقلی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
501 2139-IPPC22 جداسازی و شناسایی قارچ Fusarium solani، به عنوان عامل مهم پوسیدگی طوقه و ریشه‌ی طالبی در جنوب شرق استان تهران امین شیرعلی، عباس شرزه ای، حسینعلی رامشینی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
502 2124-IPPC22 (R1) جداسازی و شناسایی قارچ‌های همراه با زوال انگور در استان قزوین حسین رفیعی میانکوشکی، حمیدرضا علیزاده، شکراله حاجیوند مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
503 1144-IPPC22 جداسازی و شناسایی گونه‌های Pythium از فراریشه‌ی پسته زینب حقی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
504 2251-IPPC22 (R1) جدول زندگی دو جنسی (Trogoderma granarium (Coleoptera: Dermestidae روی میزبان های غذایی مختلف فروغ بیدار، بهرام ناصری، احسان برزویی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
505 1702-IPPC22 (R1) جدول زندگی دو جنسی پسیل گلابی روی رقم گلابی شاه‌میوه محمدسعید امامی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
506 2223-IPPC22 (R1) جدول زندگی زنبور Habrobracon hebetor (Hymenoptera: Braconidae)روی شب پره مینوز گوجه فرنگی Tuta absoluta (Lepidoptera: Gelechiidae) در شرایط آزمایشگاهی سمیرا دهقانی دیرانلویی، علی اصغر طالبی، حمیدرضا حاجی‌قنبر مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
507 1898-IPPC22 (R1) جدول زندگی زنبور پارازیتوئید Trichogramma evanescens Westwood (Hym.: Trichogrammatidae) روی بید Tuta absoluta (Meyrick) (Lep.: Gelechiidae) پرورش یافته روی ارقام مختلف گوجه‌فرنگی در شرایط آزمایشگاهی روشنک قربانی، علی اصغر سراج، حسین اللهیاری، شهرام فرخی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
508 2457-IPPC22 (R1) جمع‌آوری و شناسایی قارچ‌های آربوسکولار مایکوریز همزیست گندم در استان سیستان و بلوچستان هادی شیرزاد، سیما زنگنه، محمد سالاری، مریم سجادی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
509 1576-IPPC22 (R2) جمعیت‏های جدید گونه ‏هایی از Paratylenchus Micoletzky, 1922 (Nematoda: Tylenchulidae) و گزارش P. perminimus Siddiqi, 1996 و P. salubris Raski, 1975 برای فون نماتدهای ایران اسماعیل میرآئیز، رضا قادری مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
510 2364-IPPC22 (R1) چشم‌اندازی نوین به مدیریت پروانه مینوز گوجه فرنگی توسط نماتودهای بیمارگر حشرات در گلخانه‌های ایران شکوفه کمالی، جواد کریمی، albrecht koppenhofer، فهیمه طاهری مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
511 1740-IPPC22 (R1) چندریختی کفشدوزک (Hippodamia variegata (Goeze) (Col.: Coccinellidae در دو منطقه شاهرود و بسطام (استان سمنان) مونا توزنده جانی، مریم عجم حسنی، سید ابراهیم صادقی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
512 2104-IPPC22 (R1) حساسیت ارقام و لاین های امید بخش سیب زمینی به بیماری ریزوکتونیا Rhizoctonia solani درنا فرقانی، مهدی نصراصفهانی ، نرگس اتابکی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
513 1888-IPPC22 (R1) حساسیت شب‌پره پشت الماسی Plutella xylostella به نماتود بیمارگر حشرات Heterorhabditis bacteriophora سمیرا چهاردولی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
514 1229-IPPC22 (R2) حساسیت کنه شکارگر (Acari: Phytoseiidae) Amblyseius swirskii به دو جدایه از قارچ بیمارگر حشرات، Beauveria bassiana فاطمه پیرایش فر، سیدعلی صفوی، حمیدرضا صراف‌معیری، عزت اله صداقت فر مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
515 1026-IPPC22 (R2) خاصیت حشره‌کشی اسانس گیاه جعفری،Petroselinum crispum ، روی سه آفت اقتصادی محصولات انباری مصطفی معروف پور، ، یاور وفایی، ادریس بدیعی، عسگر عباداللهی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
516 1201-IPPC22 (R1) خالص ‏سازی و تعیین خصوصیات بیوشیمیایی تریپسین معده‏ ی میانی شب پره هندی Plodia interpunctella سید علی همتی، سعید محرمی‌پور، رضا حسن ساجدی، مجید تقدیر، محمد مهرآبادی، حسین رحمانی، سید مسعود اعتضاد مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
517 1119-IPPC22 خالص‌سازی مهارکننده‌های آنزیم آلفا-آمیلاز گوارشی سوسک کلرادو و بید سیب‌زمینی از عصاره پروتئینی بذر چاودار با روش کروماتوگرافی تمایلی سهیلا فاتحی، رضا فرشباف پورآباد، شبنم عاشوری مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
518 1786-IPPC22 (R3) خانواده Asilidae (Diptera) در استان آذربایجان‌شرقی با گزارش جدید یک گونه برای فون ایران رحمان محمدی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
519 2345-IPPC22 خصوصیات مختلف باکتری Pseudomonas orientalis ، بیمارگر جدید بیماری بلاست مرکبات در ایران فرید بیکی فیروزجاهی، حشمت اله رحیمیان، انتونی بوسکت مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
520 1085-IPPC22 دامنه‌ی میزبانی بالقوه ی Phytophthora taxon banihashemiana حسین مسیگل، رضا مستوفی زاده قلمفرسا مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
521 1589-IPPC22 (R1) دامنه میزبانی سرخرطومی‌های بذرخوار خانواده Curculionidae (Coleoptera: Curculionoidea) در مراتع ایران ریحانه غلامی قوام آباد، سید ابراهیم صادقی، حمید یارمند، وحیدرضا منیری، ستار زینالی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
522 2396-IPPC22 دستاوردهای اخیر در موقعیت تاکسونومیکی عوامل بیماری بلاست مرکبات فرید بیکی فیروزجاهی، انتونی بوسکت، مارگاریتا گومیلا، حشمت اله رحیمیان، جرج لالوکات، الا گارسیا والدز مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
523 1010-IPPC22 (R1) دشمنان طبیعی شب‌پره‌ی برگ‌خوار دو نواری Streblote siva (Lefebvre)و تعیین میزان پارازیتیسم آنها در منطقه‌ی بوشهر ناصر فرار، عباسعلی زمانی، ناصر معینی نقده، ابراهیم عزیزخانی، مصطفی حقانی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
524 2449-IPPC22 (R1) دفاع سلولی RNAi میزبان و مقابله ویروس: سرکوب پاسخ RNAi سلولی حشره توسط پروتئین VSR باکلوویروس محمد مهرآبادی، علیرضا بندانی، رضا طلایی حسنلویی، مظهر حسین، ساسان عسگری مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
525 1849-IPPC22 (R1) دوره رشدی مراحل نابالغ پروانه برگخوار توت،Glyphodes pyloalis (Lepidoptera: Pyralidae)، در دماهای ثابت زهره معلم علی ابادی، آزاده کریمی ملاطی، احد صحرا گرد، آرش زیبایی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
526 2310-IPPC22 (R1) دوره زندگی Rhyzopertha dominica (Coleoptera: Bostrichidae) روی ارقام مختلف جو مریم نعمتی کلخوران، جبرائیل رزمجو، بهرام ناصری، احسان برزویی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
527 2451-IPPC22 (R1) دوشکلی جنسی و تنوع درون‌گونه‌ای در سوسک Creophilus maxillosus (Col.: Staphylinidae) جاماسب نوذری مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
528 1181-IPPC22 (R1) دو میزبان جدید از سوسک‌های Scarabaeus (Coleoptera: Scarabaeidae) برای کنه‌های جنس Tarsopolipus (Acari: Podapolipidae) سعیده قبلعلی وند، کریم حدادایرانی نژاد، ویشیج ماگوفسکی، مارک پشوژنی، شهاب منظری، محمد مقدم واحد مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
529 1865-IPPC22 (R1) رابطه آناتومی ریشه ژنوتیپ‏های چغندرقند با بیماریزایی نماتد سیستی Heterodera schachtii لیلا مطیعیان مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
530 2036-IPPC22 رابطه بین شدت بیماری‎زایی و واکنش به کلرات در جدایه‎های قارچ Macrophomina phaseolina جدا شده از خاک مزارع سویا در استان گلستان فاختک طلیعی، ناصر صفایی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
531 2336-IPPC22 (R1) راهبردهای کنترل بیماری جاروک لیموترش در ایران محمد صالحی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
532 1633-IPPC22 ردیابی Candidatus Phytoplasma aurantifolia در درختان لیموترش در طی دوره نهان بیماری محسن امیری مزرائی، کرامت اله ایزدپناه، حبیب الله حمزه زرقانی، محمد صالحی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
533 1242-IPPC22 (R1) ردیابی باکتری عامل بلایت باکتریایی گردو Xanthomonas arboricola pv. juglandis در استان آذربایجان شرقی و بررسی بیماریزایی جدایه ها بر روی چند رقم گردو در شرایط گلخانه شفیقه اسکندری، رضا خاک ور مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
534 1175-IPPC22 (R2) ردیابی بیماری فیتوپلاسمایی جاروک یونجه در استان خوزستان محمد عظیمی، رضا فرخی نژاد، مهدی مهرابی کوشکی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
535 1957-IPPC22 (R1) ردیابی تعدادی از ویروس های شایع دانه داران و هسته داران در باغات دانه دار استان های آذربایجان غربی و خراسان رضوی مسعود نادرپور، راحله شهبازی، لیلا صادقی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
536 2205-IPPC22 (R2) ردیابی توسپوویروس ها ی آلوده کننده گیاهان زینتی در استان های اصفهان و مرکزی فریده فرح بخش، نرگس مجیدیان، امیر مساح مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
537 1055-IPPC22 (R2) ردیابی ژن های تولید کننده مایکوتوکسین و تولید تریکوتسین ها توسط جدایه‌هایFusarium عامل بلایت سنبله گندم نیما خالدی، پریسا طاهری، ماهرخ فلاحتی رستگار مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
538 1493-IPPC22 (R1) ردیابی ژن های لاکتوناز aiiA و qsdA و آسیلاز hacB در آنتاگونیست های باکتریایی عادله سبحانی پور، کیوان بهبودی، مریم ونایی، آیسان آذریوند مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
539 2195-IPPC22 (R1) ردیابی گونه‌های قارچ فوزاریوم در بذور برخی ارقام گونه‌های تتراپلوئید پنبه علی اکبرزاده مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
540 2458-IPPC22 ردیابی مولکولی و بررسی تنوع ژنتیکی Xanthomonas arboricola pv. pruni باغات هسته دار خراسان رضوی المیرا درخشان، ساره بقائی راوری، عصمت مهدیخانی مقدم مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
541 1190-IPPC22 ردیابی و پراکنش ویروس موزائیک نواری نیشکر در اراضی نیشکر استان خوزستان ناهید مرادی، حمید رجبی معماری، مهدی مهرابی کوشکی، کوروش طاهرخانی، حسین موذن رضامحله، فاطمه شیخی، ندا نصیرپور، زینب سنجابی فرد مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
542 2407-IPPC22 (R2) ردیابی و تعیین تنوع ژنتیکی توسپوویروس های آلوده کننده سبزیجات خانواده Solanaceae در استان های اصفهان و چهار محال و بختیاری نرگس مجیدیان، امیر مساح، مسعود بهار، فریده فرح بخش مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
543 1354-IPPC22 ردیابی ویروس پیچیدگی برگ شلغم از علف هرز تاتوره در استان فارس مهدی کمالی دشت ارژنه، جهانگیر حیدرنژاد، حسین معصومی، مرضیه شمشیری مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
544 1931-IPPC22 (R1) رشد وابسته به دما و آستانه‌های دمایی زنبور پارازیتوئید Trichogramma brassicae (Hym., Trichogrammatidae) روی بید غلات Sitotroga cerealella (Lep., Gelechiidae) مهرنوش نگهبان، امین صدارتیان جهرمی، مجتبی قانع جهرمی، مصطفی حقانی، نسرین حیدری مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
545 1662-IPPC22 (R2) روش‌های مختلف استخراج DNA از کنه های اریباتید منصوره آهنی آزاد، وحید رومی، محمد باقری مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
546 1628-IPPC22 (R1) زیست‌شناسی زنبور پارازیتوئید Trichogramma brassicae (Hym.: Trichogrammatidae) در شش دمای ثابت و بررسی مدل‌ نرخ ذاتی افزایش جمعیت آن در دماهای مختلف مهرنوش نگهبان، امین صدارتیان جهرمی، مجتبی قانع جهرمی، مصطفی حقانی، نسرین حیدری مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
547 1313-IPPC22 (R1) زیست شناسی مینوز برگ مرکبات، (Lepidoptera: Gracillariidae) Phylloconistis citrella در آزمایشگاه مریم عطاپور، شیوا اصولی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
548 1676-IPPC22 (R1) زیست شناسی و جدول زندگی کنه شکارگر Gaeolaelaps aculeifer (Acari: Laelapidae) با تغذیه از لارو سن دو Lycoriella auripila (Dip: Sciaridae) بهاره آصف پور، محمد خانجانی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
549 1466-IPPC22 (R1) زیست‌شناسی و فراسنجه‌های جدول زندگی سن شکارگر Nabis pseudoferus حسین مددی، زکیه احمدی، عاطفه حشمتی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
550 1219-IPPC22 (R1) ساخت سازه عفونت‌زا و اثبات بیماری‌زایی ویروئید‌های مرکبات لیلا ابراهیمی مقدم، محمد زکی عقل، بهروز جعفرپور، محسن مهرور مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
551 2454-IPPC22 (R1) سازوکار مقاومت به دلتامترین در جمعیت‌های گلخانه‌ای شب‌پره مینوز برگ گوجه‌فرنگی Tuta absoluta (Meyrick) بهزاد صادقی سرخه دیزجی، مریم ملک محمدی، احمد علی عنایتی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
552 1905-IPPC22 (R1) سبب شناسی بیماری زردی و زوال اقاقیا در ایران مرضیه کریم زاده، محمد زکی عقل، مجید صیام پور، محسن مهرور مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
553 2279-IPPC22 (R2) سیستم ایمنی لاروهای Pieris brassicae علیه نماتدهای بیمارگر Steinernema feltiae و Heterorhabditis bacteriophora و باکتری‌های همزیست‌شان آرمان عبدالملکی، زهرا تنهامعافی، هوشنگ رفیعی دستجردی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
554 1079-IPPC22 (R1) سمیت تنفسی اسانس گیاهی آویشن شیرازی (Zataria multiflora) روی شب‌پره مینوز برگ گوجه‌فرنگی، Tuta absoluta (Lepidoptera: Gelechiidae) سمیرا گودرزوند چگینی، حبیب عباسی پور، جابر کریمی، علیرضا عسکریان زاده مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
555 2391-IPPC22 (R1) سمیت سه ترکیب شیمیایی و دو عصاره‌ی گیاهی تجاری در کنترل سن گندم Eurygaster integriceps در مزرعه و آزمایشگاه پریسا هنرمند، قدیر نوری قنبلانی، هوشنگ رفیعی، مهدی حسن پور، علی اصغر فتحی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
556 1049-IPPC22 (R2) سمیت عصاره اتانولی گیاهان رازیانهFoeniculum vulgare و زیره سبز Cuminum cyminum و اثر ترکیبی آن‏ها با خاک دیاتومه روی Tribolium castaneum و Callosobruchus maculatus فرشته خرمی، اثمر سلیمان زاده، اروج ولیزادگان مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
557 1747-IPPC22 (R1) سنتز و بررسی کارایی ترکیب سنتتیک فرومون جنسی ساقه خوار نیشکر، Sesamia cretica مهرداد تبریزیان، حسین رنجبر اقدم، حسین فرازمند، سوسن نظری تابک، امیر چراغی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
558 1534-IPPC22 (R2) سن‌های (Hemiptera: Heteroptera) Pentatomomorpha در استان آذربایجان‌غربی بهناز سعیدی دیزجی، محمدحسین کاظمی، حسین لطفعلی زاده، محمد هوسکاری مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
559 1132-IPPC22 (R1) سن های زیر خانواده (Phylinae (Hemiptera: Heteroptera: Miridae در استان کرمان، ایران محسن شمسی، رضا حسینی، ارسلان خلیلی مقدم مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
560 2314-IPPC22 (R2) سوسک‌های خانواده‌ی Mycetophagidae (Col.: Tenebrionoidea)، گزارش میزبانی جدید برای کنه‌های پارازیتوئید خانواده Acarophenacidae (Acari: Heterostigmatina) از ایران الهام ارجمندی، حمیدرضا حاجی قنبر، امید جوهرچی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
561 1999-IPPC22 (R1) شاخص سمیت کل معیاری مناسب برای مقایسه مجموع اثرات آفت کش‌ها داود محمدی، الهام دهقانپور، ناصر عیوضیان کاری، حسین هاشم پور مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
562 1749-IPPC22 (R1) شاخص های رشد جمعیت کنه تارتن دروغی ایرانی Cenopalpus irani Dosse (Tenuipalpidae) در دماهای مختلف فرشته بازگیر، شهریار جعفری، جهانشیر شاکرمی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
563 1315-IPPC22 (R1) شبه قارچ Phytopythium litorale عامل بیماری پوسیدگی ریشه و طوقه بادام در ایران بهرام شریف نبی، ناهید جوادی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
564 1116-IPPC22 (R2) شکارگری درون رسته ای بین دو گونه کنه فیتوزئید (Acari: Phytoseiidae) Amblyseius swirskii و Typhlodromus bagdasarjani در حضور و عدم حضور کنه تارتن دولکه ای منصور جهانگیری، حسن رحمانی، رویا فرهادی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
565 1235-IPPC22 (R1) شکارگری درون رسته ای کنه های شکارگر Typhlodromus bagdasarjaniوPhytoseiulus persimilis (Acari: Phytoseiidae) در حضور و عدم حضور کنه تارتن دولکه ای Tetranychus urticae (Acari: Tetranychidae) منا سادات مقدسی، حسین اللهیاری مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
566 1147-IPPC22 (R2) شناسایی in silico میکروآران‏ای (miRNA) با استفاده از غربالگری دیتابیس EST در نماتد Heterodera glycines سید حسین میربابایی کرانی، عباس بهاری، داود کولیوند، علی اسکندری مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
567 2377-IPPC22 (R1) شناسایی آنزیم تجزیه کننده آفلاتوکسین در Bacillus subtilis UTB1 با استفاده از جهش زایی هدفمند حمیده افشارمنش، مسعود احمدزاده مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
568 1942-IPPC22 (R1) شناسایی باکتری های مرتبط با شانکر درختان صنوبر در برخی مناطق غرب و شمال غرب ایران ندا فیض صیادیان، علیرضا معرفت مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
569 1933-IPPC22 (R1) شناسایی برخی قارچ های اندوفیت درختان انار (Punica granatum) در ایران محمدرضا طرهانی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
570 1161-IPPC22 شناسایی برخی قارچ های اندوفیت مشترک در درختان آلبالو (Prunus cerasus) و گیلاس (Prunus avium) در ایران (2) شیوا عبدالهی اقدم، خلیل‌بردی فتوحی‌فر مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
571 2161-IPPC22 (R1) شناسایی برخی قارچ‌های همراه علایم پوسیدگی طوقه، نکروزه و اسکب در برخی گیاهان کاکتوس در استان البرز عباس آتشی خلیل آباد، خلیل‌بردی فتوحی‌فر مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
572 2108-IPPC22 شناسایی ترکیبات جدید و بررسی برخی از خصوصیات بیوشیمیایی Trametes versicolor در جنگل های شمال ایران جواد اشرفی، کامران رهنما مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
573 2093-IPPC22 (R1) شناسایی ریخت شناختی و مولکولی گونه‌های فوزاریوم اندوفیت درختان بلوط در جنگل‌های ارسباران سعید قاسمی اسفهلان، مهدی ارزنلو مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
574 2089-IPPC22 (R3) شناسایی ژن‌های فرضی بیماری‌زایی در مراحل زیستی بعد از آلوده‌سازی نماتد سیستی کلمHeterodera cruciferae حبیبه جباری، ناصر العشری، فلورین گراندلر، زهرا تنها معافی، غلامرضا نیکنام مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
575 1563-IPPC22 (R1) شناسایی شکم پایان خاکزی و آبزی حاشیه رودخانه جاجرود استان تهران الهام احمدی، بهاره رنجنوش، محسن مفیدی نیستانک مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
576 1412-IPPC22 (R1) شناسایی عامل بیماری گال زیتون در باغی در استان گلستان و امحا آن مریم خضری، ابوالقاسم قاسمی، اکبر آهنگران مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
577 1894-IPPC22 (R1) شناسایی عامل پوسیدگی پایه سیترنج در باغات مرکبات شرق استان مازندران فائزه فلکی، سید وحید علوی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
578 1640-IPPC22 (R2) شناسایی عامل عارضه خشکیدگی شاخه و زوال درختان میوه هسته دار (برگ نقره ای) در شرق مازندران پرسا تیموری، سید وحید علوی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
579 1941-IPPC22 شناسایی عامل و بررسی امکان کنترل بیماری شانکر باکتریایی درختان هلو از طریق روش شیمیایی و هرس در استان کرمانشاه مهیار شیخ الاسلامی آل آقا، ابوالقاسم قاسمی، فتحعلی نوری، داریوش صفایی، حسن یونسی، عیسی ارجی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
580 1737-IPPC22 شناسایی عمل‌گرهای فیتوپلاسمای جاروک لیموترش در گیاه آلوده کرامت اله ایزدپناه، امنه عنابستانی، سابرینا پالمانو مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
581 1915-IPPC22 (R1) شناسایی عوامل قارچی عامل سرخشکیدگی و زوال درختان گردو در باغات ریجاب از توابع استان کرمانشاه شیما سعیدی گرمیانه، صمد جمالی، آزاده دلاوری مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
582 1330-IPPC22 شناسایی قارچ آلترناریا به عنوان عامل بیماری لکه برگی آلترناریایی گیاه دارویی عروسک پشت پرده اعظم نجفی کهکی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
583 1232-IPPC22 شناسایی قارچهای پلیپور (بازیدیومیست) در غرب استان گیلان محمد عموپور راسته کناری، معصومه قبادنژاد، سید اکبر خداپرست مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
584 1923-IPPC22 (R2) شناسایی قارچ‌های همراه علایم شانکر درختان میوه هسته‌دار در استان‌‌های خراسان رضوی، خراسان شمالی و خراسان جنوبی عباس آتشی خلیل آباد، خلیل‌بردی فتوحی‌فر مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
585 2515-IPPC22 (R1) شناسایی گروه‌های سازگاری رویشی(VCGs) قارچ Botrytis cinerea با استفاده از جهش‌یافته‌های nit زینب کیخسروی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
586 1535-IPPC22 (R1) شناسایی گونه‌های قارچ آلترناریا در درختان پرتقال استان‌های گلستان و مازندران و بررسی بیماریزایی آنها در ارقام پرتقال محمود ریاحی، پریسا طاهری، مجتبی ممرآبادی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
587 1940-IPPC22 شناسایی گونه های مختلف قارچ های مولد سیاهک در منطقه مغان آرزو بیدار، مهدی ارزنلو، محمد محمدی پور مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
588 1221-IPPC22 (R1) شناسایی میزبان‌های علفی برای ویروئید‌های مرکبات لیلا ابراهیمی مقدم، محمد زکی عقل، بهروز جعفرپور، محسن مهرور مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
589 2404-IPPC22 (R1) شناسایی منابع مقاومت در لاین‎های مختلف گندم در برابر قارچ Blumeria graminis f.sp. tritici حوریه مسعودی، حسین صبوری، فاختک طلیعی، جبارآلت جعفربای مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
590 1597-IPPC22 (R1) شناسایی مورفولوژیکی و مولکولی عوامل قارچی زوال درختان بلوط در استان کرمانشاه محمد صابرنسب، صمد جمالی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
591 1776-IPPC22 (R1) شناسایی مورفولوژیکی و مولکولی گونه‌های Trichoderma مزارع جالیز ایران براساس توالی ناحیه‌ی ITS rDNA و بررسی خاصیت آنتاگونیستی آن‌ها رقیه حبیبی اسمعلی کندی، کامران رهنما مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
592 1270-IPPC22 (R1) شناسایی مورفولوژیکی و مولکولی گونه‌های قارچ Phomopsis روی چند گیاه در استان مازندران صفرعلی مهدیان، سورنا باوند سوادکوهی، ولی اله بابایی زاد، محمد علی تاجیک قنبری مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
593 2130-IPPC22 (R4) شناسایی نماتدهای انگل گیاهی در برخی مراتع استان اردبیل آرزو خسروزاده مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
594 2463-IPPC22 (R2) شناسایی نماتدهای بالاخانواده Aphelenchoidea از استانهای شمالی ایران فرزاد علی رمجی، ابراهیم پورجم، اکبر کارگربیده، مجید پدرام مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
595 1404-IPPC22 (R2) شناسایی نماتد‌های فوق بالا خانواده‌ی Tylenchomorpha از زمین‌های سبزی‌کاری شهرستان ارومیه المیرا نوروزی تومتری، علی اسکندری، سید حسین میربابایی کرانی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
596 1500-IPPC22 (R2) شناسایی و ارزیابی جدایه های عامل بیماری پژمردگی قارچی فوزاریومی و رتیسلیومی بادنجان در مناطق مختلف کشور ناهید قاسمی، ژاله منصوری، نسرین نوروزی راد مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
597 1656-IPPC22 (R1) شناسایی و بررسی اثر آنتاگونیستی جدایه Pantoea agglomerans در برابر بیماری آتشک سیب و گلابی در مازندران سمن فیروزیان بندپی، حشمت اله رحیمیان مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
598 1180-IPPC22 شناسایی و بررسی تنوع ژنتیکی پکتوباکتریوم‌های عامل پوسیدگی نرم سیب‌زمینی در استان اردبیل الهام عشق پور، فاطمه شهریاری، ابوالقاسم قاسمی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
599 1065-IPPC22 شناسایی و تعیین خصوصیات باکتری های همراه با درختان بلوط آلوده شمال ایران میثم بخشی گنجه، حشمت اله رحیمیان، مسعود شمس بخش، ناصر صفایی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
600 1520-IPPC22 شناسایی و تعیین ویژگی های مولکولی ویروس کوتولگی بافت مرده ی باقلا، یک نانوویروس جدید در مزارع حبوبات ایران سید علی اکبر بهجت نیا، مائده لطفی پور، کرامت اله ایزدپناه مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
601 2440-IPPC22 (R1) شناسایی و ردیابی فوزاریوم‌های عامل پوسیدگی دانه ذرت با استفاده از آغازگرهای مبتنی بر Camodulin و IGS نجمه جوانبخت اول مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
602 1317-IPPC22 (R1) شناسایی ویروس های رایج میخک در گلخانه های محلات هنگامه جامی، مسعود شمس بخش، حسین بیات مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
603 1856-IPPC22 (R2) شناسایی و طبقه بندی فیتوپلاسمای همراه با بیماری غنچه درشت گوجه فرنگی از استان‌های همدان و قزوین سجاد شاهوردی، ، سید محسن تقوی، محمود معصومی، فرشاد همتی دیناروند مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
604 2397-IPPC22 (R1) شناسایی و مطالعه نوسانات جمعیت سوسک پوست‌خوار مدیترانه ای کاج، Orthotomicus erosus، در بوستان جنگلی چیتگر تهران تورج ارکانی، حسین فرازمند، هادی استوان، مهدی غیبی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
605 2000-IPPC22 شیوع سوختگی (بلایت) تویا در برخی از نهالستان‌های پرورش گیاهان زینتی در استان گیلان حسین مسیگل، سید اکبر خداپرست مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
606 1157-IPPC22 (R1) طراحی، ساخت و مقایسه کارایی سه سازه علیه ویروس موزاییک شلغم (TuMV) مجید جعفری، مسعود شمس بخش، احمد معینی، مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
607 1360-IPPC22 (R1) طراحی و ارزیابی یک حسگرآپتانانو جهت تشخیص و اندازه گیری سریع باقیمانده حشره کش دیازینون در دو محیط شبیه سازی شده رایانه ای (In Silico) و آزمایشگاهی (In Vitro) محمود جوکار، محمد حسن صفرعلیزاده، فرزین هادیزاده، فاطمه رحمانی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
608 2386-IPPC22 عفونت زایی رونوشت ساخته شده در شرایط in vitro ویروئید اگزوکورتیس مرکبات (CEVd) در سیترنج مرضیه قباخلو، اکبر دیزجی، احد یامچی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
609 1050-IPPC22 (R1) عکس‌العمل ارقام مختلف سیب نسبت به مایه‌زنی مصنوعی با قارچ Diplodia bulgarica مهرویه کتابچی، یوبرت قوستا، لطفعلی ناصری مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
610 2077-IPPC22 (R1) علل موثر در زوال گون مولد گزانکبین(Astragalus adscendens) ‎‏ در منطقه گلستانکوه خوانسار شکوفه حاجی هاشمی، فرناز عظیمی، سید ابراهیم صادقی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
611 2217-IPPC22 (R1) عملکرد سوسک چهار نقطه‌ای حبوبات، Callosobruchus maculatus F. (Coleoptera: Bruchidae)، روی شش میزبان مختلف مهدیه جعفری جاهد، احسان برزویی، زهرا عابدی، جبرائیل رزمجو مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
612 1108-IPPC22 غربالگری مقاومت به قارچ Verticillium dahliae عامل بیماری پژمردگی ورتیسیلیومی در ارقام امیدبخش و کلکسیون ژنوتیپ‌های بومی زیتون ایران ندا زند، حسین جعفری، شمس اله نجفی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
613 1746-IPPC22 (R1) غربال هیبرید های دیپلوئید مقاوم به نماتد مولد سیست در چغندرقند سعید واحدی الوانق مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
614 1624-IPPC22 (R1) فاکتورهای محیطی تاثیرگذار روی تولید آفلاتوکسین‌ها توسط قارچ Aspergillus parasiticus سید مسلم موسویان، مصطفی درویش نیا، فاطمه دریکوند مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
615 1416-IPPC22 (R1) فراسنجه های جدول زندگی (Hemi: Aleyrodidae) Bemisia tabaci و زنبور پارازیتوئید آن Encarsia inaron روی کدو مسمایی در شرایط آزمایشگاهی صحبت قدمی، فرحان کچیلی، پرویز شیشه بر مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
616 1193-IPPC22 (R2) فعالیت آنتی اکسیدانی عصاره خام گیاه مورد علیه ویروس موزاییک خیار زهرا پازوکی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
617 2141-IPPC22 (R1) فعالیت آنتاگونیستی دو گونه باسیلوس علیه قارچ عامل پوسیدگی سفید ریشه سیب در شرایط آزمایشگاه نسترن بیننده، ناصر صفایی، فاطمه خلقتی بنا مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
618 1128-IPPC22 (R1) فعالیت حشره کشی ترکیبات کیتوزان-فلز علیه شته مومی کلم Brevicoryne brassicae (Homoptera: Aphididae) و شکارگر آن Coccinella septempunctata (Coleoptera: Coccinellidae) نجمه صاحب زاده مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
619 1203-IPPC22 (R1) فعالیت دو نمک سیلیکاتی در مهار Phytophthora pistaciae، عامل گموز پسته رضا مستوفی زاده قلمفرسا، خدیجه حسینی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
620 1133-IPPC22 (R1) فعالیت ضدتغذیه ای تیمول و دی-آلیل دی-سولفاید روی نانوذرات سیلکا علیهTuta absoluta Meyrick (Lepidoptera: Gelechiidae) نجمه صاحب زاده، زهرا خوشه بست مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
621 2167-IPPC22 (R1) فعالیت ضد میکروبی متابولیت‌های تولیدی توسط گونه‌های Cytospora عبدالرحمان رشیداقدم، اسداله بابای اهری، مهدی ارزنلو، ابوالفضل نرمانی، کیوان کریمی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
622 1305-IPPC22 (R1) فعال‌سازی مسیرهای پیام‌رسانی مقاومت در آرابیدوبسیس بوسیله ترکیبات فرار باسیلوس روح اله شریفی، مسعود احمدزاده، کیوان بهبودی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
623 1154-IPPC22 (R1) فون زنبورهای جنس (Gasteruption (Hym.: Gasteruptiidae در شمالغرب ایران با گزارش جدید سه گونه شیرین ترابی پور، حسین لطفعلی زاده، سهیلا مسعودی راد مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
624 1646-IPPC22 (R2) فون سوسک های زمینی (Col: Carabidae) در شهرستان ساری و حومه راضیه یافایی، علیرضا هادی زاده، محمود محمدی شریف، جان موئیلویک مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
625 2311-IPPC22 (R2) فون کنه‌های Pneumolaelaps Berlese (Mesostigmata: Laelapidae) در برخی نقاط ایران ارسلان خلیلی مقدم، عیرضا نعمتی، زریر سعیدی، حمیدرضا کبیری مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
626 1335-IPPC22 (R1) فون کنه های بالاخانواده Tydeoid (Acari: Iolinidae, Tydeidae) در استان فارس، ایران سمیرا بخشی، محمد خانجانی، عظیم نعمتی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
627 1663-IPPC22 (R1) فون کنه‌های پتی‌کوئید(Acari: Oribatida) استان آذربایجان‌شرقی، ایران منصوره آهنی آزاد، محمد باقری، محمدعلی اکرمی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
628 1518-IPPC22 (R1) فون کنه‌های خاکزی (Acari) شهرستان هشترود، آذربایجان‌شرقی، ایران محمد باقری، طاهره تقی پور گل، منصوره آهنی آزاد مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
629 2389-IPPC22 (R1) فون کنه‌های شکارگر بالاخانواده‌ی Bdelloideaو خانواده Cheyletidae انبارهای غلات استان آذربایجان‌شرقی، ایران حامد عباسی، فریبا اردشیر، محمد باقری مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
630 1075-IPPC22 (R1) فون کنه‌های شکارگر و گیاه‌خوار(Acari: Prostigmata) درختان میوه شهرستان قروه فاطمه امینی، محمد خانجانی، معصومه خانجانی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
631 1900-IPPC22 (R1) فون کنه‌های میان استیگما (Acari: Mestigmata) انبارهای کاه وکلش برخی از روستاهای شهرستان مریوان و ارومیه سیوان نادری، شهرام میرفخرایی، محمدحسن صفرعلیزاده مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
632 2113-IPPC22 (R1) فون مگس‌های قبیله (Dip.: Tachinidae: Exoristinae) Goniiniدر نواحی شمال و شمال‌غرب ایران همراه با گزارش جدید 5 جنس و 7 گونه برای ایران فرناز سیدی صاحباری، صمد خاقانی نیا، ، ابراهیم گیلاسیان، تئو زیگرز مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
633 1782-IPPC22 (R1) فون ﻛﻨﻪهای خانواده‌ی (Acari: Prostigmata) Raphignathidae باغات سیب منطقه سلماس، استان آذربایجان غربی، ایران صدیقه علی زاده، سیدعلی صفوی، داود شیردل مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
634 1202-IPPC22 (R1) قارچ‌های اکتومیکوریز بلوط جنگل ارسباران محمدرضا آصف مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
635 1860-IPPC22 (R1) قارچ‌های مهم همراه ریشه و طوقه جو در استان اصفهان میثم یزدانی کوهانستانی، عبدالحسین جمالی زواره مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
636 2262-IPPC22 (R1) کارایی حشره‌کش جدید پروتئوس OD 11% و چند حشره‌کش رایج در کنترل تریپس پیاز در استان آذربایجان شرقی داود شیردل، عزیز شیخی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
637 1009-IPPC22 (R1) کارایی روش اخلال در جفت گیری برای کنترل خسارت کرم خراط (Zeuzera pyrina L. (Lep.: Cossidae)، توسط محصول تجاری ZEUTECدر باغ‌های گردوی کشور فاطمه شفقی، آرمان آوندفقیه، محمد جعفرلو، سید وحید فرهنگی، رضا شهسواری مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
638 2122-IPPC22 (R1) کارایی عصاره ژنوتیپ های بومی آویشن دنایی و آویشن کارمانیکوس در مقایسه با آویشن باغی در کنترل بید کلم جواد کریم زاده اصفهانی، فرنوش رستگار، بابک بحرینی نژاد مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
639 1907-IPPC22 کارائی ژن‌های مقاومت نسبت به زنگ زرد گندم و فاکتور‌های بیماری‌زایی قارچ Puccinia striiformis f. sp. tritici طی هشت سال بررسی در اردبیل صفرعلی صفوی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
640 2443-IPPC22 (R1) کاربرد آفتکش گیاه پایه نانو کپسوله شده زیره سبز در مدیریت کنترل بید کلم مریم نگهبان، سعید محرمی‌پور مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
641 1093-IPPC22 (R2) کاربرد خارجی متیل جاسمونات و مقاومت سیستمیک القایی در بیماری بلایت خوشه گندم سید کاظم صباغ، مرجان پیکانی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
642 1109-IPPC22 (R1) کاربرد ژن‌های میتوکندریایی COX1 و 16S rRNA در تجزیه و تحلیل ژنتیک جمعیت سوسک پوست‌خوار کاج، Orthotomicus erosus مسعود مهرپرور، جهانگیر خواجه علی، غلامرضا صالحی جوزانی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
643 1445-IPPC22 (R1) کاربرد کائولن فرآوری شده برای کنترل آفات مهم زیتون محمدرضا عباسی مژدهی، علی اکبر کیهانیان، سینا احمدیه راد مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
644 1122-IPPC22 کاهش وقوع پژمردگی فوزاریومی خیار در گلخانه های ورامین با کاربرد Talaromyces flavu داریوش شهریاری، لاله نراقی، ابوالفضل سرپله، اصغر حیدری، همایون افشاری آزاد مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
645 2330-IPPC22 یک راهکار مناسب برای استفاده در مدیریت تلفیقی بیماری بلاست مرکبات مجید الداغی، جواد زیار پایین رودپشتی، ابوالقاسم قاسمی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
646 2169-IPPC22 (R2) کنترل بیماری پژمردگی فوزاریومی ((Fusarium oxysporum f. sp. lycopersici با استفاده از سالسیلیک‌اسید فائقه ابوطالبی پیرنعیمی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
647 1862-IPPC22 (R2) کنترل بیولوژیک Fusarium oxysporum f. sp. radices-cucumerinum با استفاده از باکتری‌های سودوموناد فلورسنت جداسازی شده از فرا ریشه خیار تحت شرایط آزمایشگاهی و گلخانه‌ای سامان باقری، حمیدرضا علیزاده، امیررضا امیرمیجانی، مهدی آزادوار مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
648 1173-IPPC22 (R1) کنترل بیولوژیک آفات مهم چمن، کرم سفید ریشه یا سوسک چمن (Pentadon idiota) و آگروتیس (Agrotis segetum) شهرستان شیراز با استفاده از نماتدهای بیمارگر حشرات وحید ادراکی، احسان فاطمی، محمود عالیچی، مژگان زارعیان، حسین میرسعیدی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
649 1374-IPPC22 (R1) کنترل بیولوژیک بیماری پوسیدگی خاکستری انگور ناشی از Botrytis cinerea با استفاده از Trichoderma harzianum و Candida membranifaciens کاظم کاسفی، پریسا طاهری، بهروز جعفرپور، سعید طریقی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
650 1339-IPPC22 (R1) کنترل بیولوژیک پوسیدگی فوزاریومی ریشه لوبیا با Trichoderma hamatum و Pseudomonas fluorescens الهه خسروانجم، عباس شرزه ای، نوازاله صاحبانی، مهرنوش محمدی فر مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
651 1759-IPPC22 (R1) کنترل بیولوژیک قارچ Aspergillus niger، عامل بیماری پوسیدگی سیاه در انگور با استفاده از Trichoderma harzianum و Candida membranifaciens کاظم کاسفی، پریسا طاهری، بهروز جعفرپور، سعید طریقی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
652 2067-IPPC22 (R1) کنترل تلفیقی شب‌پره‌ی هندیPlodia interpunctella (Lep.: Pyralidae) با استفاده از امولسیون سیر و دماهای پایین زهرا باقرزاده، مجتبی قانع جهرمی، امین صدارتیان جهرمی، حمیده صحراییان، صغری سیدی زاده مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
653 2394-IPPC22 (R1) کنترل زیستی بیماری لکه قهوه‌ای قارچ خوراکی دکمه‌ای سفید( Agaricus bisporus) با استفاده از باکتری‌های همستیز محمد علی اصلانی، بهروز حریقی، جعفر عبداله زاده مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
654 1348-IPPC22 (R1) کنترل شیمیایی کرم خراط،Zeuzera pyrina L. روی درخت گردو به روش تزریق علی رضا مختاریان، هاجر پاکیاری، عزیز شیخی گرجان، عباس ارباب، علی محمدی‌پور، هدی اردستانی رستمی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
655 1562-IPPC22 (R1) کنه‌های پیش‌استیگمای مرتبط با درختان رزاسه در شهر همدان، استان همدان معصومه خانجانی، محمد خانجانی، فاطمه امینی، فاطمه صابرفر مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
656 2236-IPPC22 کنه های راسته Mesostigmata مرتبط با حشرات در استان خراسان شمالی فریبا رضائی، علی احدیت، امید جوهرچی، فروغ بهرامی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
657 1713-IPPC22 (R1) کنه‌های زیر‌راسته‌ی Oribatida (Acari: Sarcoptiformes) ناحیه‌‌ی مرند استان آذربایجان شرقی به همراه گزارش یک زیرجنس جدید برای فون کنه‌های ایران پریسا لطف الهی، الناز موحد زاده، رعنا ولیزاده کامران مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
658 1323-IPPC22 (R2) کنه‌های شکارگر بالاخانواده‌ی Bdelloidea (Acari: Trombidiformes: Prostigmata) شهرستان آمل، استان مازندران، ایران سعید پاک طینت سئیج، محمد باقری، علیرضا صبوری، غلامحسین قره خانی، حامد غباری مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
659 1398-IPPC22 (R1) کنه‌های شکارگر بالاخانواده‌ی Bdelloidea (Acari: Trombidiformes: Prostigmata) شهرستان هشترود، استان آذربایجان‌شرقی، ایران محمد باقری، سعید پاک طینت سئیج مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
660 1251-IPPC22 گزارش جدید از باکتری های تجزیه کننده AHL در دنیا و ایران عادله سبحانی پور، کیوان بهبودی، اسماعیل محمودی، محسن فرزانه مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
661 2129-IPPC22 گزارش جدید از مگس‌های زیرخانواده (Dip., Dolichopodidae) Diaphorinae از شمال غرب ایران صمد خاقانی نیا، فرزانه کازرانی، علی اصغر طالبی، مارک پالت مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
662 1675-IPPC22 (R1) گزارش جدید دو گونه از زنبورهای فاخته (Hymenoptera, Chrysididae) از ایران فروغ السادات فرزانه، نازیلا سقایی، راحیل اسدی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
663 1168-IPPC22 (R1) گزارش جدید زنبور پارازیتوئید Psyllaephagus cellulatus Waterston, 1922 (Hym.: Encyrtidae) از ایران حامد رونق اردکانی، حسین لطفعلی زاده، عزیزالله مختاری، غلامرضا توکلی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
664 1351-IPPC22 (R1) گزارش جدید زنجرک Doratulina (Doratulina) longipenis (Hemiptera: Cicadellidae) از ایران فرزاد پاکارپور راینی، علی اصغر سراج، جاماسب نوذری، عیسی اعتمادی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
665 2327-IPPC22 (R1) گزارش جدید یک جنس و پنج گونه از مگس‌های زیرخانواده ‌Dexiinae (Dip.: Tachinidae) از استان‌های گیلان و مازندران علی اصغر طالبی، فرناز سیدی صاحباری، صمد خاقانی نیا، ابراهیم گیلاسیان، یواخیم زیگلر مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
666 1053-IPPC22 (R1) گزارش جدید یک جنس و چهار گونه از خانواده Eupelmidae (Hym.: Chalcidoidea) از ایران حسین لطفعلی زاده، لیلا قدیرزاده مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
667 2424-IPPC22 گزارش جدید یک گونه‌ از کنه‌های جنس (Acari: Mesostigmata:Polyaspididae) Polyaspis Berles برای ایران طلعت خالصی، شهروز کاظمی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
668 1507-IPPC22 (R1) گزارش جدید نه گونه از زنبور های خانواده Crabronidaeاز ایران مریم صادقی، مجید فلاح زاده، هادی استوان، توشکو جوبومیروف، شهرام حسامی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
669 2081-IPPC22 (R2) گزارش چند گونه نماتد آزادزی از مراغه- استان آذربایجان‌شرقی غلامرضا نیکنام، ابراهیم کاظمی، احمد خیری مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
670 2090-IPPC22 (R1) گزارش دو گونه از جنس‏های Malenchus (Nematoda: Tylenchidae) و Aphelenchoides (Nematoda: Aphelenchoididae) از ایران پریسا جلالی نسب، رامین حیدری، سید محسن نساج حسینی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
671 1189-IPPC22 (R1) گزارش دو گونه از نماتدهای متعلق به خانواده Belondiridae (Dorylaimida) از استان خوزستان علی یعقوبی اکبر، ابراهیم پورجم، مجید پدرام مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
672 1644-IPPC22 گزارش دو گونه نماتد انگل داخلی مهاجر (Nematoda: Pratylenchidae) از گیاهان دارویی منطقه بویراحمد سیمین انصاری، حبیب اله چاره گانی، محمد عبدالهی، رضا قادری مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
673 1439-IPPC22 گزارش قارچ Fusarium graminearum و فرم جنسی آن از ذرت در منطقه دشت مغان همایون کاظمی، حسن مومنی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
674 1179-IPPC22 (R1) گزارش یک جنس و یک گونه از خانواده‌ی Tarsonemidae (Acari: Heterostigmatina) جدید برای فون کنه‌های آسیای غربی سعیده قبلعلی وند، کریم حدادایرانی نژاد، شهاب منظری، محمد مقدم واحد، ویشیج ماگوفسکی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
675 2146-IPPC22 (R1) گزارش یک گونه‌ی جدید از کنه‌های جنس (Dendrolaelaps Halbert (Acari: Mesostigmata: Digamasellidae برای ایران سمیه ابوالقاسمی نژاد شیرازی، شهروز کاظمی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
676 1209-IPPC22 (R1) گزارش گونه Nothotylenchus antricolus Andrássy, 1961 از ایران علی یعقوبی اکبر، ابراهیم پورجم، مجید پدرام مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
677 2102-IPPC22 (R1) گزارش گونه Omalus aeneus (Fabricius, 1787) (Hymenoptera: Chrysididae) از ایران افروز فرهاد، علی اصغر طالبی، یعقوب فتحی‌پور، حمیدرضا حاجی‌قنبر مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
678 1357-IPPC22 (R1) گزارش گونه های Phoma exigua و Phoma pinodella از میزبان های جدید گیاهی الهام امیردهی، خلیل‌بردی فتوحی‌فر، محمد جوان‌نیکخواه مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
679 2025-IPPC22 (R1) گزارش گونه‌های جدید از مگس‌های زیرخانواده‌ی Tachininae (Dip.: Tachinidae) از استان‌های شمال و شمال‌غرب ایران صمد خاقانی نیا، فرناز سیدی صاحباری، علی اصغر طالبی، ابراهیم گیلاسیان، یواخیم زیگلر مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
680 1643-IPPC22 (R1) گزارش گونه‌های رده پادمان از خاک و خاک‌برگ پارک جنگلی بابااَمان (شهرستان بجنورد، خراسان شمالی) نرجس زمانی، معصومه شایانمهر مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
681 2403-IPPC22 (R1) گزارش میزبانی جدید برای شش گونه از کنه های خانواده Tenuipalpidae و Tuckerellidae در استان کرمان، ایران حمید خادم صفدرخانی، مهدیه اسدی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
682 1285-IPPC22 گزارش‌های جدید از جنس Rosellinia برای میکوبیوتای ایران محمدجواد پورمقدم آستانه، سیداکبر خداپرست مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
683 2017-IPPC22 (R1) گونه هایPhaeoacremonium همراه با درختان جنگلی در استان گیلان محمد کاظم زاده چکوسری، حمید محمدی، سیداکبر خداپرست مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
684 1453-IPPC22 گونه‌هایPythium و Phytopythium جداشده از شالیزارهای استان فارس فاطمه سلمانی نژاد، رضا مستوفی زاده قلمفرسا مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
685 2005-IPPC22 گونه‌های جدیدی از بخش‌های Infectoria و Psuedoalternaria از جنس Alternaria در ایران علیرضا پورصفر، محمد جوان‌نیکخواه، یوبرت قوستا مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
686 1424-IPPC22 (R1) گونه های فوزاریوم همراه ریشه، طوقه، ساقه و غلاف برنج در استان های شمالی کشور حنانه ورداسبی، محمد جوان‌نیکخواه، حسین صارمی، فریدون پاداشت دهکائی، امید اتقیا مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
687 1118-IPPC22 (R1) مدیریت تلفیقی بیماری ساق سیاه و پوسیدگی اسکلروتینیایی ساقه کلزا همایون افشاری آزاد مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
688 1488-IPPC22 (R1) مدیریت کنترل تلفیقی سپردار توت (Pseudaulacaspis pentagona Targioni) روی درختان هلو در استان مازندران شعبانعلی مافی پاشاکلائی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
689 2431-IPPC22 (R1) مدل نمونه‌برداری بینومیال شته Schizaphis graminum (Hem.: Aphididae) در مزارع گندم آبی منطقه ورامین شهرام شاهرخی، مسعود امیرمعافی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
690 1549-IPPC22 میزبانان علفی جدید Spiroplasma citri نجمه دادستان، کرامت اله ایزدپناه مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
691 1641-IPPC22 مسیر حرکت Candidatus Phytoplasma aurantifolia در نهال‌های لیموترش بعد از مایه زنی با پیوند محسن امیری مزرائی، کرامت اله ایزدپناه، محمد صالحی، حبیب الله حمزه زرقانی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
692 1944-IPPC22 (R3) مطالعه اثرات کشندگی و زیر کشندگی جدایه‌های قارچ بیمارگر Beaveria bassiana (Blas.) Vuill. روی حشرات کامل شته معمولی گندم Schizaphisg raminum (Rondani) (Hemiptera: Aphididae) در شرایط آزمایشگاهی مهدیه موسوی، فریبا مهرخو، یوبرت قوستا، سمانه اکبری مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
693 2121-IPPC22 (R1) مطالعه اثر بنزوتیادیازول در کاهش بیماری سفیدک داخلی خیار سمیرا مشایخی ساردوئی، ، حمیدرضا علیزاده، امیررضا امیرمیجانی، خدیجه سالاری مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
694 2344-IPPC22 (R1) مطالعه اثر ضد باکتریایی چند اسانس گیاهی بر بیماری بلایت باکتریایی گندم با عامل Pseudomonas syringe pv. syringae در شرایط آزمایشگاه بهرخ شعبانی، رسول رضائی، حبیب اله چاره گانی، امین صالحی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
695 2288-IPPC22 (R1) مطالعه‌ی اثر فاصله‌ی بین ردیف و تراکم بوته بر سطح زیر منحنی پیشرفت بیماری (AUDPC) لکه‌شکلاتی باقلا و عملکرد دانه در شرایط آلودگی طبیعی در منطقه‌ی گرگان مرتضی محمد شفیع، امیر ذوالفقاری، فاطمه شیخ مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
696 2037-IPPC22 (R1) مطالعه‌ی ارتباط بین حساسیت به اسانس گیاه خوشاریزه (Echinophora cinerea) با فعالیت آنزیم های سم زدا در دو گونه از آفات انباری امین شجاعی، مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
697 2021-IPPC22 (R1) مطالعه‌ی آنزیم‌های گوارشی و متابولیسم حد واسط لمبه‌ی گندم، Trogoderma granarium Everts (Coleoptera: Dermestidae) روی ارقام مختلف جو در شرایط آزمایشگاه مژگان مردانی طلایی، آرش زیبایی، زهرا عابدی، علی گلی زاده، وحید رحیمی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
698 1307-IPPC22 مطالعه‌ی بیماری سرخشکیدگی و شانکر رز در گل‌خانه‌های تولید گل استان فارس فاطمه صباحی، حمزه مفاخری، ، ضیاالدین بنی‌هاشمی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
699 1102-IPPC22 (R1) مطالعه پارامترهای جدول زندگی کنه شکارگر ( Neoseiulus californicus (Acari:phytoseiidae تحت تاثیر غلظت‌های زیر کشنده پیریدابن و اسپیرومسیفن مریم قدیم ملالو، کتایون خردمند، رضا صادقی، علی اصغر طالبی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
700 2237-IPPC22 (R1) مطالعه تاکسونومیکی قارچ‌های اندوفیت از گیاهان دارویی بادرشبو، پونه و نعنافلفلی مینا نوری گندوک، یوبرت قوستا مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
701 2007-IPPC22 مطالعه تاکسونومیکی گونه‌های جنس Stemphylium همراه با علایم کپک‌های دوده‌ای گندم و جو در استان‌های گلستان، البرز و قزوین علیرضا پورصفر، یوبرت قوستا، محمد جوان‌نیکخواه مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
702 1772-IPPC22 (R1) مطالعه تطبیقی فعالیت حشرات کامل شب پره کرم سیب،Cydia pomonella با استفاده از تله های نوری و تله های فرومونی دلتایی در شهرستان زنجان حمید رضا صراف معیری، مجید آزادی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
703 1414-IPPC22 (R1) مطالعه تنوع زیستی قارچ‌های هیفومیست در خاک‌های اطراف دریاچه ارومیه مهرداد منافی شبستری، یوبرت قوستا، یونس رضایی دانش مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
704 2422-IPPC22 مطالعه تنوع ژنتیکی جمعیت‌های Bipolaris sorikiniana، عامل پوسیدگی معمولی طوقه و ریشه گندم و جو، در استان‏های البرز و قزوین با استفاده از نشانگر مولکولی URP-PCR ارزو جعفری، محمد جوان‌نیکخواه، رحیم مهرابی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
705 2045-IPPC22 (R2) مطالعه تنوع ژنتیکی جمعیت های زنبورعسل ایرانی (Apis mellifera meda Skorikow, 1829) با استفاده از نشانگرهای ریزماهواره عطااله رحیمی، علی نقی میرمویدی، دانیال کهریزی، لیلا زارعی، صمد جمالی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
706 2187-IPPC22 (R1) مطالعه ریخت‌سنجی هندسی جمعیت‌های جغرافیایی پسیل معمولی پسته، Agonoscena pistaciae (Hemiptera: Aphalaridae) ، در استان‌های کرمان و خراسان رضوی محمدرضا مصطفوی، محمدرضا لشکری، سعید ایران منش، سید مظفر منصوری مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
707 1440-IPPC22 (R1) مطالعه‌ی رشد و نمو وابسته به دمای کفشدوزک Cryptolaemus montrouzieri با بکارگیری مدل‌های غیرخطی حسین رنجبر اقدم، سیده عاطفه مرتضوی، لادن صدیقی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
708 1262-IPPC22 (R1) مطالعه زیست شناسی آفت قرنطینه ای کرم سرخ ثانوی پنبه Pectinophora malvella غلامرضا گل محمدی، تقی درویش مجنی، علی حسینی قرالری، شمس الدین علیزاده مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
709 1063-IPPC22 (R2) مطالعه زیست ‌شناسی و روند تخمریزی بید گوجه‌فرنگی Tuta absoluta (Meyrick) در شرایط آزمایشگاه سیده راضیه احمدی پور، شهرام فرخی، آرزو یوسفی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
710 2367-IPPC22 (R1) مطالعه زنبورهای گروه Pimpliformes (Hymenoptera: Ichneumonidae) در برخی مناطق استان یزد شیما حبیبی بدرآبادی، محمد خیراندیش کشکویی، عباس محمدی خرم آبادی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
711 1665-IPPC22 (R2) مطالعه زنجرک‌های خانواده Cicadellidae (Hemiptera: Auchenorrhyncha) در مناطقی از استان خوزستان فرزاد پاکارپور راینی، مایکل ویلسون مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
712 1655-IPPC22 (R1) مطالعه علائم بیماری موزائیک انجیر در گلخانه مرکز تحقیقات ویروس شناسی گیاهی، ایران ابوذر قربانی، کرامت اله ایزدپناه، علیرضا افشاریفر مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
713 1149-IPPC22 (R2) مطالعه فراوانی و تنوع توده‌های متعلق به زنبورهای بالاخانواده‌ی Chalcidoidea در استان آذربایجان‌شرقی امیررضا پیروزنیا، حسین لطفعلی زاده، محمدرضا زرگران مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
714 1698-IPPC22 (R1) مطالعه‌ی فراوانی و ساختار جمعیتی زنبورهای پارازیتوئید شب پرواز خانواده‌ی Ichneumonidaeدر سطح زیرخانواده‌ در ارتفاعات مختلف جنوب ایران محبوبه اعتمادی، امین صدارتیان جهرمی، عباس محمدی خرم آبادی، مصطفی حقانی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
715 1288-IPPC22 (R1) مطالعه فیلوژنیک و تعیین گونه‌ی ژنومی عامل گال طوقه چغندرقند(Agrobacteriium tumefaciens) در جنوب ایران حمزه مفاخری، سید محسن تقوی، احمدرضا قربانی، ابراهیم اسداغی، صادق زارعی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
716 1364-IPPC22 (R2) مطالعه فونستیک بالتوری‌های خانواده‌های Myrmeleontidae، Ascalaphidae و Chrysopidae در شهرستان‌های شوش و دزفول استان خوزستان فاطمه رشیدی خواه، علی نقی میرمویدی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
717 2498-IPPC22 (R1) مطالعه فونستیک پشه‌های کولیسیده (Diptera: Culicidae) در منطقه سیاهو بندرعباس, استان هرمزگان الهام بیابانگرداصفهانی، محمدسعید دایر، سیدحسن موسی کاظمی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
718 2473-IPPC22 (R1) مطالعه فونستیک زنبورهای جنس Pseudovipio Szépligeti,189 در استان هرمزگان علی عامری سیاهویی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
719 2055-IPPC22 (R2) مطالعه فونستیک زنبورهای زیرخانواده Cryptinae ( Hymenoptera: Ichneumonidae) در شهرستان جیرفت، استان کرمان، ایران مریم پورمحی آبادی، مححد خیراندیش کشکوئی، حاجی محمد تکلوزاده، حسین براهوئی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
720 2023-IPPC22 مطالعه فونستیک مگس‌های زیرخانواده‌های‌ (Dip., Dolichopodidae) Rhaphinae Bigot, 1852 و Sympycninae Aldrich, 1905 در مناطق شمالی و شمال‌غربی ایران همراه با گزارش 5 گونه جدید برای فون ایران فرزانه کازرانی، صمد خاقانی نیا، علی اصغر طالبی، مارک پالت مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
721 2368-IPPC22 (R2) مطالعه‌ فونستیک مگس‌های قبیله‌ Eryciini (Tachinidae: Exoristinae) در نواحی شمال و شمال‌غرب ایران فرناز سیدی صاحباری، صمد خاقانی نیا، علی اصغر طالبی، ابراهیم گیلاسیان، تئو زیگرز مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
722 2213-IPPC22 (R2) مطالعه فون کنه‌های Ameroseiidae (Acari: Mesostigmata) در برخی از نقاط ایران و گزارش یک گونه جدید از جنس Epicriopsis Berlese ارسلان خلیلی مقدم، علیرضا صبوری مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
723 1328-IPPC22 (R1) مطالعه کفشدوزک‌های شکارگر شته‌های Cinara روی درختان کاج در فضای سبز شهرستان مشهد به همراه معرفی گونه غالب مینو حیدری لتیباری، غلامحسین مروج، حسین صادقی نامقی، کلین فاورت مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
724 1074-IPPC22 (R1) مطالعه کنه‌های پیش‌استیگمای مرتبط باspp. Astragalus در شهرستان قروه فاطمه امینی، محمد خانجانی، معصومه خانجانی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
725 1764-IPPC22 (R1) مطالعه گونه‌های فوزاریوم همراه گیاه سویا در استان‌های گلستان و مازندران سعید احمدی، حسین صارمی، افشین رستمی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
726 2340-IPPC22 (R1) مطالعه‌ی مقدماتی ترکیب توده جمعیتی حشرات شکارشده توسط گیاه Silene conica (Caryophyllaceae) در شهرستان داراب، استان فارس، ایران عباس محمدی خرم آبادی، عباس میرسلیمانی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
727 1052-IPPC22 (R1) مطالعه مقدماتی سه زیرخانواده از زنبورهای خانواده Platygasteridae در استان آذربایجان‌شرقی حسین لطفعلی زاده، مرتضی شمسی آقاعلی، شهزاد ایرانی پور مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
728 1949-IPPC22 (R1) مطالعه‌ی مقدماتی سوسک بذرخوار Caryedon angeri (Col.: Chrysomelidae, Bruchinae) روی گیاه جغجغک Prosopis farcta (Fabaceae) در استان یزد، ایران عباس محمدی خرم آبادی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
729 1908-IPPC22 (R1) مطالعه مگس های جنس(Dip., Dolichopodidae) Medetera Fischer von Waldheim, 1819 در جنگل های شمال ایران همراه با گزارش جدید 5 گونه برای فون ایران فرزانه کازرانی، صمد خاقانی نیا، علی اصغر طالبی، مارک پالت مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
730 2401-IPPC22 (R1) مطالعه نقش ژن فنیل آلانین آمونیالیاز در مقاومت برنج به قارچ Gibberella fujikuroi بهزاد اسدی، محمد علی تاجیک قنبری، ولی اله بابایی زاد، حشمت اله رحیمیان مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
731 1482-IPPC22 (R2) مطالعه نوسانات فصلی سرشاخه خوار هلو (Anarsia lineatella Zeller) در باغات هلوی استان مازندران شعبانعلی مافی پاشاکلائی، حسن براری مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
732 2044-IPPC22 (R1) معرفی Pseudomonas koreensis NB2، یک باکتری پروبیوتیک گیاهی جدید از ریزوسفر گندم نگار باقری، مسعود احمدزاده مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
733 2137-IPPC22 معرفی بخشی از طعمه های کفشدوزکها(Coleoptera:Coccinellidae) دراستان یزد مهدی زارع خورمیزی، هادی استوان، مجید فلاح زاده مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
734 1797-IPPC22 (R1) معرفی بخشی از فون کفشدوزک ها (Coleoptera: Coccinellidae) دراستان یزد مهدی زارع خورمیزی، هادی استوان، مجید فلاح زاده مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
735 2168-IPPC22 (R2) معرفی برخی از عوامل ایجاد کننده علایم لکه برگی روی گیاه سویا در استان گلستان سعید احمدی، حسین صارمی، علیرضا پورصفر مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
736 2324-IPPC22 (R2) معرفی برخی قارچ‌های اندوفیت ریشه ذرت و گزارش Phaeocytostroma plurivorum به عنوان گونه جدید برای فلور قارچ‌های ایران محمد علی تاجیک قنبری، حکیمه ضیایی جویباری مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
737 2268-IPPC22 (R3) معرفی پارازیتوئیدهای خانواده Ichneumonidae روی مگس‌های میوه (Dip.: Tephritidae) در شمال غرب ایران علیرضا پورحاجی، حسین لطفعلی زاده، رضا فرشباف پورآباد، بابک قرالی، عباس محمدی خرم آبادی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
738 1007-IPPC22 (R1) معرفی تعدادی از کنه‌های اریباتید عالی (Acari: Oribatida: Brachypylina) از ذخیره‌گاه زیست کره‌ی دشت ارژن و پریشان (استان فارس)، ایران علی ایرانپور پاریزی، محمدعلی اکرمی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
739 1006-IPPC22 (R1) معرفی تعدادی از کنه‌های اریباتید نخستین (Acari: Oribatida: Macropylina) از ذخیره‌گاه زیست کره‌ی دشت ارژن و پریشان (استان فارس)، ایران علی ایرانپور پاریزی، محمدعلی اکرمی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
740 1068-IPPC22 (R1) معرفی تعدادی از گونه های پادمان از جنگل سمسکنده واقع در شهرستان ساری مهدیه قاسمی چراتی، معصومه شایانمهر، مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
741 2382-IPPC22 (R1) معرفی چند گونه از راستهMononchida از ایران ارزو نقوی، امین فلاحی، ابراهیم زاهدی اصل، ابراهیم کاظمی، غلامرضا نیکنام مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
742 2058-IPPC22 (R1) معرفی دو آرایه Bipolaris sorokiniana و Alternaria alternata جدا شده از نخود ثریا میرزاپور، مصطفی درویش نیا، مصطفی درویش نیا مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
743 2342-IPPC22 (R1) معرفی دو گونه جدید از جنس کمیاب Nygolaimoides Meyl in Andrássy, 1960 (Nematoda, Dorylaimida, Thorniidae) از ایران ابراهیم زاهدی اصل، غلامرضا نیکنام، حبیبه جباری، رایس پنا- سانتیاگو مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
744 1752-IPPC22 (R2) معرفی فون تکمیلی کفشدوزک‌های شکارگر (Coccinellidae) در منطقه شاهرود مونا توزنده جانی، مریم عجم حسنی، سید ابراهیم صادقی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
745 1991-IPPC22 (R1) معرفی یک گونه جدید از جنس Epidorylaimus Andarssy, 1986 از کهق شهرستان مراغه، استان آذربایجان‌شرقی ابراهیم کاظمی، غلامرضا نیکنام، حبیبه جباری مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
746 2304-IPPC22 (R1) معرفی گیاه پنیرک به عنوان میزبان آزمایشگاهی فیتوپلاسمای عامل تورم جوانه گوجه‌فرنگی فرشاد همتی دیناروند، علیرضا افشاری فر، مجید صیام پور مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
747 2271-IPPC22 (R3) معرفی گونه جدید Crataepus marbis (Walker) (Hym.: Eulophidae) برای فون ایران و مگس های میوه ی روی مرکبان به عنوان میزبان آن علیرضا پورحاجی، حسین لطفعلی زاده، رضا فرشباف پورآباد، بابک قرالی، ناصر کاسبی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
748 1745-IPPC22 معرفی گونه جدیدی از قارچ Hirsutella Pat. از ایران مهران غزوی، شهلا باقری متین، هانا حاجی‌اللهوردی‌پور مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
749 2116-IPPC22 (R2) معرفی گونه‌های Paraxonchium carmenae و P. laetificans از ایران ارزو نقوی، ابراهیم کاظمی، غلامرضا نیکنام مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
750 2455-IPPC22 (R2) معرفی گونه‌‌هایی از جنس Fusarium به عنوان عوامل قارچی همراه علائم پوسیدگی ریشه و طوقه یونجه در استان قم محمدرضا طرهانی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
751 1869-IPPC22 (R1) معرفی میزبان های جدیدی برای گونه Bipolaris oryzae عامل بیماری لکه قهوه ای برنج در ایران عبداله احمدپور، زینب حیدریان، عادل پردل، محمد جوان‌نیکخواه مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
752 1727-IPPC22 (R3) معرفی میزبان‌های جدید برای گونه Rhynchosporium commune در ایران الهه سیف اللهی، بهرام شریف نبی، محمد جوان‌نیکخواه مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
753 1390-IPPC22 (R1) معرفی واریانت جدید قرمز رنگ باکتری Curtobacterium flaccumfaciens pv. flaccumfaciens، عامل بیماری پژمردگی باکتریایی لوبیا در ایران امل فضلی عرب، سید محسن تقوی، ابراهیم اسداغی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
754 1730-IPPC22 (R1) مقایسه‌ی اثرات غلظت و نیم‌غلظت دو حشره‌کش روی مراحل مختلف رشدی شته جالیز Aphis gossypii علی الماسی، آرش راسخ، مهدی اسفندیاری، مجید عسکری سیاهویی، معصومه ضیائی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
755 1206-IPPC22 (R1) مقایسه اثرات کشنده آبامکتین و پروپارژیت روی کنه تارتن دو نقطه‌ای جمعیت مغان و ماندگاری کشندگی آنها در گیاه لوبیا لاله ابراهیمی، محمدرضا شیری مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
756 2221-IPPC22 (R1) مقایسه اثر آفت‌کش‌های گیاهی روی پوره سن یک بالشک معمولی مرکبات، Pulvinaria aurantii Cockerell و شکارگر آن، کفشدوزک کریپتولموس (Cryptolaemus) سعید حیدری، امیرحسین طورانی، حبیب عباسی پور، لیلا دوستدار کل کناری مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
757 2286-IPPC22 (R1) مقایسه اثر آفت‌کش‌های گیاهی روی پوره سن یک شپشک استرالیایی، Icerya purchasi Maskell و شکارگر آن کفشدوزکNovius cardinalis Mulsant سعید حیدری، امیرحسین طورانی، لیلا دوستدار کل کناری، حبیب عباسی پور مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
758 2235-IPPC22 (R3) مقایسه اثر روغن‌های چریش، سیتووت، سوپر اویل، ولک و ترکیبات آفتکش رایج برای کنترل سفید بالک گلخانه Trialeurodes vaporariorum (Hem.: Aleyrodidae) روی رز اصغر حسینی نیا، محمد خانجانی، سعید جوادی خدری، علی امیری، سجاد نیازی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
759 1164-IPPC22 (R1) مقایسه اثر محیطهای مختلف رشدی بر میزان سورفکتین تولید شده توسط باکتری Bacillus subtilis فهیمه نظری، ناصر صفایی، محمد بهرام سلطانی، ، محسن شریفی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
760 2026-IPPC22 (R1) مقایسه اثر نانوذرات نقره سنتز شده به وسیله قارچ Trichoderma viride علیه قارچ Rhizoctonia solani عامل سوختگی غلاف برنج و باکتری Acidovorax avenae عامل لکه نواری برنج اعظم مطلبی، صفرعلی مهدیان، محمد علی تاجیک قنبری، شهرام قاسمی میر مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
761 1774-IPPC22 (R1) مقایسه اثر نورهای مختلف در جلب شب پره کرم سیب در تله های نوری و نوری فرومونی در باغات سیب شهرستان زنجان مجید آزادی، حمید رضا صراف معیری مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
762 1396-IPPC22 (R1) مقایسه احتمال بروز پاسخ ذاتی در دو کنه شکارگر (McGregor) Neoseiulus californicus و Neoseiulus barkeri (Hughes ) در برابر مواد فرار بویایی لوبیای آلوده به کنه تارتن زیبا حکمت، آزاده زاهدی گلپایگانی، علیرضا صبوری، سپیده عسکریه یزدی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
763 2013-IPPC22 (R1) مقایسه پارامترهای رفتاری سن شکارگر Orius niger در تغذیه از کنه‌ی تارتن دولکه‌ای سالم و آلوده به قارچ بیمارگر Beauveria bassiana علی اصغر کوثری، احد صحراگرد، رضا طلایی حسنلویی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
764 1542-IPPC22 (R2) مقایسه‌ی تله‌های چسبنده و گل‌های مصنوعی داوودی در جذب تریپس غربی گل Frankliniella occidentalis (Thysanoptera: Thripidae) در گلخانه‌ی گل رز کامبیز مینایی، سوده متوسل آرانی، هادی آتشی، مریم آل عصفور مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
765 1172-IPPC22 (R1) مقایسه تیمارهای مختلف جهت کنترل تخم شب‌‌پره جوانه‌خوار مرکبات، Archips rosanus (L.) (Lep.: Tortricidae) روی درختان مرکبات امیرحسین طورانی، حبیب عباسی پور، علیرضا عسکریان زاده مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
766 1697-IPPC22 (R1) مقایسه جمعیت زمستان گذران و فعال کرم خاردار پنبه Earias insulana Boisduval. (Lep.: Noctuidae) در روش های کشت بی خاک ورزی نسبت به کم خاک ورزی و مرسوم در استان فارس غلامعلی امین، فهیمه حاجتمند، محمد فریدون پور مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
767 1460-IPPC22 مقایسه چند روش مختلف تست تشکیل بیوفیلم جهت تشخیص جدایه‌های باکتری با قدرت تشکیل بیوفیلم بالا اکبر شیرزاد، فاطمه عبدلی، وحید فلاح زاده ممقانی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
768 1987-IPPC22 (R2) مقایسه خسارت شب‌پره مینوز گوجه‌فرنگی Tuta absoluta (Meyrick)روی ژنوتیپ‌های مختلف گوجه‌فرنگی در شرایط مزرعه بهمن غارتی، فریبا سهرابی، حمیدرضا نوریزدان، زریر سعیدی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
769 1318-IPPC22 (R1) مقایسه شکل‌شناسی گونه‌های مختلف جنس Folsomides (Collembola: Isotomidae) در استان کرمانشاه به همراه کلید شناسایی گونه‌ها مرتضی کهراریان، Javier arbea مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
770 2022-IPPC22 (R3) مقایسه عملکرد جمعیت های وحشی و پرورشی زنبور پارازیتوئید Habrobracon hebetor (Hymenoptera: Braconidae) فاطمه بدران، یعقوب فتحی پور، محمد رضا عطاران مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
771 1485-IPPC22 (R1) مقایسه کارایی چند حشره کش مجاز و توصیه شده علیه لاروهای سرخرطومی یونجه در استان زنجان عارف معروف، محمّد ولی تقدّسی، سید حسین ناظر کاخکی، محمود ملکی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
772 1876-IPPC22 مقایسه کارایی علف‌کش‌های مزارع گندم در کنترل علف های هرز جو دره (Hordeum spontaneum C.Koch) و یولاف وحشی (Avena fatua L.) رسول فخاری، احمد توبه، محمد تقی آل ابراهیم، پرویز شریفی زیوه مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
773 2370-IPPC22 (R2) مقایسه مولکولی ویروس حلقه زرد گوجه فرنگی بر روی گیاهان آلسترومریا از استان های اصفهان و چهار محال و بختیاری نرگس مجیدیان، فریده فرح بخش مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
774 1246-IPPC22 (R1) مقایسه نرخ شکارگری(Acari: Phytoseiidae) Amblyseius swirskii در حضور و عدم حضور سه گرده‌ی مختلف الهام ریاحی، یعقوب فتحی‌پور، علی اصغر طالبی، محمد مهرآبادی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
775 2362-IPPC22 مقایسه واریانت‌های فنوتیپی Pseudomonas fluorescens F117 از نظر برخی ویژگی‌های فنوتیپی و رفتارهای بیوکنترلی متاثر از پدیده تنوع فازی رباب اعزازی، مسعود احمدزاده مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
776 2307-IPPC22 (R1) مقاومت برخی ژنوتیپ‌های لوبیای معمولی نسبت به کنه تارتن دو لکه‌ای (Tetranychus urticae) در شرایط آزمایشگاهی ماریه شوروئی، عبدالهادی حسین زاده، رضا معالی امیری، حسین اللهیاری مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
777 2215-IPPC22 (R1) مگس Pales murina (Dip.: Tachinidae) به‌عنوان پارازیتویید شب‌پره‌ برگ‌خوار ارژن ( Lasiocampa nana (Lep.: Lasiocampidae در استان لرستان مجید توکلی، صمد خاقانی نیا، فرناز سیدی صاحباری مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
778 2189-IPPC22 (R2) مگس‌های Drino latigena & Phryno vetula (Dip.: Tachinidae) پارازیتوئید شب‌پره‌های & Catocala nymphaea (Lep.: Noctuidae) Catocala nymphagoga و Tortrix viridana (Lep.: Tortricidae) از مناطق جنگلی استان لرستان مجید توکلی، صمد خاقانی نیا، فرناز سیدی صاحباری مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
779 1035-IPPC22 (R2) مگس‌های تاکینید پارازیتویید جوانه‌خوار بلوط (L. Tortrix viridana) در استان کردستان صلاح الدین کمانگر، حسین لطفعلی زاده، فرناز سیدی صاحباری مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
780 1906-IPPC22 منابع مقاومت پایدار در تعدادی از لاین‌های امید بخش گندم نسبت به بیماری زنگ زرد صفرعلی صفوی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
781 2006-IPPC22 (R1) مهار آلفا آمیلاز لارو و بالغ سوسک برگ‌خوار نارن Xanthogaleruca luteola Muller (Coleoptera: Chrysomelidae) به‌وسیله عصاره‌های پروتئینی غلات و حبوبات محمد شریفیان، مجتبی اسماعیلی، علیرضا بندانی، آیدین زیبایی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
782 1634-IPPC22 (R1) مهار زیستی گل جالیز با استفاده از باکتری‌های محرک رشد گوجه فرنگی روح اله شریفی، شهلا برزویی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
783 2106-IPPC22 (R1) نخستین گزارش از شانکر گردو ناشی از Cryptosphaeria pullmanensis در ایران فریبا رئوفی، ضیاالدین بنی هاشمی، مریم میرطالبی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
784 1100-IPPC22 (R1) نخستین گزارش از کنه‌های خانواده‌ی (Acari: Uropodina) Cillibidae از آسیا اسماعیل بابائیان، علیرضا صبوری مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
785 2313-IPPC22 (R1) نخستین گزارش پسیل Cacopsylla dissimilis (Baeva) (Hemiptera: Psyllidae) از ایران محمدرضا لشکری، Daniel Burckhardt مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
786 1695-IPPC22 (R1) نخستین گزارش یک جنس و گونه از زنبورهای خانواده Platygastridae از ایران مریم اسدی فارفار، حسین لطفعلی زاده، یونس کریمپور مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
787 2040-IPPC22 (R1) نخستین گزارش کنه‌ی Eutarsopolipus elongatus (Heterostigmata: Podapolipidae)، انگل سوسک-های خانواده‌ی کارابیده از ایران محمد صبحی کلی علیا، حمیدرضا حاجی‌قنبر، سید عبدالعظیم مرتضوی لاهیجانی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
788 2126-IPPC22 نژادهای فیزیولوژیک قارچ Colletotrichum lindemuthianum، عامل آنتراکنوز لوبیا امید اتقیا، محمد جوان‌نیکخواه، خلیل‌بردی فتوحی‌فر، علیرضا علیزاده مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
789 1736-IPPC22 (R1) نقش باکترهای همزیست Buchnera aphidicola و Hamiltonella defensa در عملکرد تولیدمثلی شته (Aphis gossypii (Hemi.: Aphididae آیدا ایوبی، علی اصغر طالبی، محمد مهرآبادی، یعقوب فتحی‌پور مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
790 1429-IPPC22 نقش بیماریهای چغندرقند در تجارت بذر در ایران سیدباقر محمودی، سعید صادق زاده حمایتی، اباذر رجبی، محمدرضا اوراضی زاده مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
791 2385-IPPC22 نقش پروتئازهای تولید شده در بیماریزایی قارچ های بیمارگر گوجه فرنگی با تجزیه کتینازهای میزبان منصور کریمی جشنی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
792 1283-IPPC22 (R1) نقش دمای ذخیره سازی بر پارامتر های زیستی کفشدوزک شکارگر(Oenopia conglobata contaminata (Col.: Coccinellidae حبیبه ایران نژاد پاریزی، مریم راشکی، اصغر شیروانی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
793 2392-IPPC22 (R1) نقش مورچه ها ی دروگر، Messor sp.، در کنترل علف‌های‌ هرز باریک برگ مزارع زعفران رضا عابدینی، عیسی جبله، حسین فرازمند مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
794 1635-IPPC22 (R1) نقش‌های بالقوه عوامل ترانویسی گیاه میزبان در بیماری زایی جمینی ویروس ها ریحانه سلیمانی، ابوذر قربانی، کرامت اله ایزدپناه، سید علی اکبر بهجت نیا مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
795 2421-IPPC22 (R1) نمونه‌برداری دنباله‌ای شته برگ برنج Rhopalosiphum padi L. (Hemiptera: Aphididae) در مزارع گندم شهرام شاهرخی، مسعود امیرمعافی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
796 1878-IPPC22 (R1) نوسانات فصلی تخمگذاری ‌کرم گلوگاه انار Ectomyelois ceratoniae و پارازیته شدن آن توسط زنبور Trichogramma در اصفهان حسن میرهاشمی، نفیسه پورجواد، سیدحسین گلدانساز مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
797 2145-IPPC22 (R1) همراهی قارچ Didymella microchlamydospora با مرگ سرشاخه درختان زیتون از ایران سیده اکرم احمدپور، رضا فرخی نژاد، مهدی مهرابی کوشکی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
798 2259-IPPC22 همراهی یک فیتوپلاسما از گروه 16rXII با زردی تاک در منطقه چاه گیر ابرکوه در استان یزد الهام صالحی ابرقوئی، محمد صالحی، کرامت اله ایزدپناه، سید محسن تقوی، سید علیرضا اسمعیل زاده حسینی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
799 1612-IPPC22 (R3) همراهی یک فیتوپلاسما با بیماری کتابی شدن گیاه تاج‌خروس در استان خوزستان محمد عظیمی، رضا فرخی نژاد، مهدی مهرابی کوشکی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
800 1437-IPPC22 (R1) همزیست‌های دستگاه گوارش رشد جمعیت و باروری سن سبز پسته Acrosternum heegeri (Hem.: Pentatomidae) را به صورت مفید تحت تاثیر قرار می دهند مرضیه کشکولی، یعقوب فتحی‌پور، محمد مهرآبادی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
801 1637-IPPC22 (R1) همسانه‌سازی، بررسی فیلوژنتیکی و نوترکیبی ژن کامل نوکلئوکپسید و بخشی از ژن پلی‌مراز ویروس پژمردگی لکه‌ای گوجه فرنگی مهسا آبادخواه، داود کولیوند، امید عینی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
802 1314-IPPC22 (R1) همسانه‌سازی و بیان ژن پروتئین C4 جدایه ایرانی ویروس پیچیدگی برگ زرد گوجه‌فرنگی در E. coli با استفاده از ناقل بیان pET28 فاطمه صباحی، سید علی اکبر بهجت نیا، ابوذر قربانی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
803 1211-IPPC22 (R1) همسانه سازی و بیان ژن پروتئین حرکتی جدایه ایرانی ویروس پیچیدگی برگ زرد گوجه فرنگی در Escherichia coli معین خجسته، ابوذر قربانی، سید علی اکبر بهجت نیا مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
804 1870-IPPC22 (R2) همسانه سازی و بیان ژن پروتئین فعال کننده رونویسی جدایه ایرانی ویروس پیچیدگی برگ زرد گوجه فرنگی(TYLCV-[Ab])در باکتری E. coli مهسا رستمی، ابوذر قربانی، سید علی اکبر بهجت نیا مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
805 1871-IPPC22 (R2) همسانه‌سازی و بیان ژن پروتئین همراه با همانند سازی (Rep) جدایه ایرانی ویروس پیچیدگی برگ زرد گوجه-فرنگی در باکتری Escherichia coli نسیم صدیقیان، ابوذر قربانی، سید علی اکبر بهجت نیا مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
806 2292-IPPC22 (R4) همسانه سازی و تعیین توالی پروتئاز ویروس برگ بادبزنی مو سیده فاطمه موسوی مهر، شاهین نوری نژاد زرقانی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
807 2107-IPPC22 (R2) همسانه سازی و تنوع ژنتیکی ژن 2AHPویروس برگ بادبزنی مو مرضیه انتشاری، شاهین نوری نژاد زرقانی، حشمت اله امینیان، سید محسن نساج حسینی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
808 2360-IPPC22 (R1) واکنش ارقام تجاری پسته ایران به Psuodocercospora pistacina عامل بیماری سپتوریوز در شرایط گلخانه سید حسن رحمتی، ضیاالدین بنی‌هاشمی، حبیب الله حمزه زرقانی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
809 1249-IPPC22 (R1) واکنش ارقام منوژرم چغندرقند به بیماری پوسیدگی ریزوکتونیایی ریشه و طوقه محمدرضا اوراضی زاده، اباذر رجبی، صمد منصر، مسعود احمدی، کیوان فتوحی، محسن بذرافشان، محمد عبداللهیان نوقابی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
810 1241-IPPC22 واکنش ارقام منوژرم چغندرقند به بیماری ریزومانیا محمدرضا اوراضی زاده، اباذر رجبی، صمد منصر، مسعود احمدی، کیوان فتوحی، محسن بذرافشان، محمد عبداللهیان نوقابی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
811 1649-IPPC22 واکنش ارقام و ژنوتیپ‌های کنجد به عوامل اصلی بوته‌میری در شرایط آزمایشگاهی حمید صادقی گرمارودی، سعداله منصوری مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
812 1066-IPPC22 (R1) واکنش تابعی Habrobracon hebetor (Say) (Hym.: Braconidae) نسبت به لاروهای کرم غوزه ی پنبه، Helicoverpa armigera (Hubner)، بید آرد، Anagasta kuehniella (Zeller) و پروانه ی موم خوار بزرگ، Galleria mellonella (L.) ناهید واعظ، زهرا پورقلی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
813 1257-IPPC22 (R1) واکنش تابعی زنبورAphidius colemani Viereck نسبت به شته‌ی جالیز،Aphis gossypii Glover روی ارقام خیار کوددهی شده با ورمی‌کمپوست لیلا متقی نیا، مهدی حسن پور، جبرائیل رزمجو، اسماعیل چمنی، مجتبی حسینی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
814 1714-IPPC22 (R1) واکنش تابعی زنبور Trichogramma evanescens Westwood (Hym., Trichogrammatidae) روی تخم بید گوجه‌فرنگی، Tuta absoluta (Meyrick)، روی سه رقم گوجه‌فرنگی روشنک قربانی، علی اصغر سراج، حسین اللهیاری، شهرام فرخی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
815 1472-IPPC22 (R1) واکنش تابعی زنبور پارازیتویید (Hym., Aphelinidae) Eretmocerus delhiensis روی سفیدبالک گلخانه Trialeurodes vaporariorum جعفر ابراهیمی‌فر، ارسلان جمشیدنیا، حسین اللهیاری مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
816 1248-IPPC22 (R1) واکنش تابعی سن شکارگر Macrolophus caliginosus Wagner (Heteroptera: Miridae) به تراکم‌های مختلف تخم پروانه‌ی مینوز گوجه فرنگی Tuta absoluta Meyrickبا طول عمرهای مختلف رامین امین خواه، غلامحسین قره خانی، حمیده سالک ابراهیمی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
817 2453-IPPC22 (R1) واکنش تابعی سن شکارگر Nesidiocoris tenuis (Hemiptera: Miridae) به تراکم‏های مختلف پوره‏ های سفیدبالک گلخانهTrialeurodes vaporariorum (Hemiptera: Aleyrodidae) روی سه میزبان گیاهی محمدرضا باقری، مهدی حسن پور، علی گلی زاده، شهرام فرخی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
818 2331-IPPC22 (R1) واکنش تابعی سن شکارگرNesidiocoris tenuis (Reuter) نسبت به شفیره‌ی سفیدبالک پنبه Bemisia tabaci (Gennadius) در شرایط آزمایشگاهی محمدعلی ضیائی مدبونی، محمد امین سمیع، پیمان نامور، آنتونیو بیوندی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
819 1086-IPPC22 واکنش تابعی کفشدوزک Hyperaspis polita Weise با تغذیه از شپشک آردآلود پنبه Phenacoccus solenopsis Tinsley لیلا رمضانی، صادق نخعی مدیح، سارا ضرغامی، نوشین زندی سوهانی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
820 1443-IPPC22 (R1) واکنش تابعی وابسته به عمر کنه شکارگر Amblyseius swirskii روی کنه تارتن دو لکه‌ای آزاده فرازمند، یعقوب فتحی‌پور، مریم کریمی، علی اصغر طالبی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
821 1801-IPPC22 (R1) واکنش تابعی و ویژگی‌های زیستی زنبور پارازیتویید Habrobracon hebetor (Say) (Hym: Braconidae) روی لارو سن پنجم شب پره مدیترانه ای آرد، (Lep. Pyralidae) Ephestia kuehniella Zeller، پرورش یافته روی غلات مختلف نرگس مصطفی زاده، فریبا مهرخو مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
822 1967-IPPC22 (R1) واکنش ژنوتیپ های نخود نسبت به نژادهای Ascochytarabiei عامل برق زدگی نخود در استان کرمانشاه داریوش شهریاری، محمد ترابی، سمیه کنگرلو، لاله دهقان مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
823 1510-IPPC22 (R1) واکنش‌های تغذیه‌ای Chrysodeixis chalcites (Esper) (Lepidoptera: Noctuidae) روی چهار رقم‌ تجاری گوجه‌فرنگی مالک عزیزی، مریم خسروی، بهرام ناصری مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
824 1078-IPPC22 (R1) واکنش‌های دفاع سلولی و هیومورال Spodoptera exiguaدر مقابل نماتودهای بیمارگر حشرات Heterorhabditis bacteriophora و Steinernema carpocapsae ریحانه درسویی، جواد کریمی، محمد قدمیاری، مجتبی حسینی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
825 1228-IPPC22 ویژگی های فنوتیپی و انگشت نگاری ژنتیکی باکتری Pantoea ananatis جدا شده از بذور برنج استان گیلان بر اساس PCR-RFLP ریحانه غلامعلی زاده، غلام خداکرمیان، علی اکبر عبادی، مریم خشکدامن مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
826 1434-IPPC22 (R1) وقوع Capsicum chlororsis virusروی گل کوکب کوهی(Rudbeckia sp.) حسین بیات، مسعود شمس بخش، افشین حسنی مهربان، ناصر صفایی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
827 2302-IPPC22 (R1) وقوع بیماری جاروک گل قاصدک (Taraxacum officinale) در استان همدان، ایران لیلا نظرپوریان، سید علیرضا اسمعیل زاده حسینی، محمود دهقانی اشکذری مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
828 2284-IPPC22 وقوع بیماری گل سبز کنجد در استان اصفهان، ایران مهشید خدادادی زاده مهابادی، سید علیرضا اسمعیل زاده حسینی، محمد صالحی، سید مهدی میر چناری مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
829 2305-IPPC22 (R3) وقوع سرطان طوقه و ساقه شمشاد طلایی ناشی از Agrobacterium tumefaciens در استان مازندران آرام گنجه، حشمت اله رحیمیان، ولی اله بابایی زاد مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
830 2358-IPPC22 وقوع سرطان طوقه و ساقه ناشی از Agrobacterium tumefaciens‌ در خزانه تولید نهال مرکبات آرام گنجه، حشمت اله رحیمیان مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
831 1580-IPPC22 (R2) وقوع سه گونه نماتد انگل گیاهی از خانواده‏ های Merliniidae و Telotylenchidae در ایران اسماعیل میرآئیز، کبری هاشمی، رضا قادری مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
832 1553-IPPC22 (R2) وقوع نماتد ریشه گرهی (Meloidogyne incognita) روی رازک (Humulus Lupulus) سالار جمالی، مهدی سلیمی، علی خلقی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
833 1681-IPPC22 (R1) وقوع ویروس موزاییک انجیر(Fig mosaic virus )در درختان انجیر از منطقه طارم استان زنجان ندا خوش خطی، مهسا آبادخواه، داود کولیوند، امید عینی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است