لزوم درج نام متقاضی روی رسید انتقال وجه
1395-02-19
لزوم درج نام متقاضی روی رسید انتقال وجه

 افرادی که برای پرداخت هزینه ثبت‌نام در کنگره یا هزینه غذا و اسکان با انتقال وجه از طریق عابر بانک اقدام کرده و تصویر رسید پرداخت را بارگذاری و ارسال می کنند، ضرورت دارد که نام و نام خانوادگی خود را به صورت دست‌نویس قبل از ارسال روی رسید پرداختی یادداشت نمایند.  

دبیرخانه کنگره گیاهپزشکی