محورهای اصلی بیست و دومین کنگره گیاهپزشکی ایران

- گیاهپزشکی و سلامت جامعه و محیط زیست

- مسایل مربوط به کارایی آفت‌کش‌ها (در مفهوم عام) در کشور

- مدیریت بیماری‌های مهم مرکبات در کشور

- مدیریت آفات مهم باغی کشور در شرایط فعلی

- آفات، بیماری‌ها و علف‌های هرز قرنطینه‌ای و نوظهور کشور

- مدیریت حفظ محصولات گلخانه‌ای

- گیاهپزشکی گیاهان زراعی مهم در کشور

- مشکلات گیاهپزشکی و گیاهپزشکان کشور در اجرا

- فناوری‌ها، مطالعات و دستاوردهای نو برای علوم گیاهپزشکی