شورای سیاستگذاری
حشمت‌اله رحیمیان
رئیس
استاد دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
پست الکترونیکی: rahimian.h [at] gmail.com
کمیته علمی
رضا طلایی حسنلویی
دبیر علمی
استاد دانشگاه تهران
پست الکترونیکی: rtalaei [at] ut.ac.ir
کمیته اجرایی
جاماسب نوذری
دبیر اجرایی
دانشیار دانشگاه تهران
پست الکترونیکی: nozari [at] ut.ac.ir
کمیته پشتیبانی
محمدرضا رضاپناه
خزانه‌دار
عضو هیات علمی موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور
پست الکترونیکی: rezapana [at] yahoo.com