حمایت کنندگان اصلی
حمایت نوع اول (400 میلیون ریال و بیشتر)
شرکت بازارگان کالا
حمایت نوع سوم (150 میلیون ریال و بیشتر)
شرکت سبز محصول داتیس
همراهان نوع اول، نوع دوم و نوع توافقی
سازمان پارک‌ها و فضای سبز شهرداری کرج