برای استفاده از امکانات این بخش ابتدا در سامانه عضو شوید و سپس با کد کاربری و رمز عبور وارد سامانه شوید.
# عنوان کارگاه آموزشی تاریخ برگزاری محل برگزاری کارگاه ظرفیت هزینه شرکت در کارگاه شرکت کنندگان نام مدرس
1 فیلوژنی مولکولی و آنالیز توالی چند ژنی
1395-06-06 14:15-18:15
پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران - گروه گیاهپزشکی 25
دانشجویی- دارای عضویت در یکی از انجمن‌های 6 گانه گیاهپزشکی 600,000 ریال
دانشجویی- بدون عضویت در انجمن‌های گیاهپزشکی 600,000 ریال
غیر دانشجویی- دارای عضویت در یکی از انجمن‌های 6 گانه گیاهپزشکی 900,000 ریال
غیردانشجویی- بدون عضویت در انجمن‌های گیاهپزشکی 900,000 ریال
23 مسلم پاپی زاده
2 تجزیه داده‌ها با استفاده از نرم افزار R
1395-06-07 08:30-17:00
کرج- پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران- گروه گیاهپزشکی 28
دانشجویی- دارای عضویت در یکی از انجمن‌های 6 گانه گیاهپزشکی 700,000 ریال
دانشجویی- بدون عضویت در انجمن‌های گیاهپزشکی 700,000 ریال
غیر دانشجویی- دارای عضویت در یکی از انجمن‌های 6 گانه گیاهپزشکی 1,000,000 ریال
غیردانشجویی- بدون عضویت در انجمن‌های گیاهپزشکی 1,000,000 ریال
26 دکتر جواد کریم زاده اصفهانی
3 کارگاه ژنومیکس مقدماتی
1395-06-07 08:30-18:15
کرج- پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران - گروه گیاهپزشکی 25
دانشجویی- دارای عضویت در یکی از انجمن‌های 6 گانه گیاهپزشکی 1,000,000 ریال
دانشجویی- بدون عضویت در انجمن‌های گیاهپزشکی 1,000,000 ریال
غیر دانشجویی- دارای عضویت در یکی از انجمن‌های 6 گانه گیاهپزشکی 1,500,000 ریال
غیردانشجویی- بدون عضویت در انجمن‌های گیاهپزشکی 1,500,000 ریال
9 دکتر امیر میرزادی گوهری
4 بیوسیستماتیک و گونه‌زایی جانوری (تئوری و عملی)
1395-06-08 08:00-18:00
کرج- پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران-گروه گیاهپزشکی 25
دانشجویی- دارای عضویت در یکی از انجمن‌های 6 گانه گیاهپزشکی 800,000 ریال
دانشجویی- بدون عضویت در انجمن‌های گیاهپزشکی 800,000 ریال
غیر دانشجویی- دارای عضویت در یکی از انجمن‌های 6 گانه گیاهپزشکی 1,200,000 ریال
غیردانشجویی- بدون عضویت در انجمن‌های گیاهپزشکی 1,200,000 ریال
8 دکتر محسن مفیدی نیستانک
5 مدل سازی ریاضی تغییرات جمعیت در سیستم های برهم کنش کننده
1395-06-08 08:30-17:00
کرج-پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران- گروه گیاهپزشکی 28
دانشجویی- دارای عضویت در یکی از انجمن‌های 6 گانه گیاهپزشکی 700,000 ریال
دانشجویی- بدون عضویت در انجمن‌های گیاهپزشکی 700,000 ریال
غیر دانشجویی- دارای عضویت در یکی از انجمن‌های 6 گانه گیاهپزشکی 1,000,000 ریال
غیردانشجویی- بدون عضویت در انجمن‌های گیاهپزشکی 1,000,000 ریال
22 دکتر جواد کریم زاده اصفهانی
6 کارگاه آنالیز فیلوژنتیک چند ژنی با استفاده از نرم افزار MrBayes
1395-06-08 08:30-17:00
1395-06-08 ساعت 18.00-8.30، کرج- پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران - گروه گیاهپزشکی 20
دانشجویی- دارای عضویت در یکی از انجمن‌های 6 گانه گیاهپزشکی 700,000 ریال
دانشجویی- بدون عضویت در انجمن‌های گیاهپزشکی 700,000 ریال
غیر دانشجویی- دارای عضویت در یکی از انجمن‌های 6 گانه گیاهپزشکی 1,000,000 ریال
غیردانشجویی- بدون عضویت در انجمن‌های گیاهپزشکی 1,000,000 ریال
7 خانم دکتر مونس بخشی
7 جداسازی، شناسایی و اندازه گیری سموم قارچی با استفاده از تکنیک کروماتوگرافی لایه نازک (TLC و HPTLC)
1395-06-09 08:30-12:30
9 شهریور ماه 1395، محل برگزاری بیست و دومین کنگره گیاه پزشکی ایران، کرج 20
دانشجویی- دارای عضویت در یکی از انجمن‌های 6 گانه گیاهپزشکی 600,000 ریال
دانشجویی- بدون عضویت در انجمن‌های گیاهپزشکی 600,000 ریال
غیر دانشجویی- دارای عضویت در یکی از انجمن‌های 6 گانه گیاهپزشکی 900,000 ریال
غیردانشجویی- بدون عضویت در انجمن‌های گیاهپزشکی 900,000 ریال
8 آقای دکتر مهدی رزاقی ابیانه
برای استفاده از تسهیلات این نوع عضویت؛ نوع عضویت خود را در قسمت مشخصات شخصی اصلاح کنید.
یک کارگاه را انتخاب کنید.